23 Μαΐου 2011

18:08
Νέα δικαιώματα και υπηρεσίες στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο θα απολαμβάνουν από τις 25 Μαΐου οι Ευρωπαίοι πολίτες. Στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται το δικαίωμα των πελατών να αλλάζουν εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε μία μόνο ημέρα διατηρώντας τον αριθμό τους, το δικαίωμα για περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες, καθώς και βελτιωμένη προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, στις 25 Μαΐου αναμένεται ότι θα έχουν ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ, που, σύμφωνα με την Κομισιόν θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικότερο τομέα τηλεπικοινωνιών και θα παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες.

Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκχώρηση νέων εποπτικών εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρυθμιστικών εξουσιών στον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) θα υπάρξει περισσότερη ασφάλεια δικαίου, ενώ οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα μπορέσουν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας, πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Η αρμόδια επίτροπος Νέλυ Κρους προειδοποίησε πως σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά δεν διατίθενται στην πράξη, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά κράτη μέλη και εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση της κατάσταση.

Ειδικότερα:

Από τις 25 Μαΐου οι νέοι ενωσιακοί κανόνες παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις:

Υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και περισσότερες επιλογές:

* δυνατότητα αλλαγής εταιρίας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χωρίς αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού, σε μια εργάσιμη ημέρα

* μέγιστη διάρκεια 24 μηνών για τις αρχικές συμβάσεις των πελατών και υποχρέωση των εταιρειών να παρέχουν σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας. Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες θα μπορούν να αλλάζουν ευκολότερα εταιρία σε περίπτωση ευνοϊκότερης συμφωνίας.

* σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο συνδρομητής. Στις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα στους συνδρομητές διαδικτύου πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τεχνικές διαχείρισης της κίνησης και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και άλλοι περιορισμοί (όπως ανώτατα όρια ζωνικού εύρους, διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης ή παρεμπόδιση/"στραγγαλισμός" της πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες, π.χ. σε υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας - VoIP). Οι συμβάσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για τις διατιθέμενες αποζημιώσεις και επιστροφές σε περίπτωση που οι υπηρεσίες υπολείπονται των ελάχιστων επιπέδων (βλ. IP/11/486 και MEMO/11/319).

Βελτιωμένη διαδικτυακή προστασία της ιδιωτικότητας και ασφάλεια:

* καλύτερη προστασία από παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ανεπίκλητα ηλεμηνύματα ("spam"), υποχρεωτική ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

* καλύτερη πληροφόρηση και απαιτήσεις προηγούμενης συναίνεσης για αποθήκευση ή πρόσβαση σε πληροφορίες στις συσκευές των χρηστών (όπως τα 'cookies' που δεν σχετίζονται με την εκάστοτε συγκεκριμένη υπηρεσία (βλ. MEMO/11/320)

Συνεκτικότερη κανονιστική ρύθμιση σε κλίμακα ΕΕ:

* οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και, ως έσχατη λύση, θα διαθέτουν εξουσίες για να υποχρεώνουν τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά να διαχωρίζουν τα επικοινωνιακά τους δίκτυα από τους κλάδους υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης (χωρίς κατ' ανάγκη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας ή υποχρέωση δημιουργίας χωριστής εταιρίας).

* στην Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), έχουν επίσης ανατεθεί έκτακτες εξουσίες εποπτείας όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές τηλεπικοινωνιών (η αποκαλούμενη « διαδικασία του άρθρου 7»). Στην πράξη, σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ένα σχέδιο επανορθωτικού μέτρου όσον αφορά τον ανταγωνισμό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί από εθνική ρυθμιστική αρχή, θα συνιστούσε φραγμό για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα μπορεί να προχωρήσει σε ενδελεχή αξιολόγηση και, σε διαβούλευση με τον BEREC και θα μπορεί να απευθύνει σύσταση στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης για τροποποίηση ή απόσυρση του σχεδιαζόμενου μέτρου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εν λόγω συστάσεις (βλ. MEMO/11/321).

Μεταξύ άλλων νέων στοιχείων στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται και η βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 112, του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Η σύσταση της Επιτροπής με την οποία επισημαίνεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών ο τρόπος με τον οποίον οφείλουν να ρυθμίζουν την ανταγωνιστική πρόσβαση τρίτων σε υπερταχέα δίκτυα οπτικών ινών (γνωστά και ως δίκτυα «πρόσβασης επόμενης γενιάς» NGA) (βλ. MEMO/10/424) δημοσιεύτηκε πρόσφατα με βάση νέα στοιχεία στους επικαιροποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή των νέων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες από τα κράτη μέλη και πρόκειται να κάνει χρήση όλων των εξουσιών που διαθέτει, οι οποίες πρόσφατα διευρύνθηκαν με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη μεταφορά των επικαιροποιημένων ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Για να βοηθήσει προς τούτο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει συντάξει κατευθυντήριες οδηγίες για τα διάφορα θέματα, όπως είναι τα «cookies» και η καθολική υπηρεσία.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.