27 Νοεμβρίου 2011

13:19
2
Ρεπορτάζ: Μάρω Καπετάνη


Με κλήρωση ορίζονται πλέον στο Δημόσιο τα μέλη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, την ανάθεση ή την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, καθώς και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.

Η σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011) τέθηκε ήδη σε ισχύ, ενώ εκδόθηκε ήδη και η εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα, στην οποία τονίζεται ότι η ρύθμιση αποσκοπεί στη «διαφύλαξη του αισθήματος διαφάνειας και αμεροληψίας, που απαιτείται στον ευαίσθητο αυτό τομέα δράσης των συγκεκριμένων συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) πραγματοποιήθηκε ήδη ύστερα από πρωτοβουλία και σχετικές οδηγίες του κ. Ρέππα πολύ πριν από την ψήφιση του Νόμου 4024, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πρόκειται μάλιστα για την επιτροπή του έργου «Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του κράτους», της πράξης «Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος», για την οποία διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ).

Οπως προβλέπεται στην εγκύκλιο για τη γενική πλέον εφαρμογή της σχετικής διάταξης του νόμου, σε όλο το Δημόσιο, η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, είναι δημόσια και διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που κατέχει ευθύνη, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα συγκεκριμένα συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο, που διαθέτει η υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Από την κλήρωση εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα εκλέγονται τα τακτικά και μετά τα αναπληρωματικά μέλη. Στο σύνολό τους, δε, ειδοποιούνται αμελλητί για την επιλογή τους, ενώ τόσο για τη διενέργεια της κλήρωσης όσο και για τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της κλήρωσης εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση να μην προβλέπεται η συμμετοχή μέλους έπειτα από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio).

Επίσης, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα υφιστάμενα συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα μέχρι να λήξει η θητεία τους.

2 σχόλια:

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.