10 Απριλίου 2011

05:56
Επιστολή για τις μετατάξεις
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ

Προς :
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Γενική Δ/νση Μεταφορών...


Κοινοποίηση: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΑΣΑ κ. Δημητρίου Δημήτριο
-Πρόεδρο της Α.Ε ΗΣΑΠ κ. Μιχαλόπουλο Σαράντη
-Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε ΗΣΑΠ κ. Αραπατσάκο Χαράλαμπο

Θέμα: Μετατάξεις πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄Φάσης από την Α.Ε. ΗΣΑΠ (Ν.3920/2011)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. ζ του Ν. 3920/11, μεταξύ άλλων, προβλέπονται 340 μετατάξεις εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων, από τους ΗΣΑΠ σε άλλους φορείς. Οι μετατάξεις προβλέπεται να γίνουν είτε με αιτήσεις των ενδιαφερομένων (Άρθρο 9 παρ. 3), είτε υποχρεωτικά εφ΄ όσον δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός (ίδιο άρθρο).

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, ότι ο ορισμός του αριθμού των υπό μετάταξη εργαζομένων είναι εντελώς αυθαίρετος και θα δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα στην στελέχωση πολλών υπηρεσιών, αν εφαρμοστούν ως έχουν οι συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, ιδιαίτερα μετά τη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων το τελευταίο διάστημα αλλά και των επικείμενων τους επόμενους μήνες.

Επειδή στο Νόμο υπάρχουν ορισμένα σημεία, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και επειδή αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να μεταχθούν εθελοντικά, θέτουν μια σειρά ερωτήματα, σας παρακαλούμε να μας τα διευκρινίσετε προκειμένου να διευκολυνθούν.

Όπως από την αρχή της κατάθεσης του Νομοσχεδίου είχαμε επισημάνει, εκτός των άλλων, οι διατάξεις που αφορούν στις εθελοντικές μετατάξεις λειτουργούν αποτρεπτικά γα τους ενδιαφερόμενους. Προτείνουμε είτε να δοθεί ερμηνεία, είτε με τροποποίηση του Νόμου, να προβλέπεται ότι, όταν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση του ενδιαφερόμενου, για την "περιοχή προτίμησης" τότε να έχει το δικαίωμα παραμονής στο φορέα τους σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει παράταση των διαδικασιών οικιοθελούς μετάταξης, έως όταν διευκρινιστούν μια σειρά ερωτημάτων.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, κάποιοι επιθυμούν να μεταταχθούν σε περιοχές-νομούς, εκτός Αττικής. Διαπιστώθηκε όμως ότι στις δημοσιευθείσες θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν υπάρχουν θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που να καλύπτουν τους ενδιαφερόμενους, παρά το γεγονός όπως – έχουν οι ίδιοι πληροφορηθεί – ότι από πολλούς φορείς τις περιφέρειας, έχουν ζητηθεί εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψουν υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει άμεσα να διευθετήσετε αυτό το θέμα ορίζοντας διαδικασία που θα καταλήγει στην αποδοχή της αίτησής τους.

Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα διευκολύνει κάποιες εθελοντικές μετατάξεις και θα αμβλύνει το τεράστιο ζήτημα των υποχρεωτικών μετατάξεων, το οποίο έχει σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις και ιδιαίτερα στους ΗΣΑΠ είναι εντονότατο, λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των υπό μετάταξη εργαζομένων αλλά και του ιδιαίτερου συνταξιοδοτικού μας καθεστώτος (π.χ. Ειδικά Ταμεία).

Τα ερωτήματα που τίθενται προς διευκρίνιση είναι τα εξής:

1ο Εάν δεν υπάρχει κενή θέση σε οποιοδήποτε φορέα στην «περιοχή προτίμησης» επειδή καλύφθηκε από άλλον ενδιαφερόμενο, δηλαδή της πόλης που έχει δηλώσει τί ακολουθείται; Μπορεί π.χ. κάποιος που δήλωσε μια υπηρεσία στην πόλη του Αγρινίου, να βρεθεί σε άλλη πόλη του Νομού, που ενδεχόμενα απέχει 100 χιλιόμετρα.

2ο Στον κατάλογο των κενών θέσεων που κοινοποιήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους σε ορισμένες κενές θέσεις αναφέρει ως τυπικό προσόν τη «γνώση Η/Υ» και σε άλλες απλά «Η/Υ». Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση; Χρειάζεται να κατατεθεί από τον εργαζόμενο αποδεικτικό στοιχείο για τη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού υπολογιστή;

3ο Μπορεί εργαζόμενος να καταθέσει αίτηση μετάταξης για θέση που δεν αναφέρεται στον πίνακα των κενών θέσεων, για την οποία γνωρίζει ότι είναι κενή;

4ο Μπορεί εργαζόμενος, που ανήκει στην εκπαιδευτική βαθμίδα Π.Ε. ή Τ.Ε. να ζητήσει να μεταταγεί σε κενή θέση Δ.Ε. ή άλλη κατώτερη;

5ο Αν δεν βρεθεί τελικά κενή θέση σε όλες τις επιλογές που έχει δηλώσει εθελοντικά ο εργαζόμενος, έχει το δικαίωμα να παραμείνει στον αρχικό του φορέα από τη στιγμή που η μετάταξή του, είναι σε εθελοντική βάση;

6ο Στην περίπτωση συμπλήρωσης του πίνακα μεταταγέντων (άρθρο 9 παρ. 4 ν.3920/2011) μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία; Στην περίπτωση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εννοείται και τη προϋπηρεσία πριν από την πρόσληψη στους ΗΣΑΠ;

7ο Στην ίδια παράγραφο, στην περίπτωση συμπλήρωσης του πίνακα με τους εργαζόμενους με τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους παλαιούς φορείς ή τον ΟΑΣΑ, ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία θεωρείται και η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρίσει ο ΗΣΑΠ πριν από την πρόσληψη του εργαζόμενου (δηλαδή 11 χρόνια κατ΄ανώτατο όριο).

8ο Τί εννοεί ο Νομοθέτης (Άρθρο 9 παρ. 7 β)…. "Αν υπάρχει πλεονάζων χρόνος λογίζεται ότι διανύθηκε, στο βαθμό κατάταξης;"

9ο Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση αναφέροντας φορέα υποδοχής χωρίς να αναφέρει ειδικότητα;

10ο Μπορεί στην αίτησή του να αναφέρει μόνο το Νομό και κανένα φορέα υποδοχής;

11ο Αν ο φορέας υποδοχής έχει υποβάλλει αίτημα για κάλυψη κενών θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην λίστα που ανακοίνωσε το Υπουργείο μπορεί να αναφέρει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του φορέα υποδοχής, ή υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της αίτησης;

12ο Άρθρο 9 παρ. 8 εδ. α. Τι εννοεί η διάταξη για τις ακριτικές περιοχές . Αν εκδηλώσει κάποιος ενδιαφέρον, είναι υποχρεωμένος ο φορέας υποδοχής να τον δεχθεί, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλλει αίτημα με κενές θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

13ο Τέλος, όταν ο ενδιαφερόμενος για εθελοντική μετάταξη, (π.χ σε μια πόλη ή σε ένα Δήμο) έχει περιθώριο επιλογής μόνο μία θέση, είναι υποχρεωμένος στην αίτησή του να συμπληρώσει πέντε (5) θέσεις επιλογής, ή αρκεί μόνο η μία επιλογή;


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενημερωτικές συγκεντρώσεις για τις μετατάξεις:

Παρασκευή 8/4 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Σωματείου στον Πειραιά.
Δευτέρα 11/4 και ώρα 9:00 π.μ στην Γεν. Δ/νση
Δευτέρα 11/4 και ώρα στις 12:00 μ.μ στην Αττική στην αίθουσα εστίασης

Η Διοίκηση


ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΕΓΑΡΟ Η.Σ.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΛΑΤ. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1
ΤΗΛ 210. 41.19.965 –210. 41.79.482 FAX: 210.41.26.322

Μήπως κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να κάνουν και οι δικοί μας συνδικαλιστές;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.