21 Ιουνίου 2010

20:57
4
Μια προσπάθεια διαλόγου, με ένα κείμενο συλλογικής κατάθεσης σκέψεων, για τα περι συγχωνεύσεων των Οργανισμών.


1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του υφιστάμενου οικονομικού πλαισίου της χώρας, η Πολιτεία, με γνώμονα τη μείωση των ελλειμμάτων και του λειτουργικού κόστους των ΔΕΚΟ, έχει προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των προθέσεων για συγχωνεύσεις φορέων με ομοειδή ή συγγενή αντικείμενα δραστηριοποίησης. Εντός του Ομίλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, μεταξύ άλλων, συζητείται η πιθανή συγχώνευση της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε (τρόλλεϋ) με την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (θερμικά λεωφορεία).
Κατανοώντας το κρίσιμο της οικονομικής συγκυρίας, αφ’ ενός υποστηρίζουμε την Πολιτεία στην κατεύθυνση της μείωσης του λειτουργικού κόστους, έχοντας ήδη αναλάβει η Διοίκηση της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. σχετικές δράσεις και αφετέρου συνεισφέρουμε ενεργά στην ωρίμανση πρωτοβουλιών σχετικών με τη συγχώνευσή μας με άλλον συγκοινωνιακό φορέα του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνετάχθη το παρόν υπόμνημα με στόχο την ανάδειξη των επιχειρημάτων για τη συγχώνευση της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε με την ΤΡΑΜ Α.Ε., τεκμηριώνοντας, ότι τα οφέλη από αυτή τη συγχώνευση θα είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη συγχώνευση μεταξύ της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε και της Ε.ΘΕ.Λ Α.Ε. για το Ελληνικό Δημόσιο και τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
Απαριθμούμε τα πλεονεκτήματα της συγχώνευσης της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με την ΤΡΑΜ Α.Ε., τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα 2:
• Μέγιστος αριθμός συνεργιών μεταξύ των δυο Φορέων (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε.)
• Διοικητική συμπληρωματικότητα
• Μεγαλύτερη ταχύτητα συγχώνευσης
• Διατήρηση εσωτερικού ανταγωνισμού (εντός Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.) και άμιλλας στην διαχείριση και παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου
• Εξυπηρέτηση διαδρόμων με όμοια χαρακτηριστικά ζήτησης
• Διευκόλυνση συνθηκών για πιθανή μελλοντική εισαγωγή ανταγωνισμού στις αστικές συγκοινωνίες
• Μείωση κόστους μελλοντικών επεκτάσεων λόγω υφισταμένων υποδομών
• Ανάδειξη της προοπτικής και του περιβαλλοντικού οράματος της Πολιτείας

2. Πλεονεκτήματα συγχώνευσης Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με ΤΡΑΜ Α.Ε.

Στην παρούσα ενότητα αναπτύσσονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της συγχώνευσης μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε., και παράλληλα αναδεικνύονται ενδεχόμενα μειονεκτήματα από μια πιθανή συγχώνευση με την Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.
• Μέγιστος αριθμός συνεργιών:
Τόσο το ΤΡΑΜ όσο και το ΤΡΟΛΛΕΥ είναι τα πλέον οικολογικά επίγεια μέσα μεταφοράς συνυπολογίζοντας ότι αμφότερα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε αντίθεση με τα θερμικά οχήματα.
Μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε και ΤΡΑΜ Α.Ε. υπάρχουν οι διοικητικές προϋποθέσεις και η απαραίτητη εγγύτητα σε πλειάδα τεχνικών αντικειμένων και λειτουργιών των δύο Φορέων. Ως εκ τούτου, στο ενδεχόμενο συγχώνευσής των, επιτυγχάνεται ένας μεγάλος αριθμός συνεργιών με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη μείωσης του κόστους μετάβασης, περαιτέρω λειτουργίας και επεκτασιμότητας.
Αναφέρονται τομείς στους οποίους παρουσιάζονται σημαντικές συνέργιες:
o Συντήρηση οχημάτων: Τα σύγχρονα τρόλλεϋ που διαθέτει η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι παρόμοιας τεχνολογίας με τα τραμ, ενώ διαθέτουν παρόμοια υποσυστήματα. Η πλειοψηφία του προσωπικού των δυο φορέων, όντας εξοικειωμένο με ηλεκτρικά συστήματα μέσης και χαμηλής τάσης και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου μπορεί να εξοικειωθεί εύκολα με το σύνολο, πλέον, των οχημάτων (τραμ και τρόλλεϋ). Σε ενδεχόμενο συγχώνευσης της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με την Ε.ΘΕ.Λ., ένα μεγάλο τμήμα του προσωπικού της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. θα είναι αξιοποιήσιμο μόνον στα τρόλλεϋ.
o Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εναερίου δικτύου: Το εναέριο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης αποτελεί ένα πεδίο δραστηριοποίησης, το οποίο είναι σχεδόν πανομοιότυπο μεταξύ των δύο Φορέων. Η συνέργια αυτή υπάρχει μόνον μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. και ΤΡΑΜ, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των πόρων.
o Εφικτή η μελλοντική λειτουργική συμβατότητα: Πιθανή συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. θα διευκολύνει τη λειτουργία των δυο μέσων στα σημεία που συναντώνται τα δυο δίκτυα, ενώ ανοίγει το δρόμο για πιθανό μελλοντικό σχεδιασμό για κοινή χρήση υποδομών.
o Αισθητικές απαιτήσεις εντός της πόλης – Οφέλη
Στο στάδιο της μελέτης μίας νέας γραμμής, που θα γίνεται από το νέο ενιαίο Τμήμα Μελετών, θα προσδιορίζεται η κοινή θέση των νέων στύλων, ώστε να αναλαμβάνουν εκτός της ταυτόχρονης στήριξης του trolley-catenary και του tram-catenary, υπηρεσίες φωτισμού των δρόμων, καμερών παρακολούθησης, οδοσήμανσης. Ομοίως και στα πλαίσια ανακατασκευής του δικτύου θα αφαιρούνται όλοι οι στύλοι του trolley-bus system, των οποίων τα φορτία κατόπιν σχετικής μελέτης θα μπορούν να αναληφθούν από τους στύλους του tram-system.
o Προμήθειες και διαχείριση αποθεμάτων: Οι λειτουργίες αυτές και στους δυο φορείς, διαχειρίζονται παρόμοια υλικά και ανταλλακτικά, επιτρέποντας τη χρήση κοινών πόρων επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και διευκολύνοντας παράλληλα τη διατήρηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας
o Διαχείριση Υποσταθμών Ρεύματος Κίνησης και Εναερίου Δικτύου μέσω Κέντρων Τηλεχειρισμού Υποσταθμών: Αποτελεί έναν νευραλγικό τομέα στην παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου και στη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας και στους δυο Φορείς. Οι ομοιότητες στο τεχνικό αντικείμενο είναι σημαντικές, επιτρέποντας τη μελλοντική κοινή χρήση πόρων. Είναι προφανές ότι σε ενδεχόμενο συγχώνευσης της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με την Ε.ΘΕ.Λ. η διαχείριση των υποσταθμών και εναερίου μέσω των κέντρων τηλεχειρισμού θα γίνεται μόνο από το προσωπικό της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και κατά συνέπεια θα απαιτεί μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους.
o Οργανωτικό Μοντέλο διαχείρισης Αμαξοστασίων και ανθρώπινου δυναμικού: Αποτελεί βασικό παράγοντα λειτουργίας, τόσο της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. όσο και της ΤΡΑΜ Α.Ε., ο οποίος είναι παρόμοιος σε αντίθεση με της ΕΘΕΛ η οποία έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό μοντέλο. Σε περίπτωση συγχώνευσης της Η.Λ.Π.Α.Π. με την Ε.ΘΕ.Λ. θα υπάρξει διαχειριστικό πρόβλημα λόγω της συνύπαρξης διαφορετικών μοντέλων διαχείρισης και οργάνωσης των Business Units
o Παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου με συστήματα Τηλεματικής : Τόσο η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. από δεκαετίας όσο και η ΤΡΑΜ Α.Ε. από την έναρξη λειτουργίας της, διαθέτουν συστήματα Τηλεματικής διαχείρισης του στόλου και του προσωπικού που εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο. Η συγκεκριμένη Τεχνογνωσία αποτελεί σημαντικό κοινό πλεονέκτημα των φορέων αυτών σε αντίθεση με την Ε.ΘΕ.Λ. η οποία υστερεί στον τομέα αυτό.
Οι συνέργιες που θα υπάρξουν μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.ΘΕ.Λ. σε ενδεχόμενο συγχώνευσής των, είναι σημαντικά μικρότερες σε αριθμό, όσο και σε ενδεχόμενα οφέλη από μια συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε.
• Συμπληρωματικότητα
Η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. αποτελεί την φυσική συνέχεια της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) αντικαθιστώντας σταδιακά το ΤΡΑΜ από το 1939 μετά από έκθεση του τότε συμβούλου επί συγκοινωνιακών θεμάτων της Η.Ε.Μ. κ. E. J. Spencer.
Μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. υπάρχει μεγάλος αριθμός δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για τη συμπλήρωση του ενός Φορέα από τον άλλον. Ως εκ τούτου, μια ενδεχόμενη συγχώνευσή των, θα έχει ως αποτέλεσμα έναν ικανότερο, αποτελεσματικότερο και ευκολότερα διαχειρίσιμο Φορέα. Αναφέρονται τομείς συμπληρωματικότητας:
o Σημαντικές ευκαιρίες για αμοιβαία συνεισφορά σε διαχειριστικούς τομείς μεταξύ ΗΛΠΑΠ και ΤΡΑΜ Α.Ε.: Η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να επιδράσει και να επηρεασθεί από την ΤΡΑΜ Α.Ε. σε θέματα τεχνογνωσίας, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO λειτουργίας παραγωγής συγκοινωνιακού έργου, διαχείρισης περιβάλλοντος υγιεινής και ασφάλειας), στην εισαγωγή συγχρόνων συστημάτων πληροφορικής (συστήματα ERP), στη βελτιστοποίηση του πλάνου συντήρησης και παρακολούθησης του εναερίου δικτύου, και στη διαχείριση προμηθειών και υλικών. Από την πλευρά του η ΤΡΑΜ Α.Ε. μπορεί να συνεισφέρει στη σύγχρονη οργάνωση και εταιρική κουλτούρα, reporting, τεχνικές διοίκησης επιμέρους τομέων λειτουργίας και συντήρησης κ.α.
o Μεταφορά τεχνογνωσίας σε συναφή τεχνικά αντικείμενα: Είναι προφανές ότι στην πλειάδα των συγγενών τεχνικών τομέων, και με τις κατάλληλες δράσεις, θα υπάρχει συνεχής ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της χρήσης κοινών πόρων στο μέλλον.
o Διασφάλιση συνέχειας: Η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι ένας Οργανισμός με σχετικά υψηλό μέσον όρο ηλικίας, ενώ η ΤΡΑΜ Α.Ε., έχει σχετικά χαμηλό μέσο όρο, καθότι ιδρύθηκε το έτος 2004. Επιπλέον το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που έχει δημιουργηθεί από την υστέρηση κάλυψης αναγκών μέσω ΑΣΕΠ στην Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν υπάρχει στην ΤΡΑΜ Α.Ε. Θα υπάρξει αλληλοκάλυψη και συμπληρωματικότητα όσον αφορά την ανταπόκριση σε οργανικές ανάγκες σε προσωπικό. Ενδεχόμενη συγχώνευσή τους θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, συνδυάζοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δυο Φορέων.
o Οικονομίες κλίμακας σε νέα έργα, επεκτάσεις και προοπτικές: Ο σχεδιασμός νέων έργων και επεκτάσεων με συνεργασία ΟΑΣΑ και του φορέα που θα προκύψει από τη συγχώνευση των Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. θα είναι πιο αρμονικός. Θα αυξήσει το αίσθημα ασφαλείας των εργαζομένων, και παράλληλα θα προσφέρει δυνατότητες για τεχνικές συνέργιες και χρήση κοινών υποδομών.
Ο βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Θ.Ε.Λ. είναι σαφώς μικρότερος, σε σχέση με αυτόν μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. Η Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και η Ε.Θ.Ε.Λ διαθέτουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με χαμηλό βαθμό συμπληρωματικότητας όπως παρόμοια εμπειρία και τεχνογνωσία (αν και ως επί το πλείστον σε διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα), όμοιες τεχνικές διαχείρισης παραγωγής συγκοινωνιακού έργου και συντήρησης, κ.α. Οι ωφέλειες από ενδεχόμενη συγχώνευση Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Θ.Ε.Λ. θα είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με ένα ενδεχόμενο συγχώνευσης Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε..
• Ταχύτητα συγχώνευσης
Με πρωτοβουλία των Διοικήσεων Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε., έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο Διευθυνόντων Συμβούλων, όσο και υπηρεσιακών Παραγόντων επιμέρους λειτουργικών τομέων (συντήρηση οχημάτων, εναέριο δίκτυο, προμήθειες, κ.α.). Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερθέντα περί συνεργιών και συμπληρωματικότητας, καθιστούν προφανές ότι η συγχώνευση μεταξύ των δυο, διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή υλοποίησή με γρήγορους ρυθμούς, καθώς και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στον τομέα της μείωσης του κόστους.
• Διατήρηση εσωτερικού ανταγωνισμού (εντός Ομίλου ΟΑΣΑ) και άμιλλας στην αποτελεσματική διαχείριση και παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου
Μια συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε., σε αντιδιαστολή με το ενδεχόμενο συγχώνευσης Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.ΘΕ.Λ., θα διατηρήσει το υφιστάμενο επίπεδο άμιλλας μεταξύ των τρόλλεϋ και των θερμικών λεωφορείων, ενώ παράλληλα δίδει τη δυνατότητα αξιοποίησης διεθνών προτύπων παρόμοιων φορέων λειτουργίας ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
• Εξυπηρέτηση διαδρόμων με όμοια χαρακτηριστικά ζήτησης
Το ΤΡΑΜ Α.Ε., όπως και το τρόλλεϋ διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά επιπέδων εξυπηρέτησης λόγω μηδενικών εκπομπών ρύπων και ηχορύπανσης στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά των θερμικών λεωφορείων, ενώ εξυπηρετούν και διαδρόμους με παρόμοια χαρακτηριστικά ζήτησης.
• Διευκόλυνση συνθηκών για πιθανή μελλοντική εισαγωγή ανταγωνισμού στις αστικές συγκοινωνίες
Μια ενδεχόμενη συγχώνευση μεταξύ Ε.ΘΕ.Λ. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. θα έχει ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο, δυσκίνητο και δύσκολα διαχειρίσιμο Οργανισμό, καθότι η Ε.ΘΕ.Λ. ήδη αποτελεί έναν μεγάλο Οργανισμό για τα ελληνικά δεδομένα. Η εμπειρία από την εισαγωγή ανταγωνισμού στις αστικές συγκοινωνίες σε ευρωπαϊκές χώρες, η οποία ξεκινά (και συχνά περιορίζεται μόνον εκεί) από τα θερμικά λεωφορεία, δείχνει ότι το βέλτιστο – διαχειριστικά - μέγεθος μιας ανταγωνιστικής εταιρίας είναι περί τα 300 οχήματα maximum. Σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικής εισαγωγής του ανταγωνισμού η Πολιτεία ίσως οδηγηθεί σε αντίστροφα της συγχώνευσης βήματα με αύξηση του λειτουργικού κόστους που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν τα αμαξοστάσια με 500 – 700 οχήματα. Ενδεχόμενη συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.ΘΕ.Λ., θα δυσχεράνει το έργο αυτό.
• Μείωση κόστους μελλοντικών επεκτάσεων λόγω υφισταμένων υποδομών
Η πιθανή συγχώνευση ΤΡΑΜ Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. λόγω του γεγονότος ότι το αμαξοστάσιο της Αττικής στο παρελθόν εξυπηρετούσε οχήματα ΤΡΑΜ, μετά από μελέτη και ορισμένες τροποποιήσεις, θα καταστήσει ευκολότερη και οικονομικότερη την υλοποίηση της προγραμματιζόμενης μεσοπρόθεσμης επέκτασης του ΤΡΑΜ από το τερματικό σταθμό του Συντάγματος στη Πατησίων. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται πλήρης εξοικονόμηση των πόρων του Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. προσφέροντας μεγάλα οφέλη στη πιθανή ανάγκη κατασκευής νέου αμαξοστάσιου ελαχιστοποιώντας τα νεκρά οχηματοχιλιόμετρα και ανακατανέμοντας τον σταβλισμό του συνολικού στόλου αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο και το νέο Αμαξοστάσιο στο Ρούφ.
• Ανάδειξη της προοπτικής και του περιβαλλοντικού οράματος της Πολιτείας
Μια συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. θα αναδείξει το όραμα της Πολιτείας για το περιβάλλον της Αθήνας. Επιπρόσθετα, θα τονίσει το ηθικό των εργαζομένων, καθώς και μεγάλο τμήμα της αθηναϊκής κοινωνίας, με την όλο και μεγαλύτερη αύξηση του συνεχώς παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου από ηλεκτροκίνητα οχήματα.

3. Συμπεράσματα και Προτάσεις

Στο παρόν υπόμνημα αναδείχθηκαν τα επιχειρήματα για τη συγχώνευση της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε με την ΤΡΑΜ Α.Ε, και τεκμηριώθηκε ότι τα οφέλη από αυτή τη συγχώνευση για το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από μια συγχώνευση μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΕΘΕΛ, καθότι:
• Μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. υπάρχει μέγιστος αριθμός συνεργιών.
• Επιτυγχάνεται μεγάλος βαθμός διοικητικής συμπληρωματικότητας.
• Η συγχώνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα.
• Διατηρείται ο εσωτερικός –εντός Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.– ανταγωνισμός και άμιλλα.
• Οι δύο Φορείς εξυπηρετούν διαδρόμους με όμοια χαρακτηριστικά ζήτησης.
• Διευκολύνονται οι συνθήκες για πιθανή μελλοντική εισαγωγή ανταγωνισμού στις αστικές συγκοινωνίες.
• Μείωση κόστους μελλοντικών επεκτάσεων λόγω υφισταμένων υποδομών.
• Αναδεικνύονται οι προοπτικές και το περιβαλλοντικό όραμα της Πολιτείας για την πρωτεύουσα.
Με βάση τα ανωτέρω, και για την προώθηση της συγχώνευσης μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε., προτείνεται να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:
• Συνέχιση των διαβουλεύσεων μεταξύ Η.Λ.Π.Α.Π Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. με συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α.
• Ορισμός βασικών αρχών συγχώνευσης και χρονοδιαγράμματος
• Διερεύνηση νομικών ζητημάτων (Ιδρυτικών νόμων, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.)
• Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Συγχώνευσης - Δράσεις
• Καθορισμός διαχείρισης αλλαγής και μεταβατικών σταδίων με μηδενισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο συγκοινωνιακό έργο.
• Σχέδιο Υλοποίησης – Μελέτη εφαρμογής.

Απαιτείται σε κάθε περίπτωση περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυση των ανωτέρω προτάσεων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της υλοποίησης της οποιασδήποτε επιλογής.

4 σχόλια:

 1. στο τραμ εχουνε μεικροτερους μισθούς γιαυτο πρεπει να παμε με το τραμ . γιατι δεν το λετε αυτο? και το τραμ δεν ειναι δημοσιο. ξεχαρβαλωμα σε ολα. δεν θελουμε να λειπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σοβαρά επιχειρήματα παρατίθενται σε αυτή την προσπάθεια ενωποίησης των συγκοινωνιακών αυτών φορέων.Το ΤΡΑΜ είναι πράγματι "παιδί" του ΗΛΠΑΠ και η επιστροφή στις "ρίζες" φαίνεται πως θα επιτευχθεί.Στη σοβαρή αυτή προσπάθεια όμως, πρέπει να συμπεριληφθεί παράλληλα η εξασφάλιση της σταθερής και αυξανόμενης χρηματοδότησης από το κράτος, η εξασφάλιση των θέσεων έργασίας και βέβαια ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ χαρακτήρας του "νέου" αυτού συγκοινωνιακού φορέα,γιατί αν τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή... θα υπάρχουν προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους σ' αυτόν, όσο και στον κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει ως συγκοινωνία να έχει για την πραγματική εξηπηρέτηση κυρίως των χαμηλών στρωμάτων που βασίζεται πραγματικά στις δημόσιες μεταφορές για την εξυπηρέτησή του.Ο ιδιώτης δεν είναι απαραίτητα καλλύτερος από το δημόσιο όταν αυτό θέλει να παράγει έργο γιατί μπορεί...Αντίθετα το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κέρδος και αυτό δεν μπορεί να γίνεται στις πλάτες του ήδη καταταλαιπωρημένου Έλληνα πολίτη με μειωμένες μάλιστα υπηρεσίες προς ώφελος....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρα πολυ καλα μας τα γραφεται κ.καθηγητα.Το θεμα ειναι πως θα υλοποιηθουν ολα αυτα μεσα σ"ενα υδροκεφαλο κρατος που δεν καταλαβαινει τις πραγματικες αναγκες του κοινωνικου συνολου.Παραδειγμα ασφαλιστικο εργατικο.
  ΥΓ:Εγω στον ΗΛΠΑΠ πλην τη μειωση των μισθων μας δεν εχω δει να αλλαξαν τα κακως κειμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Tο τραμ στην Αθήνα μέχρι στιγμής έχει δύο όψεις. Στην παραλιακή ζώνη κινείται υποδειγματικά ενώ μόλις στρίψει προς τη Ν. Σμύρνη μετατρέπεται σε Μέσο Μαζικής ταλαιπωρίας για τους εντός αλλά και τους εκτός αυτού. Από τη στιγμή που η Αθήνα έχει το μεγαλύτερο στόλο τρόλευ το τράμ είναι απλά άχρηστο για τους στενούς για το σκοπό αυτό Αθηναϊκούς δρόμους.
  Η γενικότερη υποδομή του είναι πανάκριβη βλ. ράγες όταν για τρόλευ το δίκτυο μπαίνει εύκολα ενώ δεν απαιτείται παρέμβαση στο οδικό δίκτυο.
  Υπό αυτές τις συνθήκες πιθανή επέκταση του τράμ προς την Ομόνοια ή τά Πατήσια μόνο τρόμο θα μπορούσε να προκαλέσει. Ασε μη χρειαστεί να στρίψει και σε καμιά Κυψέλη.
  Όσο για τα υπόλοιπα εν ολίγοις το καθεστώς γενικής αδιαφάνειας του Τράμ θα συναντήσει το επίσης αδιαφανές και απολύτως αναξιοκρατικό καθεστώς του ΗΛΠΑΠ όπως ο Φιλλιπος τον Ναθαναήλ. Το αποτέλεσμα; ΤΡΕΜΕ ΚΟΣΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.