11 Ιανουαρίου 2012

15:29

Να θυμηθούμε λίγο τι γράφει το καταστατικό γιατί κάποιοι το ξέχασαν και κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζουν καθόλου.
Άραγε το Δ.Σ. του Σωματείου μας προασπίζει τα συμφέροντά μας;

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΗΛΠΑΠ)Άρθρο 1ο

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο των Εργαζομένων στον Οργανισμό Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ) με την επωνυμία «Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ», με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η συσπείρωση όλων των εργαζομένων του Οργανισμού, η μελέτη, προώθηση, προάσπιση και κατοχύρωση των οικονομικών, επαγγελματικών και πάσης φύσεως ασφαλιστικών κλαδικών και κοινωνικών γενικά συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα του κλάδου της μεταφοράς.
β) Η ανάπτυξη του μορφωτικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών, η κοινωνική εξύψωση τους και η δημιουργία στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ τους.
γ) Η διεκδίκηση, υπεράσπιση και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών και γενικά συνταγματικών δικαιωμάτων και η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Άρθρο 3ο

Το Σωματείο θα επιδιώξει την επίτευξη των σκοπών του με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά:
α) Με την ένωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων στο Σωματείο.
β) Με την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ειδικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος και την προσπάθεια για άνοδο της συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης τους.
γ) Με την συγκρότηση επιτροπών από μέλη του Σωματείου για τη μελέτη των προβλημάτων και την προώθηση τους με την πρωτοβουλία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Με την λειτουργία Λέσχης, βιβλιοθήκης, έκδοσης εντύπων, διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών και γενικά πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
ε) Με την ίδρυση και λειτουργία κατασκηνώσεων, ίδρυση συνεταιρισμών, Ταμείου Ατυχημάτων και Αθλητικών Τμημάτων.
στ) Με τη συνεργασία με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου και γενικότερα όλων των εργαζομένων.
ζ) Με κάθε μορφή συνδικαλιστικής πάλης.

Αρθρο 4ο

Βασικές αρχές για την επίτευξη των σκοπών και τη λειτουργία του Σωματείου είναι:
α) Η απαραβίαστη τήρηση της δημοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα όργανα και λειτουργίες του Σωματείου. Με δημοκρατικές και ελεύθερες μεθόδους πρέπει να προωθείται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων εάν είναι δυνατόν στην έκφραση της γνώμης του, στη διαμόρφωση, λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων καθώς και ο έλεγχος των διοικητικών οργάνων.
β) Η αυτόνομη δράση του Σωματείου ή σε συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο αποκλεισμός κυβερνητικών, εργοδοτικών και άλλων παρεμβάσεων.
γ) Η ταξική τοποθέτηση του Σωματείου για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Άρθρο 5ο

Το Σωματείο ανήκει στην Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ): Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και μέσω αυτών στη Γ.Σ.Ε.Ε.
Το Σωματείο προσχωρεί ή αποχωρεί σε ή από ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία του 1/2 + 1 του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 6ο

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό του ΗΛΠΑΠ, όπως, οδηγοί, εισπράκτορες, ελεγκτές, επιθεωρητές, υποταμίες, εργατοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες κ.λπ. καθώς και όλο το τεχνικό και υπαλληλικό (διοικητικό, βοηθητικό κ.λπ.) προσωπικό, που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία τους, εκτός από τους Γεν. Διευθυντή, και προϊσταμένους των τριών υπηρεσιών ή περισσότερων αν γίνουν και τους αναπληρωτές τους.
Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από το Σωματείο και κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού στην πρώτη συνεδρίαση του. Αν απορριφθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέσα σ' ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιηθεί απόφαση του Δ.Σ, για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, ο εργαζόμενος μπορεί, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλει την ισχύ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Συνέλευση δεχτεί την αίτηση του εργαζομένου αυτό θεωρείται μέλος από την υποβολή της. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύται με απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης μηνιαίας συνδρομής ή βεβαίωση ότι έχει πληρώσει.

Άρθρο 7ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και της εργατικής νομοθεσίας.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με την δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και να ασκούν έλεγχο και κριτική στις Γενικές Συνελεύσεις ή με αναφορές ή προτάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του Σωματείου (με έξοδα τους).
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, να ζητεί τη συνεργασία τους και να βοηθεί με κάθε τρόπο την ανάπτυξη του διαλόγου, έκφρασης γνώμης και κριτικής των μελών. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει έγγραφες προτάσεις στο Δ.Σ.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη μπορούν ελεύθερα να αποχωρούν από το Σωματείο με την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη που αποχωρούν δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

Άρθρο 9ο

Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα: Να τηρούν το καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να βοηθούν αυτό στην πραγματοποίηση των σκοπών του. Η συμπεριφορά των μελών πρέπει να είναι σύμφωνη ή πολύ περισσότερο να μην έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου. Να εκπληρώνουν κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σωματείου.

Άρθρο 10ο

Αν μέλος του Σωματείου παραβαίνει το Καταστατικό ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανάλογα και με τη παράβαση να επιβάλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές:
α) Να παρατηρήσει το παρεκτρεπόμενο μέλος και να του συστήσει την τήρηση των υποχρεώσεων του.
β) Να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης.
γ) Να τον διαγράψει για ορισμένο χρονικό διάστημα από το Σωματείο.
δ) Να τον διαγράψει οριστικά από μέλος του Σωματείου.
Πριν την επιβολή της ποινής καλείται απαραίτητα το μέλος να αναπτύξει τις απόψεις του και να υπερασπίσει τον εαυτό του, αν όμως δεν προσέλθει, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ερήμην του. Κατά της απόφασης αυτής το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή του διαγραμμένου ή τιμωρημένου μέλους στην πρώτη Γ.Σ. σαν πρώτο θέμα Η.Δ. Το μέλος καλείται να παρασταθεί στη Γ.Σ. και να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης και αν αυτή ακυρωθεί θεωρείται ότι δεν επιβλήθηκε ποτέ.

Άρθρο 11ο

Διαγράφονται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη:
α) Αν καθυστερούν την καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων για τρεις (3) μήνες, ε-πανεγγράφονται δε όταν καταβάλλουν την οφειλή τους, και υποβάλλουν και σχετική αίτηση.
β) Μέλος που δεν έλαβε μέρος τις δύο τελευταίες εκλογές ή που έχει πάψει για 6 μήνες να απασχολείται στον οργανισμό, δεν διαγράφεται μόνο γι' αυτούς τους λόγους. Αν κατά της απόφασης για απόλυσης εργαζομένου εκκρεμεί αγωγή του για ακύρωση της, αυτός θεωρείται μέλος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
γ) Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω γήρατος θεωρούνται διαγραμμένοι από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Άρθρο 12ο

Η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακηρύξει επίτιμα μέλη του Σωματείου πρόσωπα που προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις Γ.Σ. αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 13ο

Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε 300 δραχμές.
β) Η μηνιάτικη συνδρομή που ορίζεται σε 200 δρχ. για τους οδηγούς και 100 δρχ. για όλους τους υπόλοιπους.
γ) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
δ) Οι διάφορες δωρεές προς το Σωματείο.
ε) Τόκοι - πρόσοδοι και γενικά τα έσοδα από την περιουσία και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
στ) Οι επιχορηγήσεις από την Εργατική Εστία ή και άλλους Οργανισμούς ενίσχυσης των επαγγελματικών Σωματείων, μέχρι τη διάλυση τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει το ποσό δικαιώματος εγγραφής καθώς και της μηνιαίας συνδρομής ή να αποφασίζει καταβολή έκτακτης συνδρομής, οι αποφάσεις του όμως αυτές πρέπει να επικυρωθούν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14ο

Το Σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο χρόνια σε μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, με το σύστημα της Απλής Αναλογικής.

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το μήνα μετά από πρόσκληση, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή το ζητήσουν τέσσερις (4) τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτηση τους στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν τα θέματα της συζήτησης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε τρεις (3) μέρες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών σε ισοψηφία δε επαναλαμβάνεται η συζήτηση στην επομένη συνεδρίαση, οπότε το εκκρεμές θέμα γράφεται πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Σε νέα ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16ο

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο με βάση τους νόμους και το καταστατικό του και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την πραγματοποίηση των σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και εισηγείται για τη συμμετοχή του Σωματείου σε ανώτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για ζημιά που προκλήθηκε σ' αυτό από εφαρμογή αποφάσεων αντιθέτων στο καταστατικό και στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν.

Άρθρο 17ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των (3) στη σειρά συνεδριάσεων ή συνολικά (5) στο εξάμηνο, αν καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέρα από τρεις (3) μήνες αντικαθίσταται αυτοδίκαια με τη μέριμνα του Προέδρου από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο του συνδυασμού όπου αυτός ανήκει ή τον επιλαχόντα με τους περισσότερους ψήφους εάν πρόκειται για σύμβουλο από τους μεμονωμένους υποψηφίους.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Δημόσιες αρχές, εργοδοτικές επιχειρήσεις και γενικά σε όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτού. Συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίνει το λόγο κατά σειρά σ' αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. βάζει τα ζητήματα σε ψηφοφορία έχει την εποπτεία για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και διπλότυπα εσόδων καθώς και τα πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

1. Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και έχει τα ίδια με τον Πρόεδρο καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις σ' όλη τη διάρκεια της Αναπλήρωσης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο σύμβουλο.

Άρθρο 20ο

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του, κρατάει το βιβλίο μητρώου των μελών και το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και διπλότυπα εσόδων και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ.
Επιπρόσθετα αυτός είναι επιφορτισμένος με την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Σωματείου όπως και με την υποβολή κάθε τρεις μήνες στο Δ.Σ. κατάστασης αναλυτικώς με τα μέλη που καθυστερούν τις εισφορές τους.
Β Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει σ' όλα τα καθήκοντα του τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτόν στην διάρκεια της αναπλήρωσης.

Άρθρο 21ο

Ταμίας: 1) Ο Ταμίας είναι υπύθυνος για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Σωματείου και για την αποφυγή κάθε διαχειριστικής ανωμαλίας.
2)Ο Ταμίας με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του εισπράττει τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου.
3)Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα που εγκρίνει το Δ.Σ. και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Σωματείου. Κάθε ένταλμα πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
4)Ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση κάθε μήνα στην Εθνική Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλων των εισπράξεων του Σωματείου με σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ., μπορεί όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 100.000 δρχ. για τις επείγουσες τυχόν ανάγκες του Σωματείου.
5)Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται για πάνω από 100.000 δραχμές απ' τον Ταμία με έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση αυτού. Ο Ταμίας κρατάει το βιβλίο Ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλλους όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας και γενικά κάθε παραστατικό στοιχείο της Οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έχει αυτά στη διάθεση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6)Ο Ταμίας στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του προηγουμένου μήνα και στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Σωματείου. Εισηγείται και συντάσσει με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους. Ο αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτόν στην διάρκεια της αναπλήρωσης.

Άρθρο 22ο

Υπεύθυνος του Ταμείου Ατυχημάτων: Είναι ο Ταμίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα μέλος του αναπληρωτής του Ταμείου του Σωματείου. Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον αναπληρωτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δ.Σ. για τα διάφορα ατυχήματα που γίνονται στη διάρκεια εργασίας από τα μέλη του Σωματείου. Να καθοδηγεί αυτά για την έγκαιρη δήλωση τους στην Ασφαλιστική εταιρεία και την Υπηρεσία. Να ενημερώνει τον Ταμία και το Δικηγόρο του Σωματείου για τις εκκρεμείς ποινικές δίκες και να αναλαμβάνει την πληρωμή στη δημόσιο Ταμείο ή στους διαδίκους των απαιτούμε νων χρηματικών ποσών για την μετατροπή της ποινής ή την καταβολή αποζημιώσεων ή δικαστικών εξόδων κ.λπ. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Ταμείου Ατυχημάτων. Με όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 23ο

1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου εκφράζει τη θέληση των μελών και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη δράση και γενικώτερα την πραγματοποίηση των σκοπών του.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέμαχα που αφορούν το Σωματείο, εκτός αν το καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2.Η Γ.Σ. αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου και συγκαλείται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε χρόνο, οπότε μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των μελών: α) Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.,
β) Ο Οικονομικός απολογισμός του περασμένου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επομένου,
γ) η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και
δ) κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ.
3. Έξω απ' αυτές τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και έκτακτες, οπότε το ΔΣ. κρίνει τούτο αναγκαίο ή εάν το ζητήσει το 1/10 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με αίτηση στο ΔΣ. στην οποία πρέπει και να ορίζονται τα θέματα για συζήτηση.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. θα πρέπει να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης αν δε αδρανήσει τα αιτούντα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.
4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις αρχαιρεσίες όπου απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
5.Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος η Γ.Σ. συγκαλείται την (ίδια μέρα πρωί και απόγευμα για την πρώτη και δεύτερη βάρδια με τα αυτά θέματα, η οποία θεωρείται μία Συνέλευση, η απαρτία δε αυτής είναι το σύνολο των μελών που παρευρίσκονται κατά την πρωινή και απογευματινή Συνέλευση και η εξακρίβωση για απαρτία γίνεται κατά την έναρξη της απογευματινής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον από τον συνολικό αριθμό των μελών που είναι ταμειακά εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα μετά από δύο (2) το νωρίτερο και δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την πρώτη. Στη δεύτερη αυτή Συνέλευση θα πρέπει να παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον από το συνολικό αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και εάν πάλι δεν πραγματοποιηθεί απαρτία συγκαλείται τρίτη συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Στην τρίτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν παρ' όλα αυτά δεν υπάρξει απαρτία τότε δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας, αυτή δε θεωρείται σαν πρώτη, αναφορικά με την απαρτία. Κάθε ψηφοφορία οτη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας προσωπικά γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων σε ενώσεις, κήρυξη απεργίας, στάσεις εργασίας, προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερη συνδικαλιστική ένωση είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Είναι δυνατό να γίνει μυστική ψηφοφορία και για άλλα θέματα αν το ζητήσουν τουλάχιστον τα μισά συν ένας μέλη από τα παρόντα.
Σε κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με άλλο ανάλογο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου συγκαλείται ειδική Γενική Συνέλευση στην οποία απαιτείται η παρουσία των μισών από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 25ο

Οι Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με προσκλήσεις υπογραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, στις οποίες πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται συγκεκριμένα ο τόπος και ο χρόνος Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση για τη Γεν. Συνέλευση με επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα τοιχοκολλάται δύο (2) μέρες πιο μπροστά στα γραφεία του Σωματείου και στους κυριώτερους σταθμούς δουλειάς.

Άρθρο 26ο

Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από τη Συνέλευση τα πρακτικά δε κρατεί ο πρακτικογράφος που εκλέγεται όπως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Για τα πρακτικά μπορεί να χρησιμοποιεί και μαγνητόφωνο.

Άρθρο 27ο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής, απ' τη Συνέλευση στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος.
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που συμπληρώνουν και τις άλλες νόμιμες προϋποθέσεις. Στις αρχαιρεσίες μετέχουν συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού για το Δ.Σ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μελών του Δ.Σ.Το ίδιο ισχύει και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο αριθμός των υποψηφίων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις δεν μπορεί να ξεπερνάει τους αντιπροσώπους που είναι δυνατόν να εκλεγούν βάση του αριθμού των μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής ή των αντιπροσώπων στις ενώσεις και οι συνδυασμοί που υπάρχουν πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Εφ. Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζει με ανακοίνωση της τον τόπο και τον χρόνο που θα δέχεται τις αιτήσεις. Ο πίνακας των υποψηφίων και των συνδυασμών που ανακηρύσσονται, τοιχοκολλάται τρεις (3) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες στην αίθουσα που θα διεξαχθούν και στη Λέσχη προσωπικού. Οι αρχαιρεσίες γίνονται μυστικά με ψηφοδέλτια και μπορούν να κρατήσουν τρεις (3) ημέρες. Η δαπάνη για την έκδοση των ψηφοδελτίων βαρύνει το Σωματείο. Η Εφορευτική Επιτροπή χορηγεί ψηφοδέλτια στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους αν της ζητηθούν. Η δαπάνη όμως αυτών βαρύνει τους ίδιους.
Στους υποψήφιους κάθε συνδυασμού μπορεί να βάλει μέχρι ένδεκα (11) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή και όσους θέλει στους υποψήφιους για αντιπροσώπους στις ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις. Εάν ο ψηφοφόρος εκδηλώσει την προτίμηση του με περισσότερους απ' τους παραπάνω σταυρούς, τότε η ψήφος μετράει υπέρ του συνδυασμού και το ίδιο ισχύει και αν δεν υπάρχουν σταυροί προτίμησης.
Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπή και των αντιπροσώπων στις Ενώσεις εφαρμόζεται το σύστημα της Απλής Αναλογικής,
Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται στη σειρά αυτοί που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν με τον τρόπο που ορίζεται αποτελούν τα τακτικά μέλη του Συλλογικού οργάνου, οι υπόλοιποι δε τα αναπληρωματικά μέλη (επιλαχόντες) κάθε συνδυασμού. Αυτοί αναπληρούν με τη σειρά επιτυχίας στις περιπτώσεις παραίτησης, αντικατάστασης, διαγραφής ή θανάτου τα τακτικά μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων του αυτού συνδυασμού ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή στην οποία καλείται και ο αντιπρόσωπος του συνδυασμού.
Κάθε συνδυασμός υποψηφίων έχει το δικαίωμα να ορίσει δύο αντιπροσώπους από τα μέλη του Σωματείου με δήλωση του στην Εφορευτική Επιτροπή. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών παρευρίσκονται στις αρχαιρεσίες, υποβάλλουν ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 28ο

Μετά την εκλογή του το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τη φροντίδα και την ευθύνη του συνδυασμού που πλειοψήφισε και αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί του συμβούλου που πλειοψήφισε, συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) το αργότερο μέρες σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
Για την κάλυψη αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται το μέλος αυτού που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η εκλογή μεταξύ των ισοψηφούντων υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 29ο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότηση του σε σώμα συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο Διοικ. Συμβούλιο και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
Άρθρο 30ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται κάθε διετία μαζί με το Δ.Σ. από την Γεν. Συνέλευση. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της που εκλέγεται στην πρώτη Συνεδρίαση της. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που είναι ανάγκη. Έργο της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και οι πηγές τους όπως και οι δαπάνες που έγιναν και η εποπτεία των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να εξετάζει τα βιβλία του Σωματείου και κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου και την κίνηση του Ταμείου. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσει έκθεση για την διαχείριση που την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση που ακολουθεί για έγκριση.

Άρθρο 31ο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Μεταξύ των μελών του Σωματείου συνεχίζει να λειτουργεί το Ταμείο Ατυχημάτων που σκοπό έχει την κάλυψη των οικονομικών δαπανών αυτών αν γίνουν υπαίτιοι ατυχήματος κατά την παροχή της εργασίας τους. Για να γίνει εργαζόμενος μέλος του Ταμείου Ατυχημάτων πρέπει να γίνει μέλος του Σωματείου. Κατ' εξαίρεση καλύπτονται οι εργαζόμενοι στην κίνηση για ένα δίμηνο από την μέρα πρόσληψης. Ειδικώτερα το Ταμείο καλύπτει:
α) Τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται και την αμοιβή του αντιδίκου δικηγόρου που ορίζεται.
β) Το επιδικαζόμενο ποσό αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη του παθόντος ή των κληρονόμων του.
γ) Τη μετατρεπόμενη ποινή φυλάκισης μέχρι 18 μήνες.
δ) Την αμοιβή του δικηγόρου του μέλους.
ε) Τις ημεραργίες των μαρτύρων υπεράσπισης αν δεν καλύπτονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή τον Οργανισμό. Δεν καλύπτονται τα παραπάνω έξοδα σε περίπτωση Απεργίας, όταν το μέλος εργάζεται.
Αν η ποινή που υποβλήθηκε στο μέλος του Σωματείου δεν κριθεί μετατρεπτή με την δικαστική απόφαση και το μέλος εκτίει την ποινή του, αυτό δικαιούται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις το κατώτερο από το Νόμο προβλεπόμενο ποσό που θα απαιτούνταν για τη μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε όχι όμως μεγαλύτερες από δέκα οχτώ (18) μήνες.
Αν το μέλος του Σωματείου προφυλακισθεί για αδίκημα που καλύπτεται από τις παρούσες διατάξεις, καταβάλλεται από το Ταμείο ποσό πουαπαιτείται για την με εγγύηση προσωρινή απόλυση του όχι όμως ανώτερο από 100.000 δρχ. Το μέλος υποχρεούται το γρηγορότερο να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού και την απόδοση του στο Σωματείο διαφορετικά αφαιρείται τούτο από το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την μετατροπή της ποινή που τυχόν θα επιβληθεί.
Οι καταβολές αυτές πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Άρθρο 32ο

Από τις μηνιαίες συνδρομές υπέρ του Σωματείου για τις δαπάνες του Ταμείου Ατυχημάτων αναλογούν 100 δραχμές για τους οδηγούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αυξομειώνει τις αναλογούσες, στο Ταμείο Ένωση Ατυχημάτων, συνδρομές ή εισφορές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Αποζημίωση για ημεραργίες ή μηνιαία αποζημίωση δίνεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34ο

Το Σωματείο διαθέτει κυκλική σφραγίδα που γράφει στην περιφέρεια της «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟ¬ΜΕΝΩΝ ΗΛΠΑΠ» και στη μέση «έτος ίδρυσης 1971».

Άρθρο 35ο

Το Σωματείο συμμετέχει στις εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς κάθε χρόνου, γιορτή της εργατικής τάξης. Η Πρωτομαγιά είναι μέρα ενότητας, Αλληλεγγύης και Πάλης για την κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης.

Άρθρο 36ο

Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Μετά τη διάλυση του Σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του και το υπόλοιπο ενεργητικό της προσφέρεται σε άλλο ομοειδές Σωματείο αφού αποφασίσει η Γ. Συνέλευση των Μελών του Σωματείου.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να το δείτε και να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.