28 Φεβρουαρίου 2009

11:40
1. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την κάλυψη υφιστάμενων λειτουργικώναναγκών, τοποθετείται το προσωπικό σε αρμοδιότητες και καθήκοντα άλλης θέσης εργασίας,εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από τη νέα θέση εργασίας, προσόντα. Επιτρέπεται ηαπασχόληση του προσωπικού σε διαφορετική ή παράλληλη θέση εργασίας από αυτήν τηςειδικότητάς του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλλουν.2. Οι αλλαγές θέσης εργασίας διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα.3. Αλλαγή θέσης εργασίας είναι δυνατόν να γίνει και ύστερα από σχετική αίτηση τουεργαζόμενου, με τις ίδιες, όπως παραπάνω, προϋποθέσεις.4. Αλλαγή θέσης εργασίας διενεργείται με:α) Μετάθεσηβ) Απόσπασηγ) Μετάταξηδ) Ανάθεση καθηκόντων.5. Παράπονα του προσωπικού σχετικά με τοποθέτηση σε ορισμένη θέση εργασίαςυποβάλλονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό, τηςσχετικής απόφασης, κρίνονται δε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το εξουσιοδοτημένο απόαυτόν όργανο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.