25 Νοεμβρίου 2009

00:16
Με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας πληροφοριακής υποδομής που θα υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία του ΗΛΠΑΠ για ταΤρόλλευ Αττικής και την μέτρηση του Συγκοινωνιακού Έργου, με περιφερειακή υποστήριξη στις υπόλοιπες δραστηριότητες, η PROFILE ανέλαβε
«έργο εγκατάστασης και υλοποίησης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος».
Το έργο καλύπτει την εφαρμογή ενός περιβάλλοντος ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης στην πληροφορία προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων άυλων και υλικών πόρων του ΗΛΠΑΠ, με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Η επεξεργασία, παρουσίαση και διάχυση της πληροφορίας στο σύνολο του Οργανισμού και ιδιαίτερα στην Διοίκηση, επιτυγχάνεται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο για την καλύτερη λήψη αποφάσεων στην δυναμική διαμόρφωση στόχων και στρατηγικής.

Οι εργασίες και διαδικασίες αυτοματοποιούνται με συνεχή παρακο-λούθηση και απόδοση στον Οργανισμό (Real Time PerformanceManagement), ενώ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται κεντρικά επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της γραφειοκρατίας.


Μεταξύ άλλων, το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα προσφέρει ένα σύγχρονο υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις υπηρεσίες του Οργανισμού.


Επίσης, εγκαταστάθηκε νέο πρόγραμμα Μισθοδοσίας το οποίο συνέ-βαλε αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των αντίστοι-χων υπηρεσιών του ΗΛΠΑΠ. Έχει αναπτυχθεί ένα προηγμένο υποσύστημα Βαρδιολόγησης οδηγών και τεχνιτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα έγκαιρου και έγκυρου προγραμματισμού ανά αμαξοστάσιο του οργανισμού.


Ακόμη, με το υποσύστημα της Συντήρησης Οχημάτων παρέ-χεται η δυνατότητα πλήρους μηχανοργάνωσης των παγίων εντολών,εργασιών και διαδικασιών της συντήρησης. Τέλος, για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του ΗΛΠΑΠ, έχει τεθεί σε λειτουργία ένα σύγχρονο σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών, το οποίο οργανώνει το Πρωτόκολλο του Οργανισμού και βελτιώνει την επικοινωνία του ΗΛΠΑΠ με άλλους φορείς, διαφυλάσσοντας και ανακαλώντας έγγραφα με εύκολο και εύχρηστο τρόπο.Τα θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα Διεθνή ΛογιστικάΠρότυπα. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας που εγκατέστησε ηPROFILE προσφέρει στη διοίκηση του οργανισμού την αξιόπιστη ενη-μέρωση που χρειάζεται, μέσω ενός πλήθους δεικτών απόδοσης. Το σύστημα με δυναμικό τρόπο αξιοποιεί τα δεδομένα από όλα τα επιμέρους υποσυστήματα ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί την λήψη αποφάσεων εξασφαλίζοντας απόδοση της επένδυσης.


Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΗΛΠΑΠ με την υλοποίηση της PROFILE προσφέρει εύχρηστα και χωρίς επιτήρηση (unattended)προγράμματα εγκατάστασης βασισμένα σε έξυπνα wizards,ενδυναμώνοντας τους χρήστες στην δημιουργία, προσθήκη, ή αφαίρεση συγκεκριμένων λειτουργιών ώστε να έχουν πιο προσαρμοσμένη απεικόνιση της πληροφόρησης που αναζητούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.