22 Δεκεμβρίου 2010

13:39
Περιορισμός δαπανών μισθοδοσίας

Βασική μέριμνα της ΕΓΔΕΚΟ είναι ο αυστηρός έλεγχος της μισθολογικής δαπάνης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 περί εισοδηματικής πολιτικής που έχουν εφαρμογή και στις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/05 και επιβλέπονται από την ΕΓΔΕΚΟ.

Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί το κόστος μισθοδοσίας το 2010 και να ανέλθει σε 1.100,91 εκατ. ευρώ έναντι 1.318,82 εκατ. ευρώ το 2009 για τις πενήντα δύο (52) ΔΕΚΟ, σημειώνοντας μείωση κατά 217,91 εκατ. ευρώ (ή 16,52%).

Παράλληλα γίνεται διερεύνηση των μεθόδων εξορθολογισμού των δαπανών μισθοδοσίας για τον περιορισμό των υπέρμετρων δευτερευουσών απολαβών και το πιθανό σχεδιασμό ενιαίων μισθολογίων καθώς και αναμόρφωσης της δομής των επιδομάτων (κατ’ αναλογία με τις εργασίες σε εξέλιξη για την κεντρική κυβέρνηση).

Περιορισμός λοιπών λειτουργικών δαπανών

Η ΕΓΔΕΚΟ σε μια προσπάθεια περαιτέρω περιστολής των δαπανών και ειδικότερα της σπατάλης στην οικονομική διαχείριση των ΔΕΚΟ έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις στις εταιρείες να μειώσουν περαιτέρω τις λειτουργικές τους δαπάνες κατά 15% το δ’ τρίμηνο 2010 έναντι του 2009, την υλοποίηση των οποίων παρακολουθεί στενά.

Αυστηρότερος έλεγχος των οικονομικών των ΔΕΚΟ

Η ΕΔΓΕΚΟ έχει ήδη αναπτύξει και αξιοποιεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με σκοπό την άμεση συλλογή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που απαιτείται για το σχεδιασμό και τη χά-ραξη της οικονομικής πολιτικής για τις δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ μελετάται η επέκτασή του και σε άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Ο αποτελεσματικός έλεγχος από την ΕΓΔΕΚΟ βασίζεται στην τακτική συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού και τον προληπτικό και απολογιστικό έλεγχο κρίσιμων δαπανών και επενδύσεων. Έμφαση δίνεται τόσο στον έλεγχο της σκοπιμότητας των δαπανών των επιχειρήσεων όσο και στην περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας τους.

Παράλληλα αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και ενδυναμώνεται ο ρόλος του ως εργαλείου αναγνώρισης και επισήμανσης οργανωτικών και λοιπών προβλημάτων στις ΔΕΚΟ. Η διαδικασία ορισμού εσωτερικού ελεγκτή όπως προβλέπεται στο ν.3429/05, έχει ήδη ολοκληρωθεί για δεκατρείς (13) ΔΕΚΟ ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο ορισμός εσωτερικών ελεγκτών και στις υπόλοιπες.

Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ συγκοινωνιακών φορέων

Στα πλαίσια της αποδοτικότερης λειτουργίας συγκοινωνιακών φορέων, τα Υπουργεία Υποδομών Με-ταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, με τη συνδρομή και της ΕΓΔΕΚΟ, σχεδίασαν την ανασυγκρότηση του ομίλου ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ και σχεδιάζουν την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ, οι οποίες και θα υλοποιηθούν εντός του 2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των συγκοινωνιακών φορέων (Όμιλος ΟΣΕ και ΟΑΣΑ) σε επίπεδο εσόδων, εξόδων και οικονομικού αποτελέσματος επηρεάζουν καθοριστικά τα οικονομικά μεγέθη στο σύνολο των πενήντα δύο (52) ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΓΑΙΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς και ο Όμιλος ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ) δια-μορφώθηκαν το έτος 2009 ως εξής:
• Τα έσοδα ανήλθαν σε 898,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 43,9% των συνολικών εσόδων των 52 ΔΕΚΟ (2.084,8 εκατ. ευρώ).
• Τα έξοδα ανήλθαν σε 2.272,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 59,4% των συνολικών εξόδων των 52 ΔΕΚΟ (3.819,8 εκατ. ευρώ).
• Το οικονομικό αποτέλεσμα ανήλθε σε -1.372,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 79% των συνολικών αποτελε-σμάτων των 52 ΔΕΚΟ (-1.735 εκατ. ευρώ).

Δράσεις για το 2011

Για το 2011, στόχος είναι η υλοποίηση σειράς δράσεων για την εξυγίανση των ΔΕΚΟ μέσω εταιρικών αναδιαρθρώσεων, ορθολογικότερης οργάνωσής τους με στόχο αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών και τα υπουργεία που εποπτεύουν ΔΕΚΟ εντός του 2011 θα προβούν σε ενέργειες που σαν στόχο θα έχουν την αύξηση εσόδων, την περαιτέρω μείωση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους, και που στο σύνολο τους θα βελτιώσουν το αποτέλεσμα έναντι του 2010 κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα κατά ESA 95. Η μείωση αυτή είναι μικρότερη σε σχέση με τη συνολική μείωση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η οποία επιτυγχάνεται με βάση το ελληνικό λογιστικό σχέδιο κυρίως διότι στο σύστημα ESA 95 δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις.

Βελτίωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ


Η διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες διαφάνειας, αποτελεσματικής διαχείρισης, ελέγχου των δαπανών και περιστολής της σπατάλης που θα ισχύσουν για το σύνολο του δημόσιου τομέα.

• Την αύξηση των εσόδων μέσα από την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες ανταγωνιστικές αγορές, την αναπροσαρμογή των τιμολογίων όπου απαιτείται και την άμεση και ανταποδοτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου ΟΑΣΑ καθώς και η προσπάθεια αύξησης των εσόδων που εκτιμώνται για το 2011 για ορι-σμένες ΔΕΚΟ (π.χ ΟΔΙΕ).

• Την περαιτέρω μείωση μισθολογικού και λειτουργικού κόστους.

• Τον έλεγχο της σκοπιμότητας των δαπανών των επιχειρήσεων, και την διερεύνηση ευκαιριών επίτευξης οικονομιών κλίμακας,


• Την ανάλυση και τον αυστηρό έλεγχο της προϋπολογισμένης χρήσης των επιχορηγήσεων και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες λειτουργίας και απόδοσής τους.

• Την άμεση και ανταποδοτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.

• Την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας στις ΔΕΚΟ, ενδεικτικά μέσω βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού και «από πάνω προς τα κάτω» (top-down).
Υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης ΔΕΚΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, με τη συνδρομή και της ΕΓΔΕΚΟ, αναμένεται να υλοποιήσουν το σχέδιο ανασυγκρότησης των ομίλων ΟΑΣΑ και ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ειδικότερα προβλέπει:

• Ανάληψη του χρέους του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο και μεταφορά της συνολικής σιδηρο-δρομικής υποδομής στο κράτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

• Διαγραφή σωρευμένων υποχρεώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ.

• Αύξηση εσόδων από την μεταφορά επιβατών και μείωση του σχετικού κόστους παροχής των υπηρεσιών με στόχο την επίτευξη μηδενικών αποτελεσμάτων προ τόκων και φόρων.

• Υλοποίησης νέας τιμολογιακής πολιτικής για την μεταφορά των επιβατών και νέας πολιτικής εκπτώσεων για τις εμπορευματικές μεταφορές.

• Αναστολή-κατάργηση ζημιογόνων δρομολογίων.

• Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό του παρόντος συστήματος υπερωριών. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Ελληνικό Δημόσιο.

• Αλλαγές στη λειτουργία των οργανισμών για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους και την εναρμόνιση των κοστολογούμενων υπηρεσιών προκειμένου η επιδότηση του συγκοινωνιακού έργου να είναι στα αποδεκτά από την ΕΕ επίπεδα.

Τέλος, σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση του Ομίλου ΟΑΣΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη του σχεδίου το οποίο προβλέπει τον επιχειρησιακό εξορθολογισμό των φορέων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στο νομό Αττικής.

Αναμόρφωση πλαισίου εποπτείας των ΔΕΚΟ

• Αποτελεσματικός έλεγχος της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.

• Μηνιαία συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων όπως: πηγές και χρήσεις πόρων, έσοδα και έξοδα, ταμειακές ροές, εξέλιξη επενδύσεων κλπ.

• Προληπτικός και απολογιστικός έλεγχος κρίσιμων δαπανών όπως μισθοδοσία, έξοδα τρίτων, απορρόφηση επιχορηγήσεων και σύνδεσή της με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αναμόρφωση πλαισίου εσωτερικού ελέγχου

• Αναθεώρηση μοντέλου αξιοποίησης εσωτερικών ελεγκτών.

• Οριζόντια τυποποίηση εσωτερικών ελέγχων.

• Σύνταξη τυπικού εγχειριδίου λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη διενέργεια των ελέγχων στις ΔΕΚΟ.

• Ανάπτυξη ομοειδών διαδικασιών αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων και ανάπτυξη πλάνων ελέγχου .

• Ανάπτυξη τυπικών προγραμμάτων ελέγχου, ερωτηματολογίων (ομοειδών ή/και προσαρμοσμένων) και λοιπών υποστηρικτικών εργαλείων.

Επιπρόσθετα η ΕΓΔΕΚΟ μελετά τρόπους εξορθολογισμού και βελτίωσης και άλλων λειτουργικών τομέων των ΔΕΚΟ, προκειμένου να βελτιώσει τα οικονομικά τους μεγέθη.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

Μείωση κόστους μισθώσεων ακινήτων

• Δημιουργία «μητρώου» λειτουργικών ακινήτων.

• Αξιοποίηση του συνόλου των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων.

• Επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων για τα οποία το κόστος της επέκτασης (συμπληρωματική μίσθωση) σε επίπεδο ευρώ/τμ είναι αδικαιολόγητα σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος του βασικού μισθώματος.

• Διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών κτιρίων στις περιπτώσεις που η διαπραγμάτευση μισθώματος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

• Συγκέντρωση / συστέγαση τακτικά συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε λιγότερα κτίρια.
Βελτίωση λειτουργίας προμηθειών

• Ανάπτυξη κοινών διαδικασιών έγκαιρου προγραμματισμού και προβλέψεων αναγκών.

• Ομοειδής οργάνωση Διεύθυνσης Προμηθειών σε κάθε ΔΕΚΟ με σαφή έλεγχο σε θέματα όπως έρευνα αγοράς προμηθευτών, προεπιλογή δυνητικών προμηθευτών, αξιολόγηση και τήρηση μητρώου προμηθευτών, κεντρικές διαπραγματεύσεις, επιβολή κυρώσεων κλπ.

• Απεμπλοκή των τεχνικών υπηρεσιών των ΔΕΚΟ στο οικονομικό και διαπραγματευτικό σκέλος των προμηθειών.

• Κεντρικές προμήθειες για τις ΔΕΚΟ.

• Διερεύνηση και προγραμματισμός σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας Shared Service Center σε θέματα προμηθειών.

• Εφαρμογή ηλεκτρονικής παραγγελειοληψίας περιοδικών προμηθειών (πχ αναλώσιμα, συνήθη ανταλλακτικά τροχοφόρων και μηχανοστασίων, πληροφορική, κ.λπ.).
Κεντρική διαχείριση διοικητικών υπηρεσιών

Διερεύνηση ευκαιριών επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε ενδεικτικές κατηγορίες:

• Λογιστήριο (ειδικά για μικρότερες ΔΕΚΟ).

• Τήρηση λογιστικών καταστάσεων.

• Καταχώρηση παραστατικών.

• Χρήση τυποποιημένων λογιστικών εφαρμογών.

• Μισθοδοσία προσωπικού.

• Υποστήριξη ΙΤ .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.