21 Μαρτίου 2011

19:38


ANOIKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο :

«Διάθεση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησής των

για πέντε μήνες από 13.4.2011 μέχρι 12.9.2011»

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 370.000 Eυρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

· Του Νόμου 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».

· Του Νόμου 2669/1998 (Φ.Ε.Κ. 283/Α/98) « Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων».

· Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

· Του Ν.1881/1990 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/90) και ειδικότερα του άρθρου 11, παρ. 12 αυτού.

· Της Απόφασης A-12681/934/2.2.01 των Υπουργ. Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 333/Β/2001) «Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 2.γ. αυτού.

· Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

2. Την με αριθμ. 2565/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. περί « Έγκρισης της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1- Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στη συνημμένη Αναλυτική Διακήρυξη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2- Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να...
συνεχίσουν το διάβασμα ΕΔΩ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.