9 Μαΐου 2012

08:43
Φωτογραφία για Σε ισχύ το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων
Αυστηρότερες ποινές για τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει το νέο πειθαρχικό δίκαιο που τέθηκε σε ισχύ, μετά και τη δημοσίευση της... σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αλλάζει, επίσης, η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων, με τη συμμετοχή ανώτερων δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πρόκειται για νόμο που κατάρτισε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με τον οποίο αναμορφώνεται το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων, εισάγονται καινοτομίες, οι κυριότερες απ' τις οποίες υπενθυμίζεται ότι είναι:

Προσδιορίζονται σαφώς τα πειθαρχικά παραπτώματα, προκειμένου ο δημόσιος υπάλληλος να γνωρίζει εκ των προτέρων το νομικό πλαίσιο και να αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις πειθαρχικά αποδοκιμαστέες, ενώ αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα τα παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο.

Θεσπίζεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής, ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις μη πειθαρχικής δίωξης λόγω της παρόδου του σύντομου μέχρι σήμερα προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.

Αναμορφώνονται οι πειθαρχικές ποινές με τη θέσπιση αυστηρότερων, την εισαγωγή νέων, καθώς και την κλιμάκωση των προβλεπόμενων, ενώ για τα βαρύτερα πειθαρχικά παραπτώματα προβλέπεται κατώτατη επιβαλλόμενη ποινή.

Αναμορφώνονται τα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία είναι πλέον όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων. Προκειμένου δε να διασφαλίζονται οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας συμμετέχουν σε αυτά, κατά κύριο λόγο, δικαστικοί λειτουργοί.Επίσης, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο ορίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.

Πειθαρχικές ποινές

Οι νέες πειθαρχικές ποινές που θεσπίζονται με το νέο πειθαρχικό δίκαιο είναι η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας από ένα έως πέντε χρόνια και η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, ενώ αυξάνεται και το όριο της πειθαρχικής ποινής του προστίμου έως τις αποδοχές 12 μηνών.

Επιπλέον, προβλέπεται για υπαλλήλους που έχουν υποπέσει σε ιδιαιτέρως σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει, επιπλέον της πειθαρχικής ποινής, χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως και 100.000 ευρώ.

Τονίζεται δε ότι με τον νέο νόμο αυξάνονται τα χρονικά όρια της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς ο χρόνος της παραγραφής πάει πλέον στα πέντε χρόνια από την ημέρα διάπραξης του πειθαρχικού παραπτώματος και στα επτά χρόνια εάν επήλθε διακοπή της παραγραφής λόγω κλήσης σε απολογία ή παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο αφορά τις εξής κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατέχει οργανικές θέσεις.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α' βαθμού και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών.

Το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


Tromaktiko

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.