7 Ιουνίου 2011

21:50
Με βάση την πολιτική εμπειρία των τελευταίων ετών στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οι πολίτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία: στην καθαρότητα των προθέσεων των κομμάτων εξουσίας, την κοινωνική ευαισθησία των πολιτικών δυνάμεων, την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, την ενδυνάμωση της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών και την ενίσχυση της συμμετοχής στην άσκηση της εξουσίας.

Για την άσκηση αποτελεσματικής εξουσίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος για συγκεκριμένες αποφάσεις και κινήσεις, που να εντάσσονται σ’ ένα ενιαίο, δημοκρατικό, πολιτικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό σχέδιο.

Στα πλαίσια αυτά, η πολιτική και διαχειριστική ικανότητα των προσώπων που εκφράζουν και καλούνται να υλοποιήσουν συγκεκριμένες πολιτικές, όπως οι ίδιοι τις καθορίζουν, είναι απαραίτητη.

Αποστολή του σωματείου είναι η αξιολόγηση της κρατικής εξουσίας με όρους ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ώστε να ενισχύεται η κοινωνική ευθύνη των Δημόσιων Υπηρεσιών, η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, η ενδυνάμωση της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεταξύ των σκοπών του σωματείου περιλαμβάνονται:α. Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και Oργανισμών που ασκούν εξουσία στο χώρο της πολιτικής, της διοίκησης ή της οικονομίας.

β. Η προάσπιση των συμφερόντων και η εκούσια αξιολόγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

γ. Η ενθάρρυνση διενέργειας αξιολογήσεων και από άλλους φορείς σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικής και διοικητικής δραστηριότητας. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το σωματείο θα λειτουργεί ως «παρατηρητήριο» και θα χρησιμοποιεί κάθε επιτρεπόμενο μέσο που κρίνει πρόσφορο. Βασικό εργαλείο του σωματείου θα είναι η δημιουργία ενός δείκτη με την ονομασία ΖΗΤΑ, ο οποίος θα αποτελέσει ένα σταθερό μέτρο αξιολόγησης για τους ανθρώπους που ασκούν εξουσία και για τ’ αποτελέσματα της εκάστοτε πολιτικής τους. Η δημιουργία του δείκτη, ο οποίος θα απαρτίζεται από ένα πλέγμα επιμέρους δεικτών με υποκατηγορίες, θα είναι αποτέλεσμα επιστημονικής εργασίας, την οποία θα πραγματοποιεί μια ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή. Οι επιμέρους δείκτες θα προσμετρούν π.χ. την ικανοποίηση των εργαζομένων, τη συνέπεια με εξαγγελίες, το κόστος επίτευξης αποτελεσμάτων, τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την ικανοποίηση των πολιτών, κλπ.

Όραμα μας είναι ο δείκτης ΖΗΤΑ, πέρα από τις μετρήσεις στην Ελλάδα, να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και εφαρμογή.

Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου και ο δικός μας, καθηγητής κ.Χλωμούδης Κωνσταντίνος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.