10 Μαρτίου 2011

22:12
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε καμία επίσημη ενημέρωση από την Ελλάδα σχετικά με τυχόν αλλαγές στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αυτό απάντησε χθες, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αρμόδιος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., Johannes Hahn, σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Επίτροπος "Η Επιτροπή θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με πιθανές αλλαγές του φυσικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας του έργου, μόλις ληφθεί επίσημη αίτηση για το μέρος που πρέπει να συγχρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2007-2013". Η ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη είχε υποβληθεί στις 20 Ιανουαρίου 2011 λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη για αλλαγές στην έκταση του φυσικού αντικειμένου της εν εξελίξει εργολαβίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή δεν έχει καν ενημερωθεί επίσημα για τις αλλαγές αυτές.

Στην ίδια απάντηση δίδονται αναλυτικές λεπτομέρειες για τα οικονομικά στοιχεία του έργου, ενώ όπως τονίζεται, μόλις ληφθεί η επίσημη αίτηση σχετικά με τις αλλαγές του έργου, θα είναι δυνατόν να επαληθευτεί επίσημα, εάν έχουν τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές αυτές, όπως προβλέπεται από τους όρους της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αναλυτικά στην απάντηση του κ. Επιτρόπου αναφέρονται τα εξής:

Η Επιτροπή ενέκρινε τη συγχρηματοδότηση των εργασιών για το σημαντικό έργο ««Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης». Η χρηματοδότηση προήλθε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» βάσει του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2000-2006 ανέρχονται σε 199 934 184 ευρώ, ενώ η ενίσχυση της ΕΕ ορίστηκε στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών, ανερχόμενη σε 99 967 092 ευρώ.

Η αίτηση συγχρηματοδότησης προέβλεπε ότι αυτό το σημαντικό έργο θα λάμβανε επίσης συγχρηματοδότηση, μετά την επανεξέταση και πιθανή έγκριση της αντίστοιχης αίτησης συγχρηματοδότησης, από το πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ελληνικού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Οι προβλεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες για την περίοδο 2007-2013 ανέρχονται σε 323 000 000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ενίσχυση της ΕΕ πρέπει να οριστεί από την αντίστοιχη μελλοντική απόφαση έγκρισης. Το συνολικό κόστος αυτού του σημαντικού έργου προϋπολογίστηκε σε 1 184 000 000 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ ενίσχυσης της ΕΕ και συνολικού κόστους πρέπει να καλυφθεί από εθνικές πηγές (ένα μέρος της οποίας μπορεί να καλυφθεί από δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕ). Για την περίοδο 2000-2006 υπάρχει αναφορά σε εγκεκριμένο δάνειο 650 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 400 εκατομμύρια έχουν εκταμιευτεί (100 εκατομμύρια ευρώ το 2008, 100 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και 200 εκατομμύρια το 2010).

Η Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει τις πληρωμές έναντι των πιστοποιημένων δαπανών των εκτελεσθεισών εργασιών. Με την τελευταία δήλωση δαπανών που ελήφθη τον Ιούνιο του 2010, 202,39 εκατομμύρια ευρώ δηλώθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες για την περίοδο 2000-2006 για το έργο αυτό και, συνεπώς,η Επιτροπή επέστρεψε συνολικά 99,97 εκατομμύρια ευρώ. Επιπροσθέτως, 62 665 642,43 ευρώ έχουν δηλωθεί ως επιλέξιμες δαπάνες για την περίοδο 2007-2013 και έχει καταβληθεί χρηματοδότηση της ΕΕ σε ποσοστό 82,95 %, όπως προβλέπεται στην προτεραιότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν υποβάλει επίσημη αίτηση για το μέρος που πρέπει να συγχρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2007-2013.

Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του έργου, καθώς δεν ελήφθη καμία επίσημη αίτηση για το μέρος που πρέπει να συγχρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με πιθανές αλλαγές του φυσικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας του έργου αυτού, μόλις ληφθεί επίσημη αίτηση για το μέρος που πρέπει να συγχρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2007-2013. Τότε μόνον θα είναι δυνατόν να επαληθευτεί επίσημα, εάν έχουν τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση τυχόν πιθανές αλλαγές, όπως προβλέπεται βάσει των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 284/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου. Στην αιτιολογική σκέψη 8 ορίζεται: «Προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των μεγάλων έργων, είναι ανάγκη να επιτραπεί η συμπερίληψη των δαπανών για μεγάλα έργα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Επιτροπή στις δηλώσεις δαπανών.» Το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού προβλέπει τον τρόπο αντιμετώπισης των δαπανών αυτών στην περίπτωση που η Επιτροπή, ενδεχομένως, δεν εγκρίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ σε αυτά τα μεγάλα έργα.

Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή
Θόδωρου Σκυλακάκη

http://www.skylakakis.gr/Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 3:06 μ.μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.