28 Φεβρουαρίου 2009

11:41
1. Μετάταξη είναι η τοποθέτηση του προσωπικού σε θέση εργασίας διαφορετικής κατηγορίαςή ειδικότητας.2. Οι μετατάξεις διενεργούνται:α. Για την κάλυψη υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών.β. Για λόγους υγείας.γ. Για λόγους κατάργησης οργανικής θέσης.δ. Για λόγους απόκτησης νέων τυπικών προσόντων εφόσον αυτά αποκτήθηκαν μετά τηνπρόσληψη.3. Οι μετατάξεις διενεργούνται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μετά απόαπόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας για θέματαπροσωπικού Οργανωτικής Μονάδας. Δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, όταν ημετάταξη διενεργείται λόγω των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 2 αυτού του άρθρου, οπότεσυνιστάται προσωποπαγής θέση που καταργείται αυτοδίκαια με την αποχώρηση τουεργαζόμενου.4. Οι μετατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις θέσεις εργασίας πουμετατάσσονται και απασχολούνται σύμφωνα με το ωράριο και τους λοιπούς όρους εργασίαςαυτής, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.