21 Μαρτίου 2011

18:30
Απέρριψαν την πρόταση της ΠΟΣ χαρακτηρίζοντάς την "καταστροφική" για τα οικονομικά των Εταιρειών!
Με το σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης που νομοθετούν μειώνονται επί πλέον οι αποδοχές από 250 ως 1000 ευρώ!
Η προσωπική διαφορά θα υπολογίζεται στο 90% των αποδοχών.
"Κόβεται" το επίδομα θέσης και ανωτέρων στελεχών.
Μειώνεται το εφ' άπαξ από 8.000 ως 17.000 ευρώ!
"Πακέτο" στη νομοθεσία και οι Κανονισμοί Εργασίας.
Υπάρχει όριο στην αναλγησία της Κυβέρνησης;
Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και το σχέδιο Σύμβασης.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση της διαδικασίας για εισήγηση προς το εποπτεύον Υπουργείο για την εφαρμογή της διάταξης της παρ। 5 του άρθρου 19 του Ν। 3891/2010।



ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3891/2010 (Α΄188) “Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα”,
β) Την με αριθ. 4613/3.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνακόλουθη, Εξώδικη Καταγγελία – Πρόσκληση σε Συλλογική Διαπραγμάτευση, με την οποία Ο ΟΣΕ κατήγγειλε το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΣΕ, τον Κανονισμό Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού ΟΣΕ, τον Κανονισμό Δευτερευουσών Απολαβών, τις από 3.8.93, 26.5.95, 8.5.96, 7.5.97, 9.6.99, 6.6.00, 19.6.02, 3.7.02, 11.7.03, 17.1.05, 22.5.06 και 20.7.07, 12.3.08 και 28.11.08 Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Προσωπικού ΟΣΕ, και κάθε άλλη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, συλλογική συμφωνία, κανονισμό ή οργανισμό εν ισχύ που ρυθμίζει τμήμα ή το σύνολο των όρων αμοιβής και εργασίας Εργαζομένων της, κάλεσε την αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) σε διαπραγματεύσεις με αντικείμενο το μισθολόγιο του Τακτικού Προσωπικού, τυχόν προσωπική διαφορά, ρυθμίσεις για την εκτός έδρας εργασία και την αμοιβή αυτής και γενικότερα τους, συμπληρωματικούς του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, όρους αμοιβής και εργασίας του Τακτικού Προσωπικού, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα θέσει η Π.Ο.Σ., όρισε τόπο και χρόνο της πρώτης διαπραγματευτικής συνάντησης, και γνωστοποίησε τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο εκπροσώπους της,
γ) Τη με αριθ. 5733Β/3.12.2010 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Παναγιώτας Καραγιαννίδου, από την οποία αποδεικνύεται η επίδοση της ως άνω Καταγγελίας – Πρόσκλησης σε Συλλογική Διαπραγμάτευση προς την Π.Ο.Σ.,
δ) Τη με αριθ. 5734Β/3.12.2010 έκθεση επίδοσης της ίδιας παραπάνω Δικαστικής Επιμελήτριας, από την οποία αποδεικνύεται η επίδοση της ως άνω Καταγγελίας – Πρόσκλησης σε Συλλογική Διαπραγμάτευση προς το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (Δυτικού Τομέα Αθηνών) του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε) Το γεγονός, ότι η πρώτη διαπραγματευτική συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του ΟΣΕ και Π.Ο.Σ. έλαβε χώρα στις 7.12.2010,
στ) Το γεγονός, ότι η 30θήμερη προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3891/2010 έληξε στις 6.1.2011,
ζ) Τις έγγραφες συμφωνίες μεταξύ του ΟΣΕ και Π.Ο.Σ. περί, κατόπιν αιτήματος της Π.Ο.Σ., παράτασης των διαπραγματεύσεων μέχρι 11.1.2011, μετά μέχρι 21.1.2011, μετά μέχρι 1.2.2011, μετά μέχρι 11.2.2011, μετά μέχρι 18.2.2011, και την προφορική συμφωνία περί, κατόπιν αιτήματος της Π.Ο.Σ., παράτασης των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα,
η) Το γεγονός, ότι, επιπλέον της προαναφερθείσας πρώτης συνάντησης, έλαβαν χώρα επίσημες διαπραγματευτικές συναντήσεις στις 29.12.2010, 4.1.2011, 5.1.2011, 10.2.2011, 17.2.2011, 25.2.2011, 10.3.2011 και 11.3.2011,
θ) την από 14.12.2010 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση της Π.Ο.Σ. προς τον ΟΣΕ.
ι) την, επί της παραπάνω εξωδίκου δηλώσεως, από 28.12.2010 εξώδικη απάντηση και πρόσκληση του ΟΣΕ προς την Π.Ο.Σ. και τη με αριθ. 5816Β/28.12.2010 έκθεση επίδοσης της ίδιας Δικαστικής Επιμελήτριας, από την οποία αποδεικνύεται η επίδοσή της,
ια) Το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Ο ΟΣΕ παρείχε στην Π.Ο.Σ. κάθε διευκρίνιση και στοιχείο που της ζητήθηκε,
ιβ) Το γεγονός, ότι στις διαπραγματεύσεις δεν τέθηκε κάποιο άλλο ζήτημα,
ιγ) Το γεγονός, ότι Ο ΟΣΕ αναγνώρισε και εμπράκτως την πρωτοκαθεδρία και προτεραιότητα της συλλογικής αυτονομίας και διαπραγμάτευσης, ότι διαπραγματεύτηκε καλόπιστα και ότι εξάντλησε κάθε περιθώριο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας,
ιδ) Το γεγονός, ότι στις 15.3.2011 η Π.Ο.Σ. υπέβαλε, ατύπως προς τη Διοίκηση του ΟΣΕ, σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το οποίο είναι οικονομικώς καταστροφικό για τον ΟΣΕ, δεν συνάδει με όσα είχαν συζητηθεί, υπερβαίνει κατά πολύ τα πλέον ακραία περιθώρια που δύναται να αντέξει, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο ΟΣΕ, και αποδεικνύει ότι η εξακολούθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης στερείται, πλέον, νοήματος,
ιε) Την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του ΟΣΕ και τα ζημιογόνα αποτελέσματα της εταιρείας, γεγονότα που συντείνουν στον οικονομικό κίνδυνο της επιχείρησης και επιπλέον επιβάλλουν και καθιστούν αναγκαία τη δραστική περικοπή των δαπανών της προς εξυγίανσή της, αλλά και, μεταξύ άλλων, την ουσιαστική και συνολική αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, η οποία άλλωστε ήδη τελεί εν εξελίξει σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία (ν.3891/2010),
ιστ) Το γεγονός, ότι κυριολεκτικά κάθε ημέρα που παρέρχεται άπρακτη η δεινή οικονομική θέση του ΟΣΕ δυσχεραίνεται σημαντικά,
ιζ) Το γεγονός, ότι η εισαγωγή νέου Μισθολογίου στην Εταιρία είναι εντελώς απαραίτητη και κατεπείγουσα, με στόχο τόσο την οικονομική της εξυγίανση και ανάπτυξη, όσο και -ιδίως- τη διάσωση των θέσεων εργασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν τούτων προτείνεται η λήψη απόφασης ως ακολούθως:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαπιστώνει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις της Διοίκησης του ΟΣΕ με την Π.Ο.Σ. απέτυχαν και ότι, παρά τις καλόπιστες προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία, ακόμη και καθ’ υπέρβαση των κατά νόμο υποχρεώσεών της, η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3891/2010 και οι, μετά απ΄ αυτή, συμφωνηθείσες παρατάσεις, παρήλθε άπρακτη.
2. Εγκρίνει τα συνημμένα σχέδια αφ΄ ενός της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αφ΄ ετέρου του Κανονισμού Εργασίας.
3. Αποφασίζει την ενεργοποίηση της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 3891/2010 και την διαβίβαση της παρούσας απόφασης, καθώς και των παραπάνω αναφερομένων σχεδίων, στο εποπτεύον Υπουργείο, για τη διενέργεια των νομίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας για τη διενέργεια των νομίμων προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

5. Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού της ΟΣΕ Α.Ε.
Στην Αθήνα σήμερα, ____ Μαρτίου 2011, οι συμβαλλόμενοι,
(α) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΟΣΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο (στο εξής: η Εταιρία), και
(β) η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών”, που εδρεύει στην Αθήνα, Κάνιγγος 6, εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Πρόεδρο, και Νικόλαο Κιουτσούκη, Γενικό Γραμματέα,
όλοι οι εκπρόσωποι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το νόμο, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
1. Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται όλοι οι Εργαζόμενοι.
2. Για την ανάγκες της παρούσας, ως Εργαζόμενος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία με σύμβαση ή σχέση εργασίας, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2
Κατηγορίες
1. Εφόσον περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για την απασχόλησή του στη θέση που κατέχει στις 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους, το Πτυχίο κάθε Εργαζομένου προσδιορίζει την Κατηγορία που κατατάσσεται την 1/1 του επόμενου ημερολογιακού έτους, ως εξής:
Κατηγορία ΥΕ: απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο
Κατηγορία ΜΕ: απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο
Κατηγορία ΠΕ_4: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο (4ετούς φοίτησης)
Κατηγορία ΠΕ_5: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο (5ετούς φοίτησης)
2. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως Πτυχίο νοείται κάθε τίτλος σπουδών σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου) ή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής (ή κατά νόμο αναγνωρισμένος ως ισότιμος αυτού), που ο Εργαζόμενος κατέχει και έχει καταθέσει μέχρι τις 31/12 κάθε προηγούμενου ημερολογιακού έτους στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας. Όπως και κάθε άλλη, προβλεπόμενη στην παρούσα, κατάθεση εγγράφου, η κατάθεση αυτή αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση κατάθεσης της παραπάνω Λειτουργικής Μονάδας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
3. Για την κατάταξη σε Κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνον ένα Πτυχίο ανά Εργαζόμενο, το εκάστοτε υψηλότερο κατατεθέν κατά την προηγούμενη παράγραφο.
4. Πτυχίο, η κτήση του οποίου δεν περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για την κατάληψη της θέσης όπου απασχολείται ο Εργαζόμενος, δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό της Κατηγορίας του.
5. Η διάκριση της παρ. 1 μεταξύ πτυχίου 4ετούς και πτυχίου 5ετούς φοίτησης αναφέρεται στην ελάχιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια κτήσης του πτυχίου.

Άρθρο 3
Μισθολογικό Κλιμάκιο
1. Την 31/12/2010 κάθε Εργαζόμενος κατατάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο που προσδιορίζει ο αντιστοιχών στην Κατηγορία του, Πίνακας του άρθρου 5. Ο αριθμός του Μισθολογικού Κλιμακίου κατάταξης αντιστοιχεί στον αριθμό των συμπληρωμένων ετών, πραγματικής και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του Εργαζομένου στην Εταιρία. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος κατατάσσεται, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, κατά την ημέρα πρόσληψής του.
2. Κάθε καταταγείς σε Μισθολογικό Κλιμάκιο Εργαζόμενος προωθείται στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο την 1/1 οιουδήποτε έτους, εφόσον (α) έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ετών που απαιτείται από τους Πίνακες της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και (β) έχει προσληφθεί τουλάχιστον ένα ολόκληρο έτος πριν από την προώθηση, και (γ) σε δύο τουλάχιστον, συνεχόμενα ή μη, ημερολογιακά έτη παραμονής στο εν λόγω Μισθολογικό Κλιμάκιο έχει λάβει συνολική ατομική βαθμολογία αξιολόγησης μεγαλύτερη (πάνω από) του "βαθμός 2 - Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης" (ή αντίστοιχη), σύμφωνα με το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης σε ισχύ. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά όλες αυτές οι προϋποθέσεις, παραμένει στο ίδιο Κλιμάκιο.

Άρθρο 4
Βαθμίδες
1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο προϋπηρεσία κάθε Εργαζομένου στις 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους προσδιορίζει τη Βαθμίδα του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διαβαθμίσεις και ρυθμίσεις του Κανονισμού Εργασίας.
2. Αν, παρόλο που συμπλήρωσε τα απαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας κατά την 31/12 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, Εργαζόμενος δεν δικαιούται να προωθηθεί κατά βαθμίδα, παραμένει στο ίδιο Μισθολογικό Κλιμάκιο για ένα ημερολογιακό έτος ακόμη.

Άρθρο 5
Βασικός Μισθός
1. Η Κατηγορία, το Μισθολογικό Κλιμάκιο και η Βαθμίδα που έχει καταταγεί ο Εργαζόμενος προσδιορίζουν το μηνιαίο Βασικό Μισθό του, ως εξής:

μηνιαίο Βασικό Μισθό του, ως εξής:



2. Οι κατά τα ανωτέρω Μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των Κατηγοριών ΠΕ_4 και ΠΕ_5 περιλαμβάνουν και επίδομα σπουδών 5% για κάθε έτος σπουδών.

Άρθρο 6
Επίδομα γάμου
1. Επίδομα γάμου, ίσο προς 10% επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 4 της Κατηγορίας ME, δικαιούται κάθε Εργαζόμενος που κατά την 31/12 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους:
- Είναι έγγαμος, ή
- Έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (του άρθρου 1 του ν. 3719/2008 ή της εκάστοτε αντίστοιχης νομοθεσίας), ή
- Είναι χήρος, ή
- Είναι διαζευγμένος και υπέχει υποχρέωσης διατροφής του / της συζύγου του.
2. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται ως ενίσχυση στην αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων εκ του γάμου, της συμβίωσης ή της χηρείας, τα οποία δεν υφίστανται σε περίπτωση διαζευγμένου που δεν υπέχει υποχρέωσης διατροφής του / της συζύγου του.
3. Για να θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας, ότι έχει μια από τις ιδιότητες της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος Εργαζόμενος πρέπει να έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας μέχρι τις 31/12 κάθε προηγούμενου ημερολογιακού έτους τα εξής:
- Έγγαμος: ληξιαρχική πράξη γάμου.
- Σύμφωνα συμβίωσης: το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
- Χήρος: ληξιαρχικές πράξεις γάμου και θανάτου του / της συζύγου
- Διαζύγιο και διατροφή: δικαστική απόφαση (ή δικαστικές αποφάσεις) λύσης του γάμου και αναγνώρισης υποχρέωσης διατροφής.

Άρθρο 7
Επίδομα τέκνων
1. Κάθε Εργαζόμενος, που έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ή υπέχει δικαστικώς αναγνωρισμένης υποχρέωσης διατροφής ανήλικου τέκνου, ή έχει ενήλικο τέκνο που σπουδάζει και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται επιδόματος τέκνου, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 4 της Κατηγορίας ME, ως εξής:
- Για πρώτο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 5%
- Για δεύτερο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 5%
- Για τρίτο και κάθε επόμενο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 7% (για κάθε τέκνο).
2. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ως ενίσχυση στην αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων ανατροφής, φροντίδας και σπουδών τέκνου, τα οποία δεν υφίστανται σε περίπτωση που γονέας δεν έχει ούτε την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ούτε υπέχει δικαστικώς αναγνωρισμένης υποχρέωσης διατροφής τέκνου, ενώ τα μέρη συμφωνούν ότι η ενίσχυση αυτή είναι λογικό και δίκαιο να λήγει σε κάθε περίπτωση όταν το τέκνο συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του.
3. Για να θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας, ότι έχει μια από τις ιδιότητες της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος Εργαζόμενος πρέπει να έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας μέχρι τις 31/12 κάθε προηγούμενου ημερολογιακού έτους τα εξής:
- Γέννηση τέκνου: ληξιαρχική πράξη γέννησης.
- Επιμέλεια: ληξιαρχική πράξη γάμου ή δικαστική απόφαση.
- Διατροφή: δικαστική απόφαση.

Άρθρο 8
Επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
1. Εφόσον έχει καταταγεί στις κατηγορίες ΠΕ_4 ή ΠΕ _5, κάθε Εργαζόμενος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού της ημεδαπής (ή κατά νόμο αναγνωρισμένου ως ισότιμου αυτού), δικαιούται επιδόματος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 1 της Κατηγορίας στην οποία ανήκει, ως εξής:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 10%.
- Διδακτορικό: 20%.
2. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Επίδομα θέσης διοίκησης
1. Κάθε Εργαζόμενος, που κατέχει θέση σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα ιεραρχίας, δικαιούται επιδόματος θέσης διοίκησης, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου της Κατηγορίας που έχει καταταγεί ο Εργαζόμενος, ως εξής:
- Προϊστάμενος Διεύθυνσης: έως 25%,
- Προϊστάμενος Υπηρεσίας: έως 20%,
- Προϊστάμενος Τμήματος: έως 15%,
- Προϊστάμενος Τομέα: έως 10%,
- Προϊστάμενος Ομάδας: έως 3%.
2. Ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε συγκεκριμένης θέσης, η Διοίκηση καθορίζει, μέσα στα παραπάνω όρια, το ακριβές ποσοστό στο οποίο ανέρχεται το επίδομα θέσης διοίκησης που εκάστοτε αντιστοιχεί σε κάθε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να είναι υποχρεωτικό όλες οι θέσεις του ίδιου επιπέδου ιεραρχίας να δικαιολογούν το ίδιο ποσοστό επιδόματος θέσης διοίκησης, αφού δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα.
3. Η ιδιότητα της παραγράφου 1 υπάρχει από την ημέρα εμφάνισης στη θέση και ανάληψης καθηκόντων και διαρκεί μέχρι την ημέρα αποχώρησης από τη θέση.
4. Το επίδομα του παρόντος όρου δίδεται ως έκτακτη πρόσθετη ενίσχυση και κίνητρο για την καλή απόδοση από τη συγκεκριμένη θέση και, ως εκ τούτου, παρακολουθεί τη θέση, ενώ κατά την αποχώρηση από τη θέση σταματά η καταβολή του.

Άρθρο 10
Προσωπική διαφορά
1. Ως Παλαιές Τακτικές Αποδοχές (εν συντομία ΠΤΑ) ορίζονται οι τακτικές αποδοχές που Εργαζόμενος εδικαιούτο να λαμβάνει από την Εταιρία (αν ήθελε υποτεθεί ότι εργαζόταν σ’ αυτήν) την 1/1/2011, μετά και από την εφαρμογή των παρ. 17-22 του ν. 3845/2010 που προστέθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010, ρητώς εξαιρουμένων των πάσης φύσης, είδους και ονομασίας δευτερευουσών απολαβών (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: αμοιβές ή αποζημιώσεις λόγω εκτός έδρας εργασίας, υπερεργασίας, υπερωριών, εργασία σε Κυριακή, αργία, εξαιρέσιμη, κατά την νύκτα, Μ.Ο.Δ.Α., κ.ά.), παροχών σε είδος, καθώς και των πάσης φύσης, είδους και ονομασίας επιδομάτων, αμοιβών, αποζημιώσεων και εν γένει ποσών σχετιζομένων με την κατοχή θέσης ευθύνης ή / και την άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης, του ίδιου ή ανώτερου βαθμού (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: επίδομα θέσης ευθύνης, ΑΚΑΒ, κ.ά.).
2. Κάθε Εργαζόμενος εντάσσεται στο μισθολογικό σύστημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και λαμβάνει μηνιαίως το βασικό μισθό και τα επιδόματα των προηγούμενων άρθρων (πλην του επιδόματος θέσης διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους. Το ενδιάμεσο αυτό άθροισμα των αποδοχών του για λόγους συντομίας καλείται ΕΑΑ.
3. Εφόσον το ΕΑΑ υπολείπεται του 90% του ΠΤΑ τότε ο Εργαζόμενος λαμβάνει Προσωπική Διαφορά η οποία ορίζεται ως εξής: (Προσωπική Διαφορά = 90%*ΠΤΑ - ΕΑΑ)
4. Εφόσον το ΕΑΑ δεν υπολείπεται του 90% του ΠΤΑ αλλά και δεν υπερβαίνει το ΠΤΑ τότε ο Εργαζόμενος δεν λαμβάνει Προσωπική Διαφορά.
5. Το ΕΑΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ΠΤΑ. Όταν το ΕΑΑ είναι μεγαλύτερο του ΠΤΑ, τότε ο εργαζόμενος λαμβάνει αρνητική Προσωπική Διαφορά που ορίζεται ως εξής: (Προσωπική Διαφορά = ΠΤΑ-ΕΑΑ).
6. Η Προσωπική Διαφορά αποτελεί για τον Εργαζόμενο (θετικό ή αρνητικό) ποσό, μη υποκείμενο ούτε σε αύξηση ούτε σε μείωση, που θα εξακολουθήσει να του καταβάλλεται ή να του αφαιρείται (ανάλογα με το αν η Προσωπική Διαφορά του θα είναι θετική ή αρνητική) καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του με την Εταιρία, προστιθέμενο ή αφαιρούμενο (ανάλογα με το αν η Προσωπική Διαφορά του θα είναι θετική ή αρνητική) στις αποδοχές του κατά την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και εμφαινόμενο ξεχωριστά στην απόδειξη μισθοδοσίας του.

Άρθρο 12
Διευκρίνιση επί αναδρομικών αυξήσεων
Εφόσον η Εταιρία χορηγήσει αυξήσεις με αναδρομική ισχύ και μεταξύ του χρόνου της εν λόγω αναδρομικής έναρξης ισχύος και του χρόνου ανακοίνωσης των αυξήσεων έχει λυθεί η σχέση εργασίας Εργαζόμενου με την Εταιρία, τότε ο Εργαζόμενος θα δικαιούται να ωφεληθεί και αυτός από τις αυξήσεις αυτές, τόσο σε επίπεδο διαφορών αποδοχών, όσο και σε επίπεδο διαφοράς αποζημίωσης, όπως και σε κάθε άλλο τυχόν επίπεδο.

Άρθρο 13
Μέσα ατομικής προστασίας
Η υγεία και η ασφάλεια των Εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρία και αποτελεί δικαίωμα και καθήκον κάθε Εργαζομένου. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε Εργαζόμενο τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και κάθε Εργαζόμενος υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί.

Άρθρο 14
Συνολική ρύθμιση και εξόφληση
1. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού του άρθρου 18 του ν. 3891/2010, η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτόκολλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, αντίθετου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, αντίθετης επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλης αντίθετης, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας και πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών, είτε από ενσωμάτωση σ’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλο τρόπο.
2. Οι συνολικές αποδοχές, που κάθε Εργαζόμενος λαμβάνει δυνάμει της παρούσας, αποτελούν ενιαία ενότητα, που περιλαμβάνει και εξοφλεί το βασικό μισθό και όλα τα επιδόματα που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν στο μέλλον από άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και επιχειρησιακές συνήθειες, καθώς και οποιαδήποτε αύξηση, ή προσαύξηση, ή αποζημίωση και κάθε είδους παροχή, ακόμη και αν θεσπισθεί στο μέλλον, είτε με τη μορφή αύξησης των νόμιμων ελάχιστων ορίων αποδοχών, είτε με την προσθήκη επιδομάτων, διορθωτικών ποσών, ως και γενικά οποιουδήποτε είδους παροχή, είτε με τη μορφή διαφορετικού υπολογισμού οποιουδήποτε επιδόματος ή άλλου στοιχείου. Εξαιρούνται ειδικά και μόνον οι αυξήσεις που τυχόν θα χορηγήσει η Εταιρία ή θα συμφωνηθούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στο μέλλον.
3. Ως εκ περισσού, ειδικώς συμφωνείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη μέρος μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας (π.χ. πρόβλεψη μεμονωμένου επιδόματος), να συσχετιστεί με άλλη συλλογική σύμβαση εργασίας και να δημιουργηθεί έτσι εν τοις πράγμασι μια νέα, στην πραγματικότητα μηδέποτε συμφωνηθείσα συλλογική σύμβαση εργασίας.
4. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, που καταβάλλονται σε οιονδήποτε Εργαζόμενο, αντικαθίστανται από τις προβλεπόμενες από την παρούσα σ.σ.ε., χωρίς να επιτρέπεται να υπερβούν τις τακτικές αποδοχές του εν λόγω Εργαζομένου ως είχαν την 1/1/2011 μετά και από την εφαρμογή των παρ. 17-22 του ν. 3845/2010 που προστέθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010.

Άρθρο 15
Ισχύς – Μεταβατική διάταξη
1. Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011 και είναι ετήσιας διάρκειας.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις που στην παρούσα προβλέπεται προθεσμία λήγουσα στις 31/12/2010, η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 31/3/2011.
3. Εξουσιοδοτείται ο ________________ ________________________ να καταθέσει υπογεγραμμένο πρωτότυπο της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και να παραδώσει από ένα (1) θεωρημένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Για την πίστωση και για τη σύσταση της συμφωνίας αυτής συντάχθηκε η παρούσα έγγραφη σύμβαση σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), ενώ ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και δύο (2) θα θεωρηθούν απ’ αυτήν για να επιστραφούν στα μέρη.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ


UPDATE


Η ΠΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣ αποφασίστηκε η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Υπέρ της υπογραφής ψήφισαν...

οι 13 συνάδελφοι που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ, ενώ κατά της υπογραφής ψήφισαν 9 συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, 2 συνάδελφοι του ΠΑΜΕ και 1 συνάδελφος της ΣΕΚ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.