18 Νοεμβρίου 2010

22:12
1
Πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 49% που κατέχει στο Καζίνο Mont Parnes τοδεύτερο τρίμηνο του 2011, την παράταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, την πώληση ποσοστού των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων σεστρατηγικό επενδυτή, την πώληση ποσοστού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυτή,την πώληση 4 Airbus A340 κ.λπ. προβλέπει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για το 2011.

Η διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου μέσω ιδιωτικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων θα αποδώσουν περίπου ένα δισ. ευρώ κάθε έτος στο διάστημα 2011-2013.

Παράλληλα ο εξορθολογισμός ζημιογόνων δραστηριοτήτων μέσω αναδιαρθρώσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση ζημιών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθεέτος για το ίδιο διάστημα, όπως αναφέρεται στο προϋπολογισμό του 2011και με βάσει και το Μνημόνιο Συνεννόησης για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομία.

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική αποκρατικοποιήσεων

Ειδικότερα η στρατηγική της κυβέρνησης στον τομέα αποκρατικοποιήσεων καιδιαχείρισης της περιουσίας του Δημοσίου όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμότου 2011 περιλαμβάνει:

Τράπεζες

Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα Αττικής

Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η κυβέρνηση προσβλέπει να διαχειριστεί τη συμμετοχή του Δημοσίου στον τραπεζικό τομέα ως στρατηγικής σημασίας για τη διαφύλαξη της συστημικής ευστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της Αγροτικής Τράπεζας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα Οικονομικής πολιτικής και των πολιτικών ανταγωνισμού της ΕΕ. Ηκυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικούκεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας.

Επίσης, εντός του 2001 η κυβέρνηση θα προχωρήσει στον επανασχεδιασμό τηςπολιτικής παρακαταθηκών καθώς και του ρόλου του Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔανείων για την αξιοποίησή του ως παράγοντα σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικόσύστημα. Η αξιοποίηση των συμμετοχών του Δημοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριοκαι την Τράπεζα Αττικής θα σχεδιαστεί εντός του 2011 με πρωταρχικό γνώμονα τηδιαφύλαξη της συστημικής ευστάθειας και με βάση την εκπεφρασμένη πολιτική τηςκυβέρνησης για τη διατήρηση ενός δημοσίου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα,στοχεύοντας σε μια διακριτική αλλά αποτελεσματική παρουσία στο τραπεζικόσύστημα.

Υποδομές, μεταφορές και επικοινωνίες

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), Περιφερειακά αεροδρόμια, ΟΣΕ, Αυτοκινητόδρομοι, Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ),Φάσμα Συχνοτήτων. Η πολιτική της κυβέρνησης προωθεί εντός του 2011 την παράταση της σύμβασηςπαραχώρησης του ΔΑΑ καθώς και τη μελέτη των βέλτιστων επιλογών για τηναξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία. Το σύνολο των αεροδρομίωντης χώρας αποτελεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο και εργαλείο για τηνανάπτυξη της οικονομίας, και θα αποτελέσει εντός του 2011 αντικείμενο μελέτηςστρατηγικής για τη βέλτιστη εταιρική δομή του ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέληαπό τις συνέργειες των συστατικών του στοιχείων και να ελαχιστοποιηθούν οικίνδυνοι.

Επίσης, εντός του έτους προωθείται η σταδιακή διαχειριστική αυτονόμηση τωνπεριφερειακών αεροδρομίων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ηδημιουργία εταιρικών δομών, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεωνπαραχώρησης κατά τα πρότυπα του ΔΑΑ. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ενώ ηεγκατάσταση των διαδικασιών αξιοποίησης των αεροδρομίων της χώρας θαπραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2011, η ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίωνκαι η πραγματοποίηση υπεραξιών για το Δημόσιο θα λαμβάνει χώρα με αυξανόμενορυθμό τα επόμενα χρόνια. Η ταχύτητα ωρίμανσης των επενδυτικών σχεδίων ενπολλοίς εξαρτάται από την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων από μέρους του κράτους.

Σε σχέση με το σιδηροδρομικό σύστημα, εντός του 2011, ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ θαλειτουργούν υπό αυστηρό εξορθολογισμό, ενώ προωθείται η μερική ιδιωτικοποίησητης ΤΡΕΝΟΣΕ και αξιοποίηση ακινήτων με συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης, εντός του έτους 2011, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το νέο αυτοκινητόδρομοΕΓΝΑΤΙΑ μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί με δανειακέςσυμβάσεις οι οποίες αναμένεται ότι θα εξυπηρετούνται πλήρως μέσω των συμβάσεωνπαραχώρησης ενώ επίσης θα πραγματοποιηθούν υπεραξίες υπέρ του Δημοσίου.

Για τα ΕΛΤΑ η πολιτική της κυβέρνησης προωθεί την είσοδο στρατηγικού εταίρου μεμειοψηφική συμμετοχή και δικαιώματα διαχείρισης. Η στρατηγική ανάπτυξης τωνΕΛΤΑ θα αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό τους, την τεχνογνωσία, καθώς και τοεκτεταμένο δίκτυο και τις δυνατότητες εταιρικής συνεργασίας σε κεντρικούςτομείς της οικονομικής δραστηρίοτητας, οδηγώντας την εταιρία σε σταθερή τροχιάανάπτυξης.

Για το Φάσμα συχνοτήτων συμπεριλαμβανομένου του «ψηφιακού μερίσματος» ηπολιτική της κυβέρνησης προωθεί την αξιοποίηση μέσω συμβάσεων π αραχώρησης στονιδιωτικό τομέα. Η αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων για την εκπομπή ψηφιακούσήματος δίδει νέες δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων στον τομέα τωντηλεπικοινωνιών, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και πρόκειται νακινητοποιήσει πληθώρα επενδυτικών σχεδίων.

Ενέργεια

ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, Ελληνικά Πετρέλαια Η εφαρμογή των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών οδηγεί στη μερική αναθεώρηση τωνεταιρικών σχέσεων μεταξύ εμπορικών δραστηριοτήτων και δικτύων διανομής. Ηκυβέρνηση θα διαχειριστεί τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ και το ΔΕΣΦΑ στοπλαίσιο της πολιτικής δέσμευσης για τον έλεγχο των δικτύων διανομής. Ηαξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στις εταιρίες αυτές θα λάβει χώρα εντόςτου 2011, η οποία περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τη μελέτη της βέλτιστηςεταιρικής δομής καθώς και την αποτίμηση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΗ γιατο 30% της συμμετοχής του Δημοσίου στις εταιρίες.

Λιμάνια: ΟΛΠ, ΟΛΘ, Περιφερειακοί οργανισμοί λιμένων, Μαρίνες

Το χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου περιλαμβάνει δώδεκα οργανισμούς λιμένος με τημορφή ανώνυμης εταιρείας και εκατοντάδες άλλα μικρότερα λιμάνια. Η κυβέρνηση προωθεί τη στρατηγική εταιρική αναδιάρθρωση του λιμενικού συστήματος των δώδεκα οργανισμών λιμένος, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης. Επίσης, προωθείται η δημιουργία εκτεταμένου συστήματος μαρίνων με βάσει το χαρτοφυλάκιο μικρότερων λιμένων της χώρας.

Η εταιρική αναδιοργάνωση των εμπορικών λιμένων της χώρας θα επιτρέψει τηναξιοποίηση συνεργειών και την πραγματοποίηση υπεραξιών για το Δημόσιο με τημορφή στρατηγικών συνεργασιών ή και μέσω της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, ηδημιουργία εκτεταμένου συστήματος μαρίνων θα βοηθήσει, σε συνδυασμό με τηναναδιοργάνωση των αεροδρομίων της χώρας, την ουσιαστική ανάπτυξη του τουρισμούκαθώς και την εξομάλυνση της εποχικότητας του προϊόντος.

Εταιρίες υδάτων: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

Η κυβέρνηση σχεδιάζει πολιτική συνολικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης μεαντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των υδάτων καιαποβλήτων και των περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά και την πραγματοποίηση τωναπαραίτητων επενδύσεων με τη συνδρομή ιδιωτών στρατηγικών επενδυτών.

Η πολιτική της κυβέρνησης διακρίνει την ιδιοκτησία της υποδομής από τηδιαχείρισή της, με στόχο την αξιοποίηση της ιδιωτικής τεχνογνωσίας στο χώροώστε το Δημόσιο να ωφεληθεί από την αύξηση της αποτελεσματικότητας στηδιαχείριση των υδάτων.

Παίγνια: ΟΠΑΠ, Καζίνο Πάρνηθας, διαδικτυακό στοίχημα, ηλεκτρονικά τυχεράπαίγνια, λαχεία

Η κυβέρνηση προωθεί εντός του 2011 την πλήρη αποκρατικοποίηση του ΚαζίνοΠάρνηθας, τη διερεύνηση της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης παιγνίων τουΟΠΑΠ, καθώς και τη διαχείριση των κρατικών λαχείων με τη μορφή συμβάσεωνπαραχώρησης.

Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό τουΔιαδικτυακού Στοιχήματος καθώς και των Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιγνίων με τηνίδρυση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και την πώληση περιορισμένου αριθμού αδειών.

Η συνολική διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στη αγορά παιγνίων, καθώςκαι η δημιουργία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτικών διαδικασιών, οδηγείτάχιστα στην αποτελεσματική και ορθολογική οργάνωση της αγοράς, στηνεγκατάσταση συνείδησης «υπευθύνου παιχνιδιού» στους πολίτες, καθώς και στηναποκατάσταση των οικονομικών δικαιωμάτων του Δημοσίου.

ΛΑΡΚΟ

Η κυβέρνηση προωθεί την άμεση αξιοποίηση της εταιρίας μέσω στρατηγικούεπενδυτή, με στόχο τον εξάλειψη των ζημιών, την αύξηση των εξαγωγών μεδιασφάλιση της εργασίας και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Επίσης, για τηνορθολογική αξιοποίηση της εταιρίας, και των αποθεμάτων νικελίου της χώρας, ηκυβέρνηση θα εγκαταστήσει εντός του 2011 διαδικασίες διερεύνησης για τηβέλτιστη διαμόρφωση της στρατηγικής του Δημοσίου.

Ακίνητα: Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης,Ολυμπιακά Ακίνητα, Κληροδοτήματα, Ακίνητα υπό τη διαχείριση Υπουργείων

Η κυβέρνηση προωθεί εντός του 2011 την οργάνωση ενιαίας διαχείρισης τηςακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Η προτεινόμενη μέθοδος αξιοποίησης αφοράκυρίως σε συμβάσεις παραχώρησης και το σχηματισμό ομοιογενών χαρτοφυλακίωνακινήτων, εμπορικών, αστικών ή τουριστικών περιοχών, τα οποία σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια θα δύναται να οδηγήσουν σε νέα ανάπτυξη και δυνατότητες για μετέπειτα εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων παρουσιάζει κοινά προβλήματα που εντάσσονται σετέσσερις κατηγορίες: ιδι οκτησιακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, υποδομών. Η περιουσία δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα για δύο λόγους:

(α) έλλειψη μηχανισμού ταχείας ωρίμανσης των παραπάνω προβλημάτων

(β) έλλειψη μηχανισμούστρατηγικών αποφάσεων βάσει της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων.

Η ταχεία παρουσίαση επενδυτικών σχεδίων στις διεθνείς αγορές απαιτεί την εγκατάσταση των δύο παραπάνω μηχανισμών, στρατηγικών αποφάσεων και ωρίμανσηςτων ακινήτων του Δημοσίου με κατάλληλο συνδυασμό δράσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και της ΔιυπουργικήςΕπιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι ηπολυπλοκότητα των προβλημάτων προς αντιμετώπιση αναμένεται να οδηγήσει στηνπαρουσίαση εκτεταμένων και ώριμων επενδυτικών προγραμμάτων στα ακίνητα τουΔημοσίου κυρίως από το έτος 2012 και στο εξής.

Αμυντικές Βιομηχανίες: Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

Η πολιτική της κυβέρνησης για τις εταιρείες ΕΑΣ και ΕΛΒΟ προωθεί αναδιάρθρωσηκαι είσοδο στρατηγικών εταίρων με πλειοψηφική συμμετοχή έως 65% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιώματα διοίκησης, ενώ για την ΕΑΒ προωθεί την αναδιάρθρωσητης εταιρείας.

Η διαδικασία εξορθολογισμού και αξιοποίησης των συμμετοχών του Δημοσίου στιςαμυντικές βιομηχανίες πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του 2011.

Θα οδηγήσει κατ' ελάχιστο στην εξάλειψη ζημιών στην περίπτωση αμιγούς κρατικού ελέγχου καιαφετέρου στην αναπτυξιακή προοπτική για τις εταιρίες με συμμετοχή ιδιωτικήςτεχνογνωσίας.

Για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προγραμματίζεται να εγκατασταθούν εντός του 2011 οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των συμμετοχών του Δημοσίου μέχρι και το έτος 2013.

Το πλήρες σχέδιο δράσης για τις αποκρατικοποιήσεις, αναδιαρθρώσεις και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου η κυβέρνηση δεσμεύεται πως θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο του 2010 σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής Πολιτικής.

Πηγή

1 σχόλια:

  1. found your site on del.icio.us today and really liked it.. i bookmarked it and will be back to check it out some more later

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.