20 Δεκεμβρίου 2010

12:41
<< Μας είδαν αλευρωμένους και μας πέρασαν για μυλωνάδες >>

Γνωρίζεται την πρόθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με το καινούργιο νομοσχέδιο που προωθεί για τις συγκοινωνίες , συμπεριλαμβάνονται και μετατάξεις προσωπικού . ΕΝΑΣ εκ των λόγων που γίνονται οι απεργίες είναι και αυτός των μετατάξεων . Στον ΟΣΕ ξεκίνησε η διαδικασία και διαβάζετε στο τύπο με πιο τρόπο γίνεται ακριβώς .

Εγώ θα σας υπενθυμίσω τι αναφέρει ο νόμος 2669 /1998 ο οποίος σαν τίτλο έχει : Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων .

Άρθρο 6 Παράγραφος 8

<< Το τακτικό προσωπικό των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου πλεονάζει,μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες υπουργείων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυτοτελείς ή ανεξάρτητες υπηρεσίες ή αρχές, περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο συνολικός αριθμός του πλεονάζοντος προσωπικού και για τέσσερις εταιρείες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των επτακοσίων (700), ενώ ο καθορισμός των προσώπων που πλεονάζουν κατά ειδικότητα γίνεται, για κάθε εταιρεία, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. κατά περίπτωση, με βάση τις ανάγκες τους και τις ειδικότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων εξυγίανσης των εταιρειών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ύστερα από έγκριση της τριμελούς επιτροπής εγκρίσεως προσλήψεων (ΠΥΣ 236/1994, ΦΕΚ 115 Α' και άρθρο 1 παρ. 51 του ν. 2412/1996, ΦΕΚ 123 Α'), καθορίζονται οι φορείς, από τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και οι ανάγκες τους σε αριθμό προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά περιοχή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή διαμερίσματος ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αφού εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με βάση την απόφαση αυτή οι Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. καλούν το πλεονάζον προσωπικό να δηλώσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επόμενης ημέρας της παραπάνω κλήσης, μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις ειδικοτήτων του αυτού ή διαφορετικών Φορέων, στους οποίους επιθυμεί να μεταφερθεί. Με βάση τις παραπάνω δηλώσεις, οι Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. συντάσσουν καταστάσεις τις οποίες αποστέλλουν, μαζί με τις υποβληθείσες δηλώσεις και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς φακέλους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν για την ίδια δηλώσουν προτιμήσεις περισσότεροι υποψήφιοι προς μεταφορά, σε σχέση με τις υπάρχουσες προς κάλυψη θέσεις, η επιλογή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: α) Το βαθμό ή τον αξιολογικό χαρακτηρισμό, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών, εφόσον υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους συγκεκριμένους προς μεταφορά, προηγουμένων των εχόντων υψηλότερους βαθμολογικούς ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς. β) Την οικογενειακή κατάσταση των υπό μεταφορά. Προτιμούνται οι έγγαμοι με περισσότερα τέκνα, των διαζευγμένων ή εν χηρεία τελούντων με περισσότερα τέκνα ή των εγγάμων χωρίς τέκνα έναντι των αγάμων. γ) Τον ανώτερο τίτλο σπουδών ή βαθμό τίτλου σπουδών, αν τα υπό στοιχεία α' και β' κριτήρια συντρέχουν σε περισσότερους υπαλλήλους. Πλεονάζον προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του, ή δεν δήλωσε καμία προτίμηση, μεταφέρεται υποχρεωτικά στους Φορείς που προσδιορίζονται με την ως άνω απόφαση του παρόντος, εφόσον οι ανάγκες τους, όπως καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση, δεν έχουν καλυφθεί, με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια. Η μεταφορά του προσωπικού ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με εκείνη που το μεταφερόμενο προσωπικό είχε στους Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. ή άλλης ειδικότητας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου ή τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται μέχρι την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του υπαλλήλου και κατάργηση αυτοδικαίως της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει. Με όμοια απόφαση γίνεται μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού, εκτός οδηγών, των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π., οι οποίοι πριν την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή, ήταν αποσπασμένο στις πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες ή Φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία ή ο Φορέας όπου ανήκει οργανικά και εκεί που είναι αποσπασμένο το προσωπικό αυτό, συναινούν στη μεταφορά με πράξη του αρμόδιου οργάνου και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό του Φορέα προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά. Οι οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε προσωπικό του Ο.Α.Σ.Α. ή των Ε.Φ.Σ.Ε., που κενώνονται, μετά τη μεταφορά, για οποιονδήποτε λόγο, παραμένουν κενές και δεν πληρούνται μέχρι την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλων ίσου αριθμού και κατάργηση αυτοδικαίως των προσωποπαγών θέσεων που κατέχουν. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική για το πλεονάζον προσωπικό, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Το προσωπικό που μεταφέρεται υποχρεούται να εμφανισθεί στην υπηρεσία του νέου Φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της πράξης μεταφοράς. Για την εμφάνιση συντάσσεται πρακτικό. Η βεβαίωση μη εμφάνισης συνεπάγεται αυτοδίκαια την απόλυσή του, με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης από την Εταιρεία που μεταφέρθηκε, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από το αρμόδιο όργανο του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε. Για την αυτοδίκαιηαπόλυση ή τη μονομερή καταγγελία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου του Φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε. Οι μεταφερόμενοι σε Φορείς που, οι οργανισμοί τους, προβλέπουν διαβάθμιση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν δυνατότητα βαθμολογικής κατάταξης ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί στους Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ.,Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π.. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης. Οι αποδοχές του προσωπικού που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρο 20 του ν. 2515/1997. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Φορέα από τον οποίο μεταφέρεται. Δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου το προσωπικό των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις αποχωρεί υποχρεωτικώς από αυτούς ή θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συντάξεως έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002. Οι μετατάξεις που διενεργούνται με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνονται εντός τριετίας από της ισχύος του παρόντος νόμου. >>


Μπορείτε να μου πείτε τώρα τι προσπαθεί να κάνει η σημερινή κυβέρνηση αφού αυτά που λέγει ο υπουργός σήμερα ισχύουν για τον ΟΑΣΑ εδώ και 12 ΧΡΟΝΙΑ !!!!!!

Τι θα ψηφίσουμε πάλι;;;

Αυτά που είχε υπογράψει ΠΑΛΙ το ΠΑΣΟΚ πριν από πολλά χρόνια - ο νόμος βρίσκεται σε ισχύ - αλλά το συγκεκριμένο άρθρο δεν ίσχυσε ;;
Η μάλλον ίσχυσε το συγκεκριμένο άρθρο για ΤΡΙΑ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΗΛΠΑΠ !!!!!!!Η μήπως νομίζετε δεν τα γνωρίζουν αυτά οι συνδικαλιστές που υποτίθεται εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργαζομένων ;;;;; !!!!!!

Για μένα τουλάχιστον είναι κατανοητό το << παιχνίδι >> που παίζετε μεταξύ υπουργείου - βουλευτών και συνδικαλιστών στις συγκοινωνίες .

Ένα << παιχνιδάκι >> στο οποίο χαμένοι θα βγουν οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.