14 Μαρτίου 2011

09:49
1
Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων απευθύνει ανοικτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνοντος Συμβούλου των τριών φορέων Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής που προκύπτουν συνεπεία της αναδιάρθρωσης του κλάδου, βάσει του άρθρου 1 του ν.3920 / 2011 (ΦΕΚ Α’ 33) περί εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις και δη, του ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, με διακριτικό τίτλο «ΟΑΣΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών αστικών (οδικών και σταθερής τροχιάς αντίστοιχα) συγκοινωνιών στην Αττική, με διακριτικούς τίτλους «ΟΣΥ Α.Ε.» και «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:

Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων – Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. ν.3920 / 2011 περί εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω εταιρειών, στα πλαίσια πάντα των ρυθμίσεων του ν. 3429 / 2005 περί ΔΕΚΟ.Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα κληθούν να συμβάλλουν αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη των ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη των τριών εταιρειών, στον στόχο της εξυγίανσης των εν λόγω εταιρειών και στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την μακροχρόνια αναπτυξιακή τους πορεία, με διασφάλιση της οικονομικής τους ευμάρειας, της διαφάνειας στη λειτουργία τους και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό της Περιφέρειας Αττικής.Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβόλαια τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης τους, τα, δε, αποτελέσματα της διοίκησης τους θα αξιολογούνται συστηματικά, βάσει Συμφώνων Ευθύνης που προβλέπονται από το ν.3920 / 2011.Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθορισθεί η αποζημίωση του Προέδρου Δ.Σ. – Διευθύνοντος Συμβούλου της κάθε εταιρείας. Οι εν λόγω, δε, δεν θα δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (κατ’ άρθρ. 3 παρ. 9, εδ. α’ ν. 3429 / 2005) και να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και τουλάχιστον μιας ακόμη γλώσσας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Επίσης, πρέπει να διαθέτουν επιτυχή προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και αποδεδειγμένη συνολική εμπειρία σε Διοίκηση τουλάχιστον δεκαπέντε ετών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου στελέχη, που διαθέτουν αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Εξάλλου, λόγω της σημαντικής ευθύνης που θα αναλάβουν τα στελέχη αυτά στην οργάνωση και επιτυχή λειτουργία των νέων εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία τους σε αντίστοιχες θέσεις κατά τη φάση δημιουργίας ή μετασχηματισμού μεγάλων επιχειρήσεων και ειδικότερα η εμπειρία σε διαπραγματεύσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάρτιση Κανονισμών Προσωπικού, Οργανογραμμάτων και Κανονισμών Λειτουργίας επιχειρήσεων. Επίσης, αναλόγως της εταιρείας την ευθύνη διοίκησης της οποίας θα αναλάβουν, θα εκτιμηθεί τυχόν εμπειρία σε συγκοινωνιακό σχεδιασμό (για τον ΟΑΣΑ Α.Ε.), οδικές επιβατικές μεταφορές (για την ΟΣΥ Α.Ε.) και συστήματα μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.).

ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3920 / 2011, οι εταιρείες αυτές υπάγονται στον ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ και άρα ισχύουν και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του τελευταίου που προβλέπουν ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος δημόσιας επιχείρησης ορίζεται και παύεται αζημίως για το Δημόσιο και για τη δημόσια επιχείρηση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει την εκάστοτε δημόσια επιχείρηση και, δη, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να υπηρετούν σε θέση Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους ΔΣ άλλης δημόσιας επιχείρησης, εκτός της περίπτωσης που πρόκειται για μη αμειβόμενη υπηρεσία σε τέτοια θέση στο ΔΣ συνδεδεμένης επιχείρησης (κατ’ άρθρ. 3, παρ. 7β ν. 3429 / 2005).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά και τυπικά προσόντα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας στης ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα αυτή. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και αιτήσεις θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.Περί της καταλληλότητας των τελικώς προτεινόμενων προς διορισμό στις τρεις (3) προκηρυχθείσες θέσεις προσώπων θα διατυπώσει γνώμη, βάσει του άρθρου 49 Α (παρ. 3 και παρ. 6) του Κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

1 σχόλια:

  1. κι οτι ειχα αρχισει να βαριεμαι απο το καθησιο θα γινω διευθυνων συμβουλος εχω τα προσόντα. Δηλώνω οτι το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ σαν τον Παγκαλο κι εγω.... ετοιμαστητε για νεες στρατιες παρατρεχαμενων....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.