22 Δεκεμβρίου 2010

13:29
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΚΟ

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία προώθησης της ανάπτυξης των δημοσίων αγαθών, του υγιούς ανταγωνισμού και της κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομίας και των πολιτών.

Κεντρικός στόχος είναι, να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε καθολικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και προσιτών τιμών και να δημιουργηθεί ένα περισσότερο ανοιχτό και προσβάσιμο περιβάλλον για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές.

Άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα, είναι η συγκράτηση των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, η εξυγίανση και ανάπτυξη των ΔΕΚΟ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που στοχεύει στη συγκράτηση των δαπανών, στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.

Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την εξυγίανση και τη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και έχει ως βασικό πυλώνα τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αναβάθμιση των σχέσεων του πολίτη με το κράτος.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των ΔΕΚΟ, επηρεάζουν άμεσα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας όπως το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, την απασχόληση, τις επενδύσεις και το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση επηρεάζουν άμεσα την χρηματοοικονομική λειτουργία των ΔΕΚΟ, καθώς υπάρχουν αλλαγές ακόμα και σε δαπάνες που θεωρούνταν ως σήμερα ανελαστικές (όπως η μισθοδοσία), ενώ εξετάζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι αύξησης των εσόδων, όπως ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών, είσοδος σε νέες αγορές και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ.

Γενικές κυβερνητικές κατευθύνσεις για το 2010

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, οι πολιτικές της κυβέρνησης εστιάζονται:

• στην εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου και την αύξηση της διαφάνειας μέσω της δημιουργίας ενός τακτικού και έγκαιρου μηχανισμού αναφοράς μέσω της δημοσίευσης στο διαδίκτυο έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση των μεγαλύτερων δημοσίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμών και στοιχείων για την απασχόληση και τις μισθολογικές δαπάνες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και τη μείωση των ζημιών τους.

• στην καθιέρωση του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει τον καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων, την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, την παρακολούθηση, ανασκόπηση και αναπροσαρμογή τους, ως μέσο ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς και των δημοσίων επιχειρήσεων, με σκοπό την ορθολογικότερη λήψη των αποφάσεων εκ μέρους των διοικήσεων για την οικονομική τους ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους,

• στην αλλαγή του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοσίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω», δηλαδή πρόβλεψη ανωτάτων ορίων δαπανών, επαρκές αποθεματικό κινδύνου και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών καθώς και στην υποχρέωση σύνταξης συμπληρωματικών προϋπολογισμών για κάθε ενδεχόμενη υπέρβαση πέραν των προβλεπόμενων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους,

• στην προσπάθεια αύξησης των εσόδων μέσα από προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες ανταγωνιστικές αγορές και αναπροσαρμογής των τιμολογίων όπου απαιτείται,

• στην ορθολογικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων επιχειρήσεων, με σκοπό την ίδια συμβολή των επιχειρήσεων αυτών στην κάλυψη των ελλειμμάτων και τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών,

• στην υποχρέωση των δημοσίων επιχειρήσεων να συντάσσουν και να τηρούν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),

• στην ενίσχυση του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα σε ότι αφορά το σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του ελληνικού δημοσίου ως μετόχου, της διοίκησης και όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία των επιχειρήσεων (εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνικό σύνολο), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας τους προς όφελος του ελληνικού δημοσίου,

• στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου, ως αναπόσπαστο μέρος της σύγ-χρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλή και συμ-βουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διοίκησης,

• στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που τις αφορούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.