24 Ιουνίου 2010

12:27

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.


Νέα Φιλαδέλφεια, 22.6.2010

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ SUPER MARKET

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. στα πλαίσια διερευνητικής διαδικασίας προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις SUPER
MARKET όπως υποβάλλουν προσφορά για τη διανομή γάλακτος στο προσωπικό του
(1.250 + 20%) άτομα περίπου) με τη χρήση διατακτικών εντολών.
Προϋπολογισμός συνολικής αξίας διατακτικών εντολών 150.000 € ετησίως.
(Το τελικό πραγματικό ύψος θα εξαρτηθεί από τις ημέρες εργασίας του προσωπικού και την
προσφερθείσα τιμή).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιχειρήσεις SUPER MARKET οι οποίες αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης και διαθέτουν
τουλάχιστον δέκα (10) σημεία πώλησης του προϊόντος κατανεμημένα στην περιοχή της Αθήνας και του
Πειραιά. Από τα προτεινόμενα σημεία πώλησης τουλάχιστον τα δύο (2) εξ’ αυτών θα εξυπηρετούν τις
ανάγκες των δικαιούχων στον Δήμο Πειραιά.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. χορηγεί ποσότητα γάλακτος η οποία προσδιορίζεται ανάλογα με τις πραγματικές ημέρες
εργασίας του κάθε δικαιούχου. Για τον λόγο αυτό συντάσσει καταστάσεις στις στήλες των οποίων
αναγράφονται ο αριθμός μητρώου του εργαζομένου, το ονοματεπώνυμο και η δικαιούμενη ποσότητα σε
κυτία.
Σε πρόσθετη τελευταία στήλη, με βάση τη δικαιούμενη ποσότητα ανά εργαζόμενο και την τιμή που θα
προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα αναγραφεί και το ποσόν της κάθε διατακτικής η οποία θα
εκδώσει ο ανάδοχος.
Δεδομένου ότι οι ημέρες εργασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έτους δεν συμπίπτουν είναι
αυτονόητο ότι η δικαιούμενη ποσότητα και το ύψος της διατακτικής θα διαφέρει από δικαιούχο σε
δικαιούχο.
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλάβει την κατάσταση και να εκδώσει διατακτικές
διαφορετικού ύψους ανά δικαιούχο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση το συνολικό ύψος της ανά εργαζόμενο διατακτικής θα πρέπει να
κατανέμεται σε επί μέρους διατακτικές μικρότερου ύψους.
Ως διαιρέτης του συνολικού ποσού ανά εργαζόμενο ορίζεται η διατακτική των € 30.
Για την πλήρη κατανόηση της κατανομής αυτής αναφέρεται το εξής παράδειγμα:
Έστω ότι Εργαζόμενος με αριθμό μητρώου Α.Μ. 1000 δικαιούται διατακτική ύψους € 85.
2
Για τον εργαζόμενο αυτόν στο ίδιο μητρώο (ΑΜ 1000) θα τυπωθούν και θα εκδοθούν τρείς (3) διατακτικές
αξίας 1η = € 30, 2η =€ 30, 3η = € 25 κ.ο.κ.
Σε περίπτωση που το συνολικό ποσόν της διατακτικής είναι μικρότερο των € 30 θα εκδοθεί διατακτική με
αυτό το μικρότερο πραγματικό ποσόν.
Στην κάθε διατακτική θα αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία:
· Αριθμός μητρώου του δικαιούχου (τετραψήφιος ή πενταψήφιος αριθμός)
· Ύψος διατακτικής σε €
· Η επωνυμία «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.»
· Ο χρόνος ισχύος της
Περαιτέρω είναι επιθυμητό να αναγραφεί η ένδειξη «Για την παροχή γάλακτος».
Σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου της αναγραφής της ένδειξης «Για την παροχή γάλακτος» ο
Η.Λ.Π.Α.Π. με τη χρήση ειδικής προς τούτο σφραγίδας θα σφραγίσει όλες τις διατακτικές με την ένδειξη
αυτή.
Σημειώνεται ότι με την προσκόμιση της διατακτικής ο δικαιούχος θα μπορεί να προμηθευτεί γάλα
οποιασδήποτε επωνυμίας και είδους που διαθέτει το κατάστημα πώλησης ίσης αξίας με αυτή που
αναγράφεται στην διατακτική ή τις διατακτικές.
Οι διατακτικές θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στον Η.Λ.Π.Α.Π. για τη διανομή τους κατά σειρά
μητρώου όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στην κατάσταση που θα παραδοθεί, εντός 10 ημερών.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν στη γραμματεία του Η.Λ.Π.Α.Π. μέχρι την 28/6/2010 και ώρα 12.00.
Σε ένα κυρίως σφραγισμένο φάκελο θα εσωκλειστούν δύο (2) επίσης σφραγισμένοι υποφάκελοι. Τόσο ο
κυρίως όσο και οι δύο υποφάκελοι θα αναγράφουν «προσφορά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
διανομής γάλακτος» ενώ επιπροσθέτως εκτός από τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου, οι δύο (2)
υποφάκελοι θα χαρακτηρίζονται ως «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική προσφορά»
αντίστοιχα.
Ο πρώτος υποφάκελος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ενώ ο δεύτερος υποφάκελος την
οικονομική προσφορά. Όσον αφορά την οικονομική προσφορά για λόγους συγκρισιμότητας και μόνο
των προσφερόμενων τιμών και δεδομένου του μεγάλου εύρους των τυποποιημένων προϊόντων γάλακτος
θα δοθούν τιμές ανά τεμάχιο αποκλειστικά και μόνο για τα εξής είδη:
· Μεταλλικό κυτίο πλήρους γάλακτος των 410 gr εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ
· Μεταλλικό κυτίο πλήρους γάλακτος των 410 gr εβαπορέ ΒΛΑΧΑΣ
Τυχόν προσφερόμενες τιμές για λοιπά είδη γάλακτος δεν θα ληφθούν υπόψη.
Σημειώνεται ιδιαίτερα όμως ότι και μετέπειτα η προσφερόμενη τιμή στα δύο παραπάνω είδη θα είναι
δεσμευτική εφόσον τα είδη αυτά ζητηθούν από τους δικαιούχους με την προσκόμιση της διατακτικής
δεδομένου ότι ο μέσος όρος της τιμής αυτών θα καθορίσει την σειρά μειοδοσίας.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προμηθευτές προσφέρουν το ίδιο μέσο όρο τιμής θα
συνεκτιμηθούν με αιτιολογημένη απόφαση τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως το δίκτυο διανομής και
εν γένει υποδομή και το προφίλ των προμηθευτών.
Σε περίπτωση τελικής ισοψηφίας και των παραπάνω ποιοτικών κριτηρίων θα διενεργηθεί κλήρωση.
Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον προαναφερθέντα σφραγισμένο υποφάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα εσωκλειστούν τα
παρακάτω δικαιολογητικά υπογεγραμμένα αρμοδίως:
1. Δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τους όρους
αυτούς θα πρέπει να καταγράφεται αναλυτικά η απόκλιση αυτή προκειμένου να αξιολογηθεί. Σημειώνεται
αν οι αποκλίσεις προσκρούουν ουσιωδώς στους προαναφερθέντες όρους, η οικονομική προσφορά δεν
θα αποσφραγιστεί.
2. Δήλωση ισχύος του χρόνου προσφοράς η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερος των 60 ημερών.
3. Αναλυτικός κατάλογος των προσφερομένων σημείων διανομής (Κατάστημα, Διεύθυνση, περιοχή).
4. Δήλωση ως προς την επιλογή του διαγωνιζομένου του τρόπου πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο πέντε (5).
5. Δήλωση ότι ο χρόνος ισχύος των διατακτικών θα είναι τουλάχιστον μέχρι την λήξη του τρέχοντος
έτους (31.12.2010).
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. θα καταβάλει στον ανάδοχο την αξία των διατακτικών που θα προκύψει ως αποτέλεσμα
των δικαιούμενων κυτίων γάλακτος εβαπορέ πλήρους σύνθεσης επί της μέσης τιμής των
προαναφερθέντων δύο (2) ειδών σύμφωνα με τους δύο παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.
Α) Εντός των τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των διατακτικών θα καταβληθεί το 95% της αξίας
τους ενώ το υπόλοιπο 5% θα καταβληθεί μετά τον χρόνο ισχύος των διατακτικών και εντός 30 ημερών.
Β) Καταβολή του συνόλου της αξίας των διατακτικών εφόσον προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους € 7.000 με
χρόνο ισχύος της μέχρι 31.12.2010.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει την επιλογή του ως προς τον τρόπο πληρωμής τους όπως αυτό
αναφέρεται στην παράγραφο 4.4.
Για κάθε είδος πληρωμής απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Η.Λ.Π.Α.Π. δικαιούται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαγωνιστικής διαδικασίας να ματαιώσει ή
να ακυρώσει αυτή και δεν δεσμεύεται εκ της υποβολής των προσφορών να κατακυρώσει τον διαγωνισμό
στον οποιοδήποτε συμμετέχοντα είτε αυτός είναι ή δεν είναι μειοδότης.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, κος Νικ. Παξινός,
τηλ. 210 2513938 - 210 2513938 .

Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών
Ν. Παξινός

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.