10 Σεπτεμβρίου 2010

18:50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου αποσκοπείται η εξυγίανση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού συστήματος και του συνόλου των εταιριών που το απαρτίζουν. Διασφαλίζεται επίσης η προσαρμογή του στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ειδικότερα, επιχειρείται μία εκ βάθρων λειτουργική και οικονομική εξυγίανση του σιδηροδρομικού συστήματος με τη ρύθμιση του ζητήματος των συσσωρευμένων χρεών, την αναθεώρηση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων, τη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) με το Δημόσιο ή ΟΤΑ για τα ζημιογόνα δρομολόγια και γενικότερα την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων στους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός στο σιδηροδρομικό σύστημα. [Τα συσσωρευμένα χρέη αναλαμβάνονται από το Δημόσιο και ως μερική αντιστάθμιση, του μεταβιβάζεται η ακίνητη περιουσία και εισάγονται ρυθμίσεις για την αποδοτική αξιοποίησή της, ως μερική συμβολή στην αντιμετώπιση των χρεών.] Εδραιώνεται η οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που δεν είναι πλέον μέρος του ομίλου ΟΣΕ και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την άμεση λειτουργική και οικονομική εξυγίανσή της με προοπτική ιδιωτικοποίησής της σύμφωνα με το ν. 3049/2002.

Έτσι, με τις προτεινόμενες διατάξεις δημιουργείται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου, μεταξύ άλλων να ισχύσουν τα ακόλουθα: -Η αναβάθμιση του ΟΣΕ σε αποκλειστικό διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής με ουσιαστικό ρόλο και ευθύνη στην σχεδίαση της ανάπτυξης του δικτύου. -Η ενίσχυση του ρόλου του ΟΣΕ για την τεκμηρίωση των προτάσεών του για αναπτυξιακά σχέδια του δικτύου με ολοκληρωμένες μελέτες κόστους – οφέλους προκειμένου αυτά να εγκριθούν από την αρμόδια διϋπουργική επιτροπή. -Ο εκ μέρους του ΟΣΕ σχεδιασμός και η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης που υπάρχει από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. -Η διεύρυνση του πεδίου εκπαίδευσης της σχολής του ΟΣΕ σε διάφορες ειδικότητες και για προσωπικό άλλων εταιριών, όπως είναι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. -Η συντήρηση του τροχαίου υλικού της με ανταγωνιστικές τιμές. -Ο συνεχής έλεγχος του κόστους των υπηρεσιών της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ βάσει τιμών της αγοράς για παροχή υπηρεσιών project management και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΡΓΟΣΕ. -Η σημαντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. -Η εκ μέρους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λειτουργία μόνο βιώσιμων επιβατικών δρομολογίων με ανταγωνιστικά τιμολόγια και η εκ μέρους του αιτούντος φορέα χρηματοδότηση τυχόν διαφορών λόγω μειωμένων χρεώσεων ή πρόσθετων δρομολογίων. -Η εκ μέρους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τιμολόγηση των εμπορευματικών μεταφορών με όρους αγοράς προκειμένου να της αποφέρουν κέρδος και όχι ζημιές.-Η απελευθέρωση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ από πολυετείς χρονίζουσες δεσμεύσεις και αγκυλώσεις που καθιστούσαν αδύνατη πρακτικά την αξιοποίησή της.-Η σύνταξη νέων σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας για τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σημαντικό τμήμα του σχεδίου νόμου για τη εξυγίανση του ΟΣΕ αποτελούν οι προτεινόμενες διατάξεις για ζητήματα προσωπικού, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση τριών κατηγοριών προβλημάτων: α) Τη μεταφορά σημαντικού αριθμού εργαζομένων σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, όχι ως υπεράριθμων αλλά προς κάλυψη υπαρκτών αναγκών, και μάλιστα κατά τρόπο ώστε να μη γίνει καμία απόλυση και να μη μειωθούν οι τακτικές αποδοχές κανενός, β) Την αναδιοργάνωση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων του Ομίλου ΟΣΕ που δεν θα μεταφερθούν, ιδίως σε επίπεδο συλλογικού εργατικού δικαίου, με σεβασμό στη συνταγματική νομιμότητα. γ) Στον εξορθολογισμό ρυθμίσεων ατομικού εργατικού δικαίου.

Επίσης, σε συμμόρφωση και προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το σχέδιο νόμου προτείνεται η σύσταση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), στο πρότυπο των υφισταμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών όπως η Ε.Ε.Τ.Τ και καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων με στόχο το άνοιγμα της σιδηροδρομικής αγοράς και τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Τέλος, περιέχονται και ορισμένες άλλες ρυθμίσεις σιδηροδρομικών θεμάτων όπως σχετικά με την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, την είσπραξη προστίμων, την τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 41/2005 κλπ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
Άρθρο 1
Σκοπός

Προσδιορίζεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου που συνίσταται στην αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα με σκοπό την διασφάλιση της εφαρμογής όλης της, σχετικής με το σιδηροδρομικό τομέα, κοινοτικής νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τον ανταγωνισμό, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις και την αναδιάρθρωση εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου εταιριών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Άρθρο 2
Μετασχηματισμός εταιριών και ορισμοί

Περιγράφονται οι ανώνυμες εταιρίες που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του σχεδίου νόμου. Πρόκειται για τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ (η οποία προβλέπεται να συγχωνευθεί με απορρόφηση από τον ΟΣΕ), και την εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Καθορίζεται ότι με τη δημοσίευση του νόμου κινούνται αμελλητί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ και ότι μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής συνεχίζονται να ασκούνται από τον ΕΔΙΣΥ, ενώ διευκρινίζεται ότι μετά την απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ, όπου γίνεται αναφορά στον ΕΔΙΣΥ θα νοείται ο ΟΣΕ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. Προβλέπεται η δυνατότητα να μεταβιβασθεί. το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες ΟΣΕ

Παράγραφος 1:
Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΟΣΕ και την οργάνωσή του. Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 που προβλέπει τις αρμοδιότητες του ΟΣΕ. Με τη νέα ρύθμιση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ΟΣΕ ο οποίος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής ενόψει της απορρόφησης του ΕΔΙΣΥ και εξειδικεύεται το ειδικότερο αντικείμενό τους ως η ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

Στο νέο πλέγμα σχέσεων στο σιδηροδρομικό σύστημα, ο ΟΣΕ θα είναι ο διαχειριστής υποδομής σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και το εθνικό δίκαιο προσαρμογής και θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού και υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης, λειτουργώντας τη σχολή ΟΣΕ για την εκπαίδευση υποψήφιων μηχανοδηγών και ΚΕΚ για την εκπαίδευση υπάλληλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την οδηγία 2007/59/ΕΚ σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ε.Ε.. Προβλέπεται επίσης ότι ο ΟΣΕ μπορεί για την εκπλήρωση των σκοπών του να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, στις οποίες δύναται να εκχωρεί ορισμένες από τις δραστηριότητες που εκτελεί.

Παράγραφος 2:
Προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του ΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του νόμου.

Παράγραφος 3:
Ενόψει της επικείμενης απορρόφησης του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ, αντικαθίσταται ο ορισμός του διαχειριστή υποδομής που προβλέπεται στο π.δ. 41/2005 με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι κοινοτικές οδηγίες για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, το διαχωρισμό διαχείρισης της υποδομής και διενέργειας σιδηροδρομικών μεταφορών, τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατανομή χωρητικότητας και την αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Παράγραφος 4:
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 που προέβλεπε την ίδρυση του ΕΔΙΣΥ και την ανάληψη από αυτόν της διαχείρισης της υποδομής και προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον ΟΣΕ, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 1 του ν. 2671/1998.

Παράγραφοι 5 & 6:
Με τις διατάξεις τίθενται οι νέες οργανωτικές βάσεις της λειτουργίας του ΟΣΕ σε τέσσερις κατ’ ελάχιστο τομείς λειτουργίας που περιλαμβάνουν: (α) Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη, (β) Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων, (γ) Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση Κυκλοφορίας, (δ) Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού και εξειδικεύεται το ελάχιστο περιεχόμενό τους. Ενόψει του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου προσδιορίζεται το αναγκαίο προσωπικό ανά Τομέα Λειτουργίας, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 2.800 άτομα. Ο αριθμός αυτός δύναται να αναθεωρείται από τον ΟΣΕ ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ

Παράγραφοι 1 & 2:
Προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοπράτηση και εκτέλεση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ’ αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων, η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ, η διενέργεια απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες.

Παράγραφος 3:
Προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ εκτελεί τις εργασίες της με όρους αγοράς.

Παράγραφος 4:
Προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του νόμου.

Παράγραφος 5:
Η διάταξη προβλέπει ότι ο ΟΣΕ δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου του να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, εφόσον είναι συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, καθώς και να παραχωρεί και να μεταβιβάζει, χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ καθώς και μεταβίβασης έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράγραφος 6:
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και νομιμοποιείται στις σχετικές δίκες, ενώ υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, είναι το Δημόσιο ή ο φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά περίπτωση.

Παράγραφος 7:
Προς το σκοπό της προσαρμογής με τις νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, η παράγραφος 7 προβλέπει ότι οι εταιρίες ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ προβαίνουν αμελλητί στην κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της από 20-5-2009 σύμβασης που κυρώθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ’ αριθμ. Φ8/οικ. 33372/3011/16-6-2009 (Β΄ 1213) η οποία συνάφθηκε σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του άρθρου 6 παρ. 3, 4 και 5 του ν.δ. 674/1970 που προστέθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 3710/2008 (και οι οποίες καταργούνται με το άρθρο 43 του σχεδίου νόμου).

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ

Παράγραφος 1:
Προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ στις οποίες περιλαμβάνεται η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς τον σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στον ΟΣΕ, στο Δημόσιο, στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε τρίτους, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων, η ανέγερση ή εκμετάλλευση οικιστικών, εμπορικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτων, η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων, η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή. Η ΓΑΙΑΟΣΕ αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη συντονισμού, υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, του έργου των αρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν υπαχθεί, στη διαδικασία αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον ν. 3049/2002.

Παράγραφος 2:
Προβλέπεται ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, να προβαίνει σε εκμισθώσεις ορισμένης ή αόριστης διάρκειας και εν γένει στην παραχώρηση της χρήσης ακινήτων καθώς και ότι στις εν λόγω συμβάσεις μισθώσεως δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα.

Παράγραφος 3:
Με τη διάταξη ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να συστήνει εταιρίες στις οποίες να εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης ή και εμπράγματα ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, να εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την οποία της έχει ανατεθεί η διαχείριση, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους ή ΣΔΙΤ, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση ακινήτων και να προβαίνει σε εκμισθώσεις ακινήτων ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, ενώ δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις της η διάταξη του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα με την οποία προβλέπεται ότι μίσθωση που έχει συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ετών θεωρείται αόριστης διάρκειας..

Παράγραφος 4:
Η διάταξη ορίζει ότι οι μελέτες και οι υπηρεσίες συμβούλου που αναθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ και σχετίζονται με τη διαχείριση ή την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ανατίθενται και συνάπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρίας.

Παράγραφος 5:
Προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του νόμου.

Παράγραφος 6:
Προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα εκδοθεί απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία θα προσδιορίζει τα ζητήματα σχετικά με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκμετάλλευσης των ακινήτων και πιθανών αποκλίσεων από τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, ο τρόπος απόδοσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων των πάσης φύσεως εισοδημάτων και ωφελημάτων από την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται και το ποσό που η ίδια παρακρατεί για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών καθώς και ενδεχόμενες ρήτρες και αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με όρους αγοράς.

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για ακίνητη περιουσία

Παράγραφος 1:
Προβλέπεται μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ στο Δημόσιο και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή συνδυάζεται με τη ρύθμιση για το συσσωρευμένο χρέος του ΟΣΕ που προβλέπεται στο άρθρο 13 και τη γενικότερη μέριμνα για βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΣΕ, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την είσπραξη εσόδων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ελλειμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από τη δραστηριότητα του σιδηρόδρομου.

Μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται κατά κυριότητα στο Δημόσιο και το Δημόσιο, δια των αρμόδιων εκάστοτε υπηρεσιών, οργανισμών ή εταιριών, μεριμνά για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, αποκτώντας τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς τα για τον ανωτέρω σκοπό. Από τη μεταβίβαση κυριότητας εξαιρούνται συγκεκριμένα ακίνητα, τα οποία περιέρχονται κατά κυριότητα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Παράγραφοι 2, 3 & 4:
Ενόψει της μεταβίβασης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στο Δημόσιο, προβλέπεται η αντικατάσταση του ορισμού της στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 16 του π.δ. 41/2005 με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο μελλοντικό καθεστώς, και προβλέπονται οι διαδικασίες προσδιορισμού των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Ο προσδιορισμός θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία τάσσεται προθεσμία 30 ημερών για την ολοκλήρωση του έργου της, ενώ ο προσδιορισμός μπορεί να αναθεωρείται μελλοντικά, με μετά από τυχόν μεταβολή της κατάστασης ή και του σχεδιασμού των ακινήτων. Η παράγραφος 3 προβλέπει ότι μέχρι το προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής. Η παράγραφος 4 αναφέρει ρητά τα στοιχεία που αποτελούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 91/440/ΕΟΚ) και το π.δ. 41/2005.

Παράγραφοι 5 & 6:
Ορίζεται ότι η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ που μεταβιβάζονται με το νόμο αυτό στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ και διευκρινίζεται το περιεχόμενό της. Ως διαχειριστής των ακινήτων, η ΓΑΙΑΟΣΕ, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου, ως κυρίου των διαχειριζόμενων εκ μέρους της ακινήτων, υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται η έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες στα σχετιζόμενα με τη σιδηροδρομική υποδομή ακίνητα και τις λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, οι οποίες ανήκουν κατά την κείμενη νομοθεσία στον Διαχειριστή Υποδομής, και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του. Για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, αποκλειστικά αρμόδια είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τους λειτουργικούς περιορισμούς των σχεδιαζόμενων κατασκευών και τη λειτουργία για την οποία αυτές προορίζονται, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρηματικό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 και τίθενται οι όροι για τη μεταβίβαση ή παραχώρηση ακινήτων. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων προσδιορίζονται τα ακίνητα πρώην ιδιοκτησίας ΟΣΕ, τα οποία υπάγονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ, η αξιοποίηση και εν γένει εκμετάλλευση των οποίων κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες της ανωτέρω Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ενώ για τα λοιπά, ακολουθεί τις εντολές της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης ακινήτων που έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων, εφόσον αυτή προϋποθέτει κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής, για την οποία αρμόδια, είναι η ΕΡΓΟΣΕ, συμπράττει και η ΕΡΓΟΣΕ, η παρακολούθηση όμως της εμπορικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης παραμένει στην αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Ειδικότερες λεπτομέρειες καθορίζονται στην εκάστοτε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

Παράγραφοι 7 & 8:
Για την ασφάλεια δικαίου ορίζεται ρητά ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ συνεχίζει και ολοκληρώνει όλες τις συμβάσεις που αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ, την ΕΔΙΣΥ ή την ΕΡΓΟΣΕ καθώς και ότι απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από τις ανωτέρω συμβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Παρομοίως ορίζεται ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ νομιμοποιείται αποκλειστικά ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα που διαχειρίζεται, με εξαίρεση τις σχετικές δίκες με τις διενεργούμενες από την ΕΡΓΟΣΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

Παράγραφος 9:
Η ΓΑΙΑΟΣΕ αναλαμβάνει την ευθύνη της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς επίσης της ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συντάσσοντας και ενημερώνοντας μητρώο ακίνητης περιουσίας στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακίνητα, οι τίτλοι κτήσης αυτών, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, καθώς και ότι η ΕΡΓΟΣΕ ενημερώνει αμελλητί την ΓΑΙΑΟΣΕ για ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου.

Παράγραφος 10:
Με τη διάταξη ορίζεται ότι μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν θεωρούνται εμπορικές και δεν υπάγονται στο π.δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Υφιστάμενες μισθώσεις κάθε είδους σε ακίνητα διαχειριζόμενα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία αποκτούν τρίτοι, εφόσον δεν λήγουν εξ άλλου λόγου ενωρίτερα, λήγουν αυτοδικαίως έξι (6) μήνες μετά τη μεταβίβασή τους στον νέο ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός καταβάλλει στον μισθωτή τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα.

Παράγραφος 11:
Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή τη μη σύννομη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Παράγραφος 12:
Εισάγονται ρυθμίσεις για την ταχύτερη αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, τη χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση ακινήτων με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, εισάγονται ρυθμίσεις για την άρση δεσμεύσεων ακινήτων και ειδική διαδικασία τακτοποίησης ακινήτων που ανήκαν στον ΟΣΕ για τα οποία λόγω παλαιότητας ή άλλου λόγου δεν είχαν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Παράγραφος 13:
Σε ακίνητα που ανήκαν στο κατηργημένο δίκτυο μπορεί να κινείται διαδικασία τακτοποίησης με υποχρεωτικές συνενώσεις με όμορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασμού, εφόσον εμπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε με προσκυρώσεις σε όμορες ιδιοκτησίες είτε με κάθε άλλο προβλεπόμενο τρόπο.

Παράγραφος 14:
Για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημοσίων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσία καθώς και ότι αρμόδια για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Παράγραφος 16:
Προβλέπεται ότι κάθε αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθμιση, καταργείται

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Παράγραφος 1: Προσδιορίζονται οι διευρυμένες αρμοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, η οργάνωση και εκμετάλλευση επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με σιδηρόδρομο αλλά και λεωφορεία, η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού, η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), η παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών, η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού, η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού, η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της.

Παράγραφος 2: Προβλέπεται ότι, για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να εκχωρεί ορισμένες από τις δραστηριότητές τις.

Παράγραφος 3: Προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του νόμου.

Παράγραφος 4: Ενόψει της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, με τη ρύθμιση ορίζεται ότι δεν εφαρμόζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι πάσης φύσεως φορολογικές ή άλλου είδους απαλλαγές, ατέλειες και εν γένει προνόμια που προβλέπονται στις ιδρυτικές της διατάξεις και ειδικούς νόμους.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

Παράγραφος 1: Προβλέπεται η δυνατότητα χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβασης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο και στη συνέχεια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τίθεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία θα προσδιορίζεται το προς μεταβίβαση τροχαίο υλικό και κάθε σχετικό θέμα. Η ρύθμιση προβλέπει ότι με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε θέμα για την απόκτηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ το οποίο ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η διάταξη προβλέπει ότι οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος. Για τη μεταβίβαση, απαιτείται η έγκριση της Ε.Ε. για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Παράγραφος 2: Γίνεται ειδική πρόβλεψη για τις μηχανές έλξης που ανήκουν στον ΟΣΕ και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αλλά και δεν χρησιμοποιούνται από τον ΟΣΕ για την συντήρηση των γραμμών. Αυτές οι μηχανές έλξης θα επιδιωχθεί να διατεθούν, εφόσον είναι δυνατό, από τον ΟΣΕ σε τρίτους, με σκοπό την επικερδή αξιοποίησή τους, όπως η πώληση ή εκμίσθωσή τους.

Άρθρο 9
Διαχωρισμός Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής

Παράγραφος 1: Τίθενται οι βάσεις για την εξυγίανση του σιδηροδρομικού συστήματος με το διαχωρισμό του σιδηροδρομικού δικτύου σε κατηγορίες και την πρόβλεψη για κατάργηση τμημάτων στα οποία δεν διενεργούνται πλέον δρομολόγια.

Η Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, διαχωρίζεται στις κατηγορίες: (1) Ενεργό Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές. (2) Δίκτυο υπό Κατασκευή: το σιδηροδρομικό δίκτυο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τη διασύνδεσή του με το Ενεργό Δίκτυο, το ολοκληρωμένο πλέον τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου κατατάσσεται στην Κατηγορία 1. (3) Ενεργό Δίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο αναστέλλεται η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών για διάρκεια όχι μεγαλύτερη του ενός έτους. (4) Καταργημένο Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο ήδη δεν διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές.

Παράγραφοι 2, 3, 4 & 5: Ο διαχωρισμός τις Σιδηροδρομικής Υποδομής διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την έκδοση της πρώτης απόφασης διαχωρισμού της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 1 και προσδιορίζεται ότι για την εισήγησή του ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη του πίνακα δρομολογίων που πληροί τα κριτήρια δρομολόγησης τον οποίο του υποβάλλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαχωρισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 1 αναθεωρείται ετησίως ή και εκτάκτως μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής. Η εξειδίκευση και ο ακριβής προσδιορισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής πραγματοποιείται στη Δήλωση Δικτύου την οποία συντάσσει και δημοσιεύει ο διαχειριστής υποδομής κατά τις διατάξεις του π.δ. 41/2005. Τέλος, προβλέπεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 εισηγήσεις του διαχειριστή υποδομής θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της κοινής συμφωνίας της παραγράφου 3 και των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005.

Άρθρο 10
Διεταιρικές σχέσεις

Παράγραφοι 1, 2, 3 & 5: Προβλέπεται η σύναψη απευθείας συμβάσεων μεταξύ ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ για τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ καθώς και μεταξύ ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού και υπηρεσιών υγειονομικού και υγιεινής.

Παράγραφος 4: Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι συμβάσεις ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συνάπτονται κατ’ εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Παράγραφος 6: Προβλέπεται ρητώς ότι τα όργανα διοίκησης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διασφαλίζουν ότι δεν θα λαμβάνει χώρα οποιασδήποτε μορφής άμεση ή έμμεση σταυροειδής επιδότηση μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Άρθρο 11
Τιμολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Παράγραφος 1: Προβλέπεται η εκπόνηση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιχειρησιακού σχεδίου για το σύνολο της δραστηριότητάς της, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται ιδίως, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δρομολόγια τα οποία θα διενεργεί, οι όροι μεταφοράς και η τιμολογιακή της πολιτική με σκοπό την άμεση κερδοφορία της.

Παράγραφος 2: Η ρύθμιση προβλέπει ότι στα δρομολόγια που διενεργεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εθνικό ή προαστιακό δίκτυο, καταργούνται από 31.12.2010 κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις. Ως τιμολογιακές υποχρεώσεις εξειδικεύεται ότι νοούνται κάθε είδους εκπτώσεις στα κόμιστρα, ειδικές τιμολογήσεις μεταφοράς καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση μεταφοράς επιβατών ή φορτίου με οικονομικούς όρους που δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το εύλογο επιχειρηματικό της κέρδος, οι οποίες επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, από την 1.1.2011, προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε τιμολογιακή υποχρέωση σε σιδηροδρομική επιχείρηση, αυτή πρέπει είτε να έχει τεθεί στο πλαίσιο σύμβασης ΥΔΥ σε επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, είτε να καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και το εύλογο κέρδος της σιδηροδρομικής επιχείρησης με αντισταθμιστική καταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007).

Άρθρο 12
Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)

Παράγραφοι 1, 2, 3 & 5: Τίθενται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήματα στο διαχειριστή υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δρομολογίου ή τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ). Οι συμβάσεις ΥΔΥ υπογράφονται με το Δημόσιο ή φορέα ΟΤΑ και προβλέπεται η έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εξειδικεύεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι, ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάθμισης και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για τη σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης προβλέπεται πως για τους σκοπούς της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην κατάλληλη προεργασία ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή συμβάσεων ανάθεσης ΥΔΥ έως την 31.12.2010.

Παράγραφος 4: Ορίζεται ότι οι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού κατανέμονται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) ισοσκελίζονται από τα έσοδα εκμετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάμει της σύμβασης ΥΔΥ, χωρίς να είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από ή προς άλλον τομέα της δραστηριότητας της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Επίσης προβλέπεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία ισολογισμού σχετικά με τις συμβάσεις ΥΔΥ μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Παράγραφος 6: Ορίζεται ότι το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Μετά την χρονική περίοδο που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο το επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού αποζημιώσεων για ΥΔΥ θα συμφωνεί πλήρως με τη νομοθεσία για τον έλεγχο και εκτέλεση των δημοσιονομικών του κράτους

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις χρεών

Με το άρθρο αυτό διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ και προβλέπεται η ανάληψη των χρεών του ΟΣΕ από το Δημόσιο.

Μετά από έγκριση της Ε.Ε. για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, διαγράφονται όλα τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ και ορίζεται ότι η εξειδίκευση της διαδικασίας διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής των χρεών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παροχή της ως άνω έγκρισης.

Επίσης, μετά από έγκριση της Ε.Ε. για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, διαγράφονται τα χρέη του ΟΣΕ και του ΕΔΙΣΥ έναντι του Δημοσίου, και ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορισθεί η ανάληψη χρεών του ΟΣΕ ή και του ΕΔΙΣΥ έναντι τρίτων από το Δημόσιο, η διαγραφή των χρεών από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ ή και του ΕΔΙΣΥ και να εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος, ορίζεται ότι οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις θα προβλέπουν ότι η διαγραφή ή και ανάληψη χρεών θα πραγματοποιηθούν μετά την υλοποίηση των κρίσιμων πράξεων που θα αναφέρονται για τον σκοπό αυτό στο επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου.

Άρθρο 14
Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου

Ορίζεται ότι η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ που προβλέπεται από το ν. 3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια των εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησής τους και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις εμπλεκόμενες εταιρίες για όλα τα σχετικά ζητήματα, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω εταιρίες υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3429/2005. Ωστόσο, από 1.1.2011, ζητήματα συνδεόμενα με τιμολόγηση ή και δρομολόγια εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης σε σχέση με την κατά το ν. 3429/2005 υποβολή από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιχειρησιακού σχεδίου στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ ενώ η ως άνω εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ παύει να εφαρμόζεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ μόλις η τελευταία παύσει να υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005.

Επίσης προβλέπεται ότι με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ εγκρίνει επιχειρησιακό σχέδιο για το σιδηροδρομικό τομέα, σύμφωνα με το κατά το άρθρο πρώτο του ν. 3845/2010 μνημόνιο συνεννόησης, όπως μπορεί να τροποποιείται ή επικαιροποιείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 15
Ορισμοί

Δίδονται οι ορισμοί των εννοιών “Εταιρία”, “Τακτικό Προσωπικό”, “Εργαζόμενος”, “Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό”, “Τακτικές μηνιαίες αποδοχές”, “Φορέας Υποδοχής” και “μεταφορά”, όπως χρησιμοποιούνται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 16
Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού

Παράγραφος 1: Η κατά το παρόν άρθρο πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού περιορίζεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ.

Παράγραφος 2: Ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εντός είκοσι πέντε (25) ημερών αναζήτηση και σύνταξη καταλόγου κενών οργανικών θέσεων και υπηρεσιακών αναγκών, και η αποστολή του στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στον ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Παράγραφος 3: Ανατίθεται στη Διοίκηση κάθε Εταιρίας η εντός τριών (3) ημερών ανακοίνωση του καταλόγου της παραγράφου 2 στο Τακτικό της Προσωπικό και η πρόσκλησή του για την, εντός μίας (1) εβδομάδας, υποβολή αιτήσεων μεταφοράς και τον προσδιορισμό νομού προτίμησης και τριών (3) θέσεων προτίμησης.

Παράγραφος4: Ανατίθεται στη Διοίκηση κάθε Εταιρίας η εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από το πέρας της 7ήμερης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου για υποβολή αιτήσεων η σύνταξη καταλόγου του Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού. Προσδιορίζεται ότι αυτό επιλέγεται, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, με βάση το κριτήριο της υποβολής αίτησης και εν συνεχεία της μεγαλύτερης πραγματικής και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στον Όμιλο ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εταιρίας η δυνατότητα εξαίρεσης εργαζομένων ή κλάδου ή ειδικότητας προς προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Στην περίπτωση αυτή, ο κατάλογος συμπληρώνεται με τους επόμενους Εργαζομένους, κατά το κριτήριο της μεγαλύτερης προϋπηρεσίας, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών τού άρθρου 15, χωρίς περιορισμό αριθμού ανά τομέα λειτουργίας. Προσδιορίζεται ο νομός και η θέση προτίμησης όσων δεν υποβάλλουν δήλωση εθελοντικώς.

Παράγραφος 5: Ορίζεται ότι η μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Προσδιορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγεται η θέση μεταφοράς.

Παράγραφος 6: Προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής θέσης μεταξύ περισσότερων ενδιαφερομένων, με κοινωνικό χαρακτήρα.

Παράγραφος 7: Ορίζεται το εργασιακό καθεστώς κάθε μεταφερομένου στο Φορέα Υποδοχής. Διευκρινίζεται ότι η σύμβασή του παραμένει ίδια, προσδιορίζονται κανόνες βαθμολογικής ένταξης, διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος διατηρεί ως συμψηφιζόμενη προσωπική διαφορά τυχόν τακτικές μηνιαίες αποδοχές επιπλέον όσων θα έπρεπε κανονικά να λαμβάνει στο Φορέα Υποδοχής, ενώ ξεκαθαρίζεται και το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης.

Παράγραφος 8: Τονίζεται ρητώς η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας και τίθεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για εμφάνιση προς ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής.

Παράγραφος 9: Ορίζεται ότι αν εργαζόμενος δεν μεταφερθεί, τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις εργασιακές μεταβολές που προκαλεί το παρόν κεφάλαιο.
Άρθρο 17
Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

Παράγραφος 1: Τίθεται προθεσμία τριών (3) μηνών στο διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρίας του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την κατάρτιση οργανογράμματος και κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας.

Παράγραφος 2: Προβλέπεται διαδικασία διατήρησης και αξιοποίησης κάθε εργαζομένου, του οποίου τυχόν θα καταργηθεί η οργανική θέση.

Παράγραφος 3: Επιλέγεται η ταχεία εκ των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π για την πλήρωση τυχόν κενών οργανικών θέσεων προσωπικού που δεν πληρώθηκαν από ήδη εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΣΕ και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Παράγραφος 4: Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται άπαξ και ότι εν συνεχεία σε όλες τις εταιρίες του ομίλου εφαρμόζεται το κοινό δίκαιο, ιδίως για προσλήψεις.

Παράγραφος 5: Ορίζεται η διαδικασία τροποποίησης του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας κάθε εταιρίας του Ομίλου ΟΣΕ και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εφόσον η διοίκησή της δεν θα έχει ή θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα.
Άρθρο 18
Ειδική, κατ’ εξαίρεση διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης

Παράγραφος 1: Ορίζεται η έναρξη των ειδικών, κατ’ εξαίρεση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και καταγγελίας συλλογικών ρυθμίσεων.

Παράγραφος 2: Προβλέπεται μεταβατική ισχύς των καταργημένων διατάξεων και όρων, έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί κενό δικαίου και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία.

Παράγραφος 3: Καθορίζεται το, επιβαλλόμενο από κατεπείγον και επιτακτικό γενικότερο δημόσιο συμφέρον, τμήμα του αντικειμένου της συλλογικής διαπραγμάτευσης και ορίζεται ρητώς ότι αντικείμενό της μπορεί να αποτελέσει και οιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οιοδήποτε από τα μέρη.

Παράγραφος 4: Ορίζονται τα χρονικά πλαίσια της ειδικής, κατ’ εξαίρεση διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης, τα οποία επιβάλλονται από κατεπείγον και επιτακτικό γενικότερο δημόσιο συμφέρον.

Παράγραφος 5: Προσδιορίζεται ότι αν δεν καταρτιστεί συλλογική σύμβαση εργασίας εμπροθέσμως, μεσολαβεί νόμος που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο, ένεκα λόγων επιτακτικού γενικού δημοσίου συμφέροντος.

Παράγραφος 6: Ορίζεται η ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας που τυχόν καταρτιστεί εμπροθέσμως ή του νόμου που θα μεσολαβήσει σε αντίθετη περίπτωση.

Παράγραφος 7: Αποκλείεται η, κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας, μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος άρθρου.

Παράγραφος 8: Προσδιορίζονται οι πηγές δικαίου που θα διέπουν την εργασιακή σχέση ή σύμβαση κάθε εργαζομένου, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου, με ρητή αναφορά και στις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή τής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση του νόμου τής παρ. 5, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της κάθε εταιρίας του Ομίλου ΟΣΕ ή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της.

Παράγραφος 9: Διευκρινίζεται και ρητώς ότι η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και ότι, μετά από την ολοκλήρωσή της, κάθε εταιρία του Ομίλου ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα επανέλθει στο κοινό δίκαιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας.

Άρθρο 19
Λοιπά θέματα

Παράγραφος 1: Επαναφέρονται στα πλαίσια του μισθολογικού συστήματος της κάθε εταιρίας του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τυχόν αποδοχές μεμονωμένων εργαζομένων που διαφοροποιούνται.

Παράγραφος 2: Τα, κατά το κοινό δίκαιο, όρια στα ύψη αποζημιώσεων απόλυσης, συνταξιοδότησης και παραίτησης εργαζομένων και δικηγόρων επαναφέρονται σε ισχύ, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετης συλλογικής ρύθμισης ή ατομικής συμφωνίας.

Παράγραφος 3: Προσδιορίζεται η έννοια και το καθεστώς αμοιβής της εκτός έδρας διανυκτέρευση.

Παράγραφος 4: Αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας.

Άρθρο 20
Κατεπείγον επιτακτικό γενικότερο δημόσιο συμφέρον και ρύθμιση γενικών όρων εργασίας

Παράγραφος 1: Ορίζεται ρητώς ότι το παρόν κεφάλαιο τίθεται σε ισχύ ένεκα λόγων κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. Προσδιορίζεται η ισχύς των διατάξεών του.

Παράγραφος 2: Καταργείται κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις τού κεφαλαίου αυτού, των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θεωρούμενων ως ειδικότερων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Άρθρο 21
Σύσταση

Συνίσταται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί σιδηροδρομικών μεταφορών. Oι αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα της σιδηροδρομικής αγοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 38 του ΠΔ 41/2005, ανατέθηκαν, από την 1/1/2009, στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων (Ε.Σ.Σ.) με άρθρο 20 του ν. 3710/2008. Κατά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου εντοπίστηκαν αδυναμίες, σε σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Σ.Σ., τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η σύσταση της Ρ.Α.Σ.. Η Ρ.Α.Σ. θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία και οικονομική αυτονομία, δεν θα υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή, θα γνωστοποιεί τις αποφάσεις της στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων κατ’ έτος στον πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 22
Συγκρότηση

Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο και γ) τρία μέλη, το καθένα με τον αναπληρωματικό του. Και τα οκτώ αυτά μέλη επιλέγονται και διορίζονται, με πλήρως διαφανή τρόπο, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η θητεία του Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Άρθρο 23
Ασυμβίβαστα -Υποχρεώσεις των μελών της Ρ.Α.Σ.

Ορίζονται, αναλυτικά, τα ασυμβίβαστα και οι υποχρεώσεις που αφορούν στα μέλη της Ρ.Α.Σ., προκειμένου να διασφαλίζεται η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων τους. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ρ.Α.Σ., καθώς και ο Πρόεδρος για τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ρ.Α.Σ.. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο.

Άρθρο 24
Έλλειψη - Έκπτωση –Αναστολή Μελών

Ορίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ενδεχόμενα έλλειψης, έκπτωσης και αναστολής της θητείας των μελών της Ρ.Α.Σ.

Άρθρο 25
Υπηρεσιακή κατάσταση Μελών

Ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών της Ρ.Α.Σ. Ειδικότερα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι αποδοχές όλων των μελών της Ρ.Α.Σ. και, επιπλέον, γίνεται αναφορά σε λεπτομέρειες για την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών, με βάση το φορέα ή την υπηρεσία προέλευσης

Άρθρο 26
Σύνθεση – Συνεδριάσεις –Λειτουργία - Αποφάσεις της Ρ.Α.Σ.

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις της Ρ.Α.Σ.

Άρθρο 27
Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.

Καταγράφονται διεξοδικά οι αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ. ως ρυθμιστικού φορέα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η Ρ.Α.Σ. θα ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε επιφυλάσσει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ρυθμιστικό φορέα στις σιδηροδρομικές μεταφορές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής. Συνοπτικά η Ρ.Α.Σ. θα ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί, έως σήμερα, από όλες τις ισχύουσες διατάξεις στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων δηλαδή: α) αρμοδιότητες των άρθρων 30 και 31 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, που έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα 38 και 39 του ΠΔ 41/05 (Α΄60), όπως ισχύει, β) χορήγηση αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 41/05, αλλά και ανάκλησή τους γ) καθήκοντα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Π.Δ. 149/2009 (Α΄ 192), ενώ, επιπλέον, θα επιφορτιστεί με πρόσθετες αρμοδιότητες, οι οποίες πρέπει, με βάση το κοινοτικό δίκαιο, να ασκούνται από ανεξάρτητο φορέα, ως ακολούθως:

- Θα παρακολουθεί κα θα ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, και θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία θα εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.

- Θα εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (EK) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθμών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που θα εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.

- Θα εξετάζει τις προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (ΕΕ L191/1 της 18.7.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Άρθρο 28
Πόροι-Οικονομική Διαχείριση

Καθορίζονται οι πόροι και η οικονομική διαχείριση της Ρ.Α.Σ.. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Η Ρ.Α.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης, και να δημοσιεύει ισολογισμό. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Σ. υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 29
Προσωπικό της Ρ.Α.Σ.

Παράγραφοι 1, 2, 3 & 7: Ορίζεται ότι η Ρ.Α.Σ. θα έχει ίδιο προσωπικό και ότι θα στελεχωθεί με την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), αλλά και με την απόσπαση και μετάταξη προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δυνατότητα απόσπασης εξαιρεί συγκεκριμένους φορείς και υπηρεσίες ως προς την προέλευση του αποσπώμενου, ώστε να μην τεθεί ζήτημα ανεξαρτησίας της Ρ.Α.Σ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστώνται έως πενήντα (50) θέσεις προσωπικού, για την πλήρωση των οποίων προσδιορίζονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα. Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού και η διάκρισή του σε επιμέρους κατηγορίες δύναται να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, εάν οι ανάγκες της Ρ.Α.Σ. το απαιτούν. Οι αποδοχές και πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Παράγραφοι 4, 5 & 6: Προβλέπεται η κατανομή των θέσεων του τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους καθώς η και περιγραφή των απαραιτήτων προσόντων που πρέπει να έχει ο Νομικός Σύμβουλος.

Άρθρο 30
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Παράγραφος 1: Θεσπίζονται διατάξεις που σχετίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Σ. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Σ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Σ. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται: α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ., β) ο αριθμός των οργανικών της θέσεων και η διάκρισή τους σε κατηγορίες προσωπικού, όπως τακτικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδους, γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και του προσωπικού της.

Παράγραφος 2: Προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος και μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Ρ.Α.Σ., καθώς και να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παράγραφος 3: Προβλέπεται ότι η Ρ.Α.Σ., συμφώνως πάντοτε με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της.

Παράγραφος 4: Προβλέπεται ότι η Ρ.Α.Σ. θα διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση του κοινού (π.χ. δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε εξειδικευμένα περιοδικά και φυλλάδια του Υπουργείου κτλ).

Άρθρο 31
Προσθήκη και τροποποίηση διατάξεων

Προστίθενται διατάξεις στο π.δ. 41/2005, με τις οποίες προβλέπονται ρητά: α) η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση χρήσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής χωρίς την κατοχή άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και β) η δυνατότητα της Ρ.Α.Σ. να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση των ενδιαφερομένων για παροχή εξηγήσεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Π.Δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60/2005) ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, των συστάσεών της για συμμόρφωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό αίτημά της. Στη ρύθμιση ορίζεται ότι όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρ.Α.Σ.

Άρθρο 32
Διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 1371/2007

Ορίζεται λεπτομερώς η δυνατότητα της Ρ.Α.Σ. να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση των ενδιαφερομένων για παροχή εξηγήσεων, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Κανονισμού 1371/07, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις

Προβλέπεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. και το διορισμό των μελών της, οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Σ., εκδίδονται χωρίς αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 34
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και αντικαθίσταται οι παράγραφοι 4, 6 και 13 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της. Με τις νέες ρυθμίσεις ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό πρώτο (1ο) της κατηγορίας ειδικών θέσεων αντί για βαθμό δεύτερο (2ο) που ήταν το προϊσχύον καθεστώς και παραλείπεται η πρόβλεψη ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων για το αυτοτελές «Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η τοποθέτηση υπαλλήλων σε αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού. Με την εισαγόμενη ρύθμιση καθορίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής και την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ά
ρθρο 35
Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία μέτρων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5α (Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Ρυθμίζεται ο τρόπος ενσωμάτωσης στην Ελληνική νομοθεσία μέτρων που εκδίδονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την περίπτ. δ της παραγρ. 3 και την περίπτ. ζ' της παραγρ.4 του άρθρου 5α, και του άρθρου 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, και αφορούν στις τροποποιήσεις μη ουσιωδών στοιχείων ή/και προσαρμογή των παραρτημάτων οδηγιών.

Με την εν λόγω διαδικασία τροποποιούνται μη ουσιώδη στοιχεία ή/και παραρτήματα, τεχνικής φύσεως, των οδηγιών: 2004/49/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 220 της 21.6.2004), 2007/58/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007), 2007/59/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007) και 2008/57/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 191 της 18.7.2008).

Για την ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών στην Ελληνική νομοθεσία θα απαιτείτο έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την τροποποίηση των υφισταμένων, (Ν. 1338/1983, όπως ισχύει). Δεδομένου, του μειωμένου χρόνου ενσωμάτωσης που δίδεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία και προς αποφυγή καθυστερήσεων, οι οποίες θα επέφεραν την παραπομπή της χώρας στο Δ.Ε.Κ., προτείνεται η ενσωμάτωση να πραγματοποιείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 36
Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών

Καθιερώνεται ο τρόπος με τον οποίο συντηρούνται οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές φορτάμαξες. Σύμφωνα με την οδηγία 2008/110/ΕΚ, που τροποποιεί την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, ο κάτοχος κάθε οχήματος πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο έχει φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής τότε η συντήρηση διενεργείται στο πλαίσιο συστήματος συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του διαχειριστή υποδομής, που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα του Π.Δ. 160/2007.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις και έλεγχοι για το οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας καθώς και οι απαιτήσεις για τον υπεύθυνο συντήρησης, όταν δεν είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση.

Η διάταξη αυτή προτείνεται για την υλοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, σε εθελοντική βάση, για την πιστοποίηση φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση εμπορευματικών βαγονιών από το έτος 2010. Το μνημόνιο αυτό υπέγραψαν αρχικά 10 κράτη μέλη στις 14 Μαΐου 2009 στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας.

Άρθρο 37
Πρατήρια Καυσίμων

Παρέχεται το δικαίωμα στον ΟΣΕ ή σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τον εφοδιασμό των ντηζελομηχανών με καύσιμα και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων για τον εφοδιασμό των ντηζελομηχανών του ΟΣΕ ή σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 38
Οδηγοί Ηλεκτροδηζελαμαξών

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την άδεια οδήγησης Ηλεκτροδηζελάμαξων. Η Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας διαθέτει τέσσερις μη επιβατικές Ηλεκτροδηζελάμαξες, και βαγόνια για την μεταφορά ανταλλακτικών, υλικών και εξοπλισμού. Οι Ηλεκροδηζελάμαξες χρησιμεύουν για εργασίες συντήρησης και επισκευής του δικτύου του Μετρό της Αθήνας, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Για την αξιοποίηση αυτών και την κίνησή τους εντός του δικτύου του Μετρό, τόσο κατά τις ώρες συντήρησης όσο και κατά τις ώρες κυκλοφορίας, όταν απαιτείται, είναι απαραίτητη η έκδοση αδειών οδηγών. Το υφιστάμενο πδ.397/1984 (ΦΕΚ Α΄139/1984) «Προσόντα, δοκιμασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων με κεραία, τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», όπως τροποποιήθηκε με το πδ.122/1986 (ΦΕΚ Α΄41/1986), δεν καλύπτει τον τύπο των Ηλεκτροδηζελαμαξών της ΑΜΕΛ. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Άρθρο 39
Είσπραξη Προστίμων

Παράγραφος 1: Περιγράφεται η υποχρέωση των επιβατών να καταβάλλουν το νόμιμο κατά περίπτωση κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, όταν τούτο εκδίδεται, καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής, να το επιδεικνύουν όταν τους το ζητήσει ο αρμόδιος ελεγκτής καθώς και η υποχρέωση φύλαξης του εισιτηρίου κατά το χρόνο παραμονής τους εντός των σιδηροδρομικών σταθμών στο χώρο μετά τα ακυρωτικά μηχανήματα.

Παράγραφοι 2, 3 & 4: Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων σε όσους δεν καταβάλλουν το νόμιμο κόμιστρο κατά τη μεταφορά τους με σιδηροδρομικά οχήματα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου και για την επιβολή του προστίμου είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η επιβολή του προστίμου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ήδη ισχύουν για την είσπραξη και βεβαίωση προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (Α΄ 283/1998), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3297/2004 (Α΄ 259/2004) και ν. 3446/2006 (Α΄ 49/2006), όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίοι ήδη ισχύουν για την περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Δηλαδή η επιβολή του προστίμου θα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, και σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός 20 ημερών, η είσπραξή του θα γίνεται μέσω ΚΕΔΕ, σύμφωνα δηλ. με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Επίσης δύναται η δυνατότητα της αναπροσαρμογής των προστίμων με εισήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και έγκριση από την ΔΕΔΕΚΟ.

Παράγραφος 5: Ρυθμίζεται ότι για τους επιβάτες που μεταφέρονται με σιδηροδρομικά οχήματα στο προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο που βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, για το ύψος του προστίμου, τη διαδικασία και τα όργανα επιβολής του προστίμου, καθώς και τη βεβαίωση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2669/1998, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3297/2004 και ν. 3446/2006.

Παράγραφος 6: Ορίζεται ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις που αφορούν καθορισμό και είσπραξη προστίμων για διακίνηση με σιδηροδρομικά οχήματα.

Άρθρο 40
Τροποποιήσεις διατάξεων π.δ. 41/2005 για σιδηροδρομικά θέματα

Με το άρθρο 40 προβλέπονται ορισμένες τροποποιήσεις των διατάξεων του π.δ. 41/2005 που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για το σιδηροδρομικό τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41
Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3429/2005

Εισάγεται νέα διάταξη στο άρθρο 1 για το πεδίο εφαρμογής του 3429/2005 με την οποία προβλέπεται το κεφάλαιο β’ του νόμου εφαρμόζεται στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων έχει εκχωρηθεί το management σε ιδιώτες, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, εφόσον το Δημόσιο ή ΔΕΚΟ εξακολουθούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις

Με το άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος

Παράγραφος 1: Ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9, 13, 16, 17 και 18 του νόμου αρχίζει μετά την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ). Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοια έγκριση ως προς οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος νόμου, οι προθεσμίες για τις εκεί αναφερόμενες πράξεις αρχίζουν από την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράγραφος 2: Ορίζεται ότι η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.