18 Οκτωβρίου 2012

19:27
Ὁ οἰκονομικὸς ἀναλυτὴς Max Keiser ἐμφανίσθηκε στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ ἐξαιρετικοῦ δορυφορικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ “Russia Today”, ὅπου ἀπήντησε σὲ κάποια ἐρωτήματα, ποὺ ἀφοροῦν τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα

(Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀσφαλῶς οὔτε ἕνας ἀναγνώστης αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδος, ποὺ μὲ ἀφέλεια θὰ περιμένη νὰ βρῆ αὐτὴν τὴν εἴδησι εἴτε σὲ ἐφημερίδα εἴτε σὲ τηλεοπτικὸ δελτίο, ἀφοῦ ἔχουμε τονίσει κατ’ ἐπανάληψιν, πὼς τὰ ρωσσικὰ Μ.Μ.Ε. κόβονται στὸ Ἑλλαδιστάν!).

«Τὸ ἀπίστευτα δυσανάλογο χρέος τῆς Ἑλλάδος ἔχει στὴν πραγματικότητα συσσωρευθῆ σὲ διάφορες τράπεζες ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ φορτώθηκε στὸν ἰσολογισμὸ τῆς Ἑλλάδος», δήλωσε ὁ οἰκονομικὸς ἀναλυτής, καὶ περιέγραψε τὴν κατάστασι ὡς «οἰκονομικὸ ὁλοκαύτωμα».

 «Τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα», εἶπε ὁ Keiser. «Προέρχεται ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἄλλες χῶρες, ποὺ ἔχουν χρησιμοποιήσει τὴν Ἑλλάδα ὡς χωματερὴ τοξικοῦ χρέους. Καὶ τώρα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἀπαιτεῖ νὰ ἀποπληρώση αὐτὸ τὸ τοξικὸ χρέος ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἀλλὰ ἐξυπακούεται, ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ πληρώσουν αὐτὸ τὸ χρέος. Ἑπομένως, σύντομα θὰ γίνουμε ὅλοι μάρτυρες ἑνὸς οἰκονομικοῦ ὁλοκαυτώματος».

Στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο θὰ διεξαχθῆ ψηφοφορία γιὰ ἕνα νέο Μνημόνιο, τοῦ ὁποίου τὴν ἐπικύρωσι ἀπαιτοῦν οἱ δανειστές, προτοῦ χορηγήσουν στὴν χώρα ἕνα νέο δάνειο ὕψους 130 δισ. εὐρώ. Τὸ νέο Μνημόνιο προβλέπει περαιτέρω περικοπὲς καὶ μία συμφωνία μὲ τοὺς ἰδιῶτες κατόχους τοῦ ἑλληνικοὺς χρέους.

 «Τὸ ὅλο ἐγχείρημα τοῦ εὐρὼ ἦταν ἰδέα τῆς Γερμανίας. Ἦταν ἕνα ἐγχείρημα ὕπουλο, ποὺ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ γίνη δυνατὴ ἡ ἐπανένωσις Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Γερμανίας. Τώρα ποὺ ἡ Γερμανία ἐπανενώθηκε, τριγυρνάει στὴν Εὐρώπη σὰν τὸ πεινασμένο θηρίο καὶ λεηλατεῖ τὴν δημόσια περιουσία χωρῶν ὅπως ἡ Ἑλλάδα. Οἱ Ἕλληνες εἶναι σήμερα αὐτὸ ποὺ ἦσαν κάποτε οἱ Ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης. Βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἑνὸς οἰκονομικοῦ ὁλοκαυτώματος, ποὺ ὠργάνωσε ἡ Γερμανία».

 Ὁ παρουσιαστὴς τοῦ δελτίου ἔθεσε ἕνα ἐνδιαφέρον ἐρώτημα στὸν Keiser, ποὺ ἀφορᾷ τὰ πιθανὰ κίνητρα, ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὴν χορήγησι δανείων μὲ τρομακτικὰ ὑψηλὸ ἐπιτόκιο στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ε.Κ.Τ., τὸ Δ.Ν.Τ. καὶ τοὺς «εὐρωκράτες» τῶν Βρυξελλῶν, καὶ παρομοίωσε αὐτό, ποὺ γίνεται εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος σὰν μία θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό της, ποὺ δένεται ὅλο καὶ πιὸ σφιχτά!

Στὸ ἐρώτημα αὐτό, ὁ Max Keiser, ἀπήντησε: «Τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια, ἀπὸ τὸ ξεκίνημα αὐτῆς τῆς νομισματικῆς ἑνώσεως, ὅλοι οἱ προαναφερθέντες ταΐζουν τοὺς Ἕλληνες τοξικὸ χρέος μὲ τὸ ζόρι! Ὅλοι γνωρίζουμε τὸν ρόλο τῆς “Goldman Sachs” σὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεσι, καὶ πῶς ἡ τράπεζα αὐτή, μὲ τὸ τεράστιο τοξικὸ χρέος ποὺ εἶχε, φρόντισε ὥστε ἡ Ἑλλάδα νὰ συμπεριληφθῆ στὴν ζώνη τοῦ εὐρώ...

Ἦταν ὅλα προσχεδιασμένα. Ἡ Γερμανία γνώριζε πολὺ καλά, ὅτι μία ἡμέρα, τὸ οἰκοδόμημα τοῦ εὐρὼ θὰ κατέρρεε καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἀνυπομονοῦσε νὰ γίνει ἡ ἔκρηξη, γιὰ νὰ τρέξη καὶ νὰ μαζέψη τὰ πολύτιμα λάφυρα. Ἡ Γερμανία αὐτὴ τὴ στιγμή, ἔχει εἰσβάλει στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ εἰσβάλει καὶ στὴν Πορτογαλία καὶ στὴν Ἱσπανία. Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα 4ο Ράϊχ. Ἡ Γερμανία ἔχει ὅλα τὰ χαρτιὰ τῆς τράπουλας στὰ χέρια της καὶ παίζει τὴν παρτίδα πανέξυπνα».

 Ὅσον ἀφορᾷ τὸ νέο Μνημόνιο, ποὺ προτάθηκε στὴν Ἑλλάδα, ὁ Max Keiser δήλωσε, ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ὑπάρξη ἀνάπτυξις μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται... «Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ νέου γύρου μέτρων λιτότητος», ὑπογράμμισε ὁ ἀναλυτής, «ἡ Ἑλλὰς ὁδηγεῖται δέσμια σὲ μία προδιαγεγραμμένη πορεία τραίνου πρὸς τὴν «τελικὴ λύσι». Τὸ Δ.Ν.Τ. θὰ ἔχη ἀπὸ πρίν ἀγοράσει ὅλες τὶς σιδηροδρομικὲς γραμμὲς καὶ τὰ βαγόνια, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τοὺς Ἕλληνες πρὸς αὐτὴ τὴν τελικὴ λύσι»!

«Ἐὰν ἡ συμφωνία ἐπιτευχθῆ, οἱ ἰδιῶτες κάτοχοι τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ἀναμένεται νὰ ἔχουν περίπου 70 % μείωσι στὴν ἀξία τῶν ἐπενδύσεών τους», ἐξήγησε ὁ ἀναλυτής. «Ὡστόσο, αὐτοὶ οἱ ἰδιῶτες ἐπενδυτές, στῶν ὁποίων τὸ χρέος πρόκειται νὰ γίνη «κούρεμα», ἔχουν ἤδη ἀσφαλίσει πλήρως αὐτὸ τὸ χρέος στὴν ἀγορὰ τῶν CDS καί, ἀκόμη καὶ ἂν ὁ κόσμος γυρίση ἀνάποδα, αὐτοὶ θὰ ἔχουν ἐξασφαλισμένο τὸ κέρδος τους», τόνισε ὁ Keiser.

«Δὲν ὑπάρχει κανένα ρίσκο γι' αὐτούς. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται αὐτὴν τὴν στιγμὴ σὲ αὐτὴν τὴν μέγγενη. Θὰ πρέπη νὰ κατανοήσουμε, ὅτι ὅλο τὸ τοξικὸ χρέος, ποὺ ἔχει συσσωρευθῆ στοὺς ἰσολογισμοὺς τῶν τραπεζῶν στὴν Γερμανία, τὴν Βρεττανία, τὶς Η.Π.Α., ἔχει φορτωθῆ στὸν ἰσολογισμὸ τῆς Ἑλλάδος!!!

 Καὶ τώρα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἀπαίτησι νὰ πληρώση ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ ὅλο αὐτὸ τὸ τοξικὸ χρέος. Τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος δὲν δημιουργήθηκε στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σὲ αὐτὲς τὶς ἄλλες χῶρες. Ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποιήθηκε σὰν χωματερὴ τοῦ παγκοσμίου τοξικοῦ χρέους»!

Σὲ ἐρώτησι γύρω ἀπὸ τὸ ἂν θὰ τεθοῦν νέοι ὅροι στὴν Ἑλλάδα στὸ προσεχὲς μέλλον, ὁ Κeiser ὑπενθύμισε: «Τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι τὴν ἔχουν διορίσει οἱ τραπεζῖτες (Δυστυχῶς ἔτσι δὲν γίνεται συνήθως, φίλε Max;). Καὶ ἡ προηγουμένη ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἐκπαιδεύτηκε(...) στὴν Σχολὴ τοῦ Σικάγου, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ἐκπαιδεύτηκε καὶ ἡ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Δ.Ν.Τ., Christine Lagarde» (Αὐτὰ πότε, ποιός καὶ πῶς θὰ μᾶς τὰ ἐξηγήση στὸν χιλιοπροδομένο αὐτὸν τόπο; Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη νὰ βγοῦν οἱ ὠτοασπίδες ἀπὸ τὰ αὐτιά μας καὶ νὰ καθαρίση ταχέως τὸ γράσσο ἀπὸ τὰ μάτια μας!).

«Πάει καιρὸς ποὺ οἱ Ἕλληνες στεροῦνται κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπεύσεως (Ξαναδιαβάστε το αὐτὸ τὸ τελευταῖο μήπως καὶ μὲ τὴν πρώτη δὲν τὸ καλοχωνεύσατε, ἐπειδὴ πολλοὶ πιστεύουν ἀφελῶς, ὅτι «ἔχουμε» καὶ λειτουργεῖ ἕνα «κοινοβούλιο»...)! Αὐτὸ ποὺ ὀφείλουν νὰ κάνουν αὐτὴ τὴν στιγμή, εἶναι νὰ ἐπαναστατήσουν καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν αὐτὴ τὴν κυβέρνησι, ὥστε νὰ ἀποκτήσουν αὐτοδιάθεσι καὶ νὰ ἐπανακτήσουν τὴν ἐθνική τους κυριαρχία».

Τέλος, ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν θὰ πρέπη νὰ πιστέψουμε στὶς θεωρίες συνομωσίας γιὰ τοὺς Rothschilds, ὁ Max Keiser ἐξήγησε: «Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἂν θὰ τὶς πιστέψουμε, ἀλλὰ τὸ ἂν θὰ συνειδητοποιήσουμε, πὼς ἡ ὕπαρξις αὐτῶν τῶν τραπεζῶν εἶναι συνώνυμη μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀνομία! Τὸ εἴδαμε αὐτὸ στὴν πρᾶξι ὅταν ἀπὸ τὴν τράπεζα “MF Global” τῶν Η.Π.Α., ἕνα δισεκατομμύριο δολλάρια, ποὺ ἀνῆκαν σὲ ἁπλοὺς καταθέτες, ἔκαναν... φτερά!

Καὶ δὲν ἔγινε οὔτε μία εἰσαγγελικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν ὑπόθεσι! Δὲν ὑπάρχουν νόμοι. Οἱ κυνηγετικοὶ νόμοι καταργήθηκαν καὶ ἔχουν ὅλοι ἁρπάξει μία καραμπίνα καὶ λεηλατοῦν. Ἡ Γερμανία τὸ ξέρει αὐτὸ καλὰ καὶ τὸ ἀπολαμβάνει. Στὰ χέρια της θὰ καταλήξη σὲ λίγο ὅλη ἡ δημόσια περιουσία τῆς Ἑλλάδος, τῆς Πορτογαλίας καὶ τῆς Ἱσπανίας».

Πρωτίστως, εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὸν ξένο σχολιαστή, ποὺ προσπαθεῖ νὰ μᾶς ἀνοίξη τά... στραβά μας! Ἐνῷ ἐμεῖς, «μακαρίως», δὲν εἴμαστε σὲ θέσι ἢ ἀρνούμεθα νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ σιχαμερὸ καὶ τρισάθλιο εἰσαγόμενο «παιχνίδι» εἰς βάρος μας, πίσω ἀπὸ τὴν κουρτίνα! Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τῶν Ἑλλήνων(;) σχολιαστῶν στὰ Μ.Μ.Ε. εὑρίσκεται σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία!

 Μόλις τὸ χωνέψουμε καλά, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἔχουμε τὴν πλήρη εἰκόνα τῆς ἀπάτης! Καὶ τέλος, ἀφοῦ ὁλοκληρώσαμε τὴν εἴδησι αὐτὴ ἀπὸ τὸν ρωσσικὸ τηλεοπτικὸ δίαυλο, παρακαλοῦμε θερμῶς ὅλους ὅσους διαβάζουν τώρα, πρὶν ἀλλάξουν θέμα, νὰ ξαναδιαβάσουν ἀργά-ἀργὰ τὴν ἐπικεφαλίδα αὐτῆς τῆς εἰδήσεως. Ἀργά– ἀργά...

 «Ἰωάννης Καποδίστριας» 


  Πηγή