15 Νοεμβρίου 2010

15:59
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)


<< Δημόσιες υπηρεσίες >> ( υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος ή κοινής ωφέλειας, όπως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, οι μεταφορές, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες ) είναι οικονομικές δραστηριότητες κοινής ωφέλειας που έχουν οργανωθεί από τις δημόσιες αρχές και λειτουργούν με ευθύνη τους ή έχουν ανατεθεί σε μεμονωμένους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς).


<< Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας >> είναι υπηρεσίες τις οποίες εξασφαλίζουν οι δημόσιες αρχές για το γενικό συμφέρον και οι οποίες υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Το κλασικό παράδειγμα είναι η υποχρέωση παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια μιας χώρας με οικονομικά προσιτά τιμολόγια και με ανάλογες συνθήκες ποιότητας, ανεξαρτήτως της κερδοφορίας των μεμονωμένων πράξεων.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αλληλεγγύης και της ισότητας και περιλαμβάνουν:

α) υπηρεσίες εκτός αγοράς (δηλαδή υποχρεωτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία)·

β) υποχρεώσεις του Δημοσίου (δηλαδή ασφάλεια και δικαιοσύνη)·

γ) υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) (δηλαδή βασικές υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές, υπηρεσίες ύδρευσης και αποκομιδής απορριμμάτων και ενέργεια).

Το άρθρο 86 της συνθήκης ΕΚ δεν ισχύει για τις δύο πρώτες κατηγορίες.

( Το άρθρο 86 της συνθήκης ΕΚ απαγορεύει τη θέσπιση ή τη διατήρηση από τα κράτη μέλη μέτρων αντίθετων προς τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, ιδίως προς τους κανόνες για την εσωτερική αγορά και τους κανόνες του ανταγωνισμού.)


Η έννοια της << δημόσιας υπηρεσίας >> δεν αντιστοιχεί στην έννοια του << δημόσιου τομέα >>.

Η έννοια της << δημόσιας υπηρεσίας >> είναι διπλή: περιλαμβάνει, εσφαλμένα, τόσο τους οργανισμούς που παρέχουν τις υπηρεσίες όσο και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τις οποίες παρέχουν.Συμπεράσματα :

1) Καταλάβατε ότι η υπηρεσία μας εντάσσεται στα ΥΓΟΣ ;
2) Καταλάβατε ότι αυτή η υπηρεσία ονομάζεται δημόσια υπηρέσια ;
3) Καταλάβατε ότι άλλο πράγμα είναι η δημόσια υπηρεσία και άλλο ο δημόσιος τομέας ;
4) Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι αλλά ιδιωτικού δίκαιου;
5) Καταλάβατε ότι αυτή η δημόσια υπηρεσία υπόκειται σε συνθήκες ανταγωνισμού ;

ΥΓ : Τώρα που μάθατε μερικές έννοιες αξιολογήστε την παρακάτω δήλωση στελέχους του υπουργείου μεταφορών : << Όπου τέλος είναι άγονα και δημιουργούνται ελλείμματα, αν θέλει το κράτος οφείλει με τα ΥΓΟΣ, είναι η επιδότηση των άγονων γραμμών, να μπορεί να τα επιδοτεί >> . Ακόμα ορισμένοι στο υπουργείο δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν τις υπηρεσίες ( ΥΓΟΣ ) με τις επιδοτήσεις άγονων γραμμών !!!

Το σωστό : Στα πλαίσια των ΥΓΟΣ επιβάλλεται Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας ( ΥΔΥ - θα αναλυθεί σε προσεχή ανάρτηση) . Και για τους πιο ενημερωμένους στο νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ γίνεται αναφορά και για ΥΔΥ και αναφέρεται και το ετήσιο ποσό που θα δίνεται .


Συνεχίζεται ...............

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.