3 Μαρτίου 2011

10:41

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλέφωνο: 210 2516034
Fax: 210 2583592
E-Mai l : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
dioikisi@athens-trolley.gr
Αριθμός Συνεδρίασης: 276
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00
Τόπος Συνεδρίασης: Αίθουσα συνεδριάσεων Η.Λ.Π.Α.Π.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


Απόφαση υπ’ αριθ.5065 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Θέμα 6ο : Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών διαγωνισμού Νο.985/2010 με αντικείμενο «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης δύο αμαξοστασίων Η.Λ.Π.Α.Π. σε 24ωρη βάση.»

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. αφού έλαβε υπόψη:


1. Το υπ΄αριθ.πρωτ.652/10.12.2010 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών
διαγωνισμού Νο.985/2010
2. Την από 10.12.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
3. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
και μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών TEXTET A.E., SPS (SPECIFIC PROTECTION SERVICES Ε.Π.Ε.), ΑΤΤ ΙΚΑ FORCE SECURITY και ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, και ΑΔΑ: 4Α1Ψ46ΨΧ93-Κ Ε Ν 0 4 / Q P - 0 7 . A 0 /
την αποδοχή των προσφορών των ετα ιρειών: (α) SWEDISH SYSTEMS SECURITY E.Π.E.,
(β) MEGA SPRINT GUARD A.E. (γ) ΦΑΣΜΑ Α.Ε., και την πρόσκλησή τους για την
αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
Το Μέλος Δ.Σ.-Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κ. Νικ. Βλάχος μειοψήφησε προτείνοντας η φύλαξη των αμα ξοστασίων να γίνεται από υπαλλήλους της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την πα ρα πάνω απόφαση, η οποία
θεωρείται άμεσα εκτελεστή.
…………………………………………………………………………………….

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.