28 Φεβρουαρίου 2009

11:41
1. Μετάθεση είναι η τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις εργασίας του αυτού διοικητικούεπιπέδου.2. Οι μεταθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος διενεργούνται με απόφαση τουΔιευθύνοντα Συμβούλου ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου της Οργανωτικής Μονάδαςστην οποία εργάζεται ο υπό μετάθεση και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού.Σε κάθε περίπτωση νοείται ότι οι μεταθέσεις διενεργούνται για την κάλυψη λειτουργικώναναγκών των Οργανωτικών Μονάδων. Μετάθεση μπορεί να γίνει και μετά από σχετική αίτησητου εργαζόμενου, εφόσον τούτο το επιτρέπουν οι λειτουργικές ανάγκες. Η ανακοίνωση τωνμεταθέσεων γίνεται από την αρμόδια για θέματα προσωπικού Οργανωτική Μονάδα.3. Έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται κατά περίπτωση για την κάλυψη επειγουσώνλειτουργικών αναγκών, προστασίας του ομαλού εργασιακού κλίματος ή μετά από αίτηση τουεργαζόμενου λόγω αποδεδειγμένης ανάγκης και πάντα στα πλαίσια των λειτουργικώνδυνατοτήτων. 4. Εάν η μετάθεση του εργαζόμενου συνεπάγεται μετακίνηση σε άλλο τόπο εργασίας, μέσαστην εξυπηρετούμενη από το φορέα πολεοδομική περιοχή, δεν μπορεί να επακολουθήσει νέαμετάθεση, που συνεπάγεται και μετακίνηση σε άλλο τόπο εργασίας, πριν από την παρέλευσηενός χρόνου, εκτός αν συντρέχουν, στο πρόσωπο του μετακινούμενου, ειδικοί λόγοι πουεπιβάλουν την ανάκληση της μετάθεσης ή του ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου.Στην περίπτωση αυτή συνεκτιμάται και ο τόπος κατοικίας του προς μετάθεση εργαζομένου.5. Επιτρέπεται μετάθεση εργαζομένου, και σε θέση εργασίας κατώτερου διοικητικού επιπέδουμόνο αν το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος με σχετική αίτησή του ή αν υπάρξει αιτιολογημένηαπόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.6. Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι δυνατή η απόσπαση προσωπικού απόΟργανωτική Μονάδα σε άλλη Οργανωτική Μονάδα.7. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.