21 Απριλίου 2010

22:43
Επειδή κάποιοι ερμηνεύουν τους νόμους και τους κανονισμούς όπως τους συμφέρει, σκέφτηκα να αναφέρω μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα, για να μάθουμε και εμείς τι πραγματικά ισχύει:

ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

Άδειες Προσωπικού

Οι άδειες χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού.

1) Κανονική άδεια.

α) Το προσωπικό δικαιούται ετήσιας άδειας με αποδοχές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εκάστοτε εν ισχύι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

β) Στις ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος δεν συμψηφίζονται οι ημέρες αποχής από την εργασία λόγω βραχείας ασθένειας, στράτευσης, συμμετοχής σε νόμιμη απεργία ή λόγω ανώτερης βίας ή σπουδαίου λόγου κατά το άρθρο 975 Α.Κ. ή οι ημέρες μη παροχής της εργασίας με τους όρους του άρθρου 656 Α.Κ. Οι ημέρες αποχής που οφείλεται στους ίδιους λόγους θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης, προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα λήψης άδειας. Βραχεία ασθένεια θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, μέσα στο αυτό έτος.

γ) Εφόσον ο μισθωτός δεν ζητήσει και δεν λάβει εντός του τρέχοντος έτους την άδειά του, δεν συντρέχει η κατά το άρθρο 5 παρ। 1 του α.ν. 539/1945 περίπτωση αμέλειας της Εταιρείας και συνεπώς δεν οφείλεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτήν αστική κύρωση.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός δεν κάνει χρήση της χορηγηθείσας σε αυτόν κανονικής άδειας, δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει τη χορήγηση αυτής κατά το επόμενο έτος.

στ) Οι άδειες χορηγούνται σε δύο περιόδους θερινή και χειμερινή. Κάθε μισθωτός δικαιούται

να λάβει από 1ης Μαΐου έως 30ής Σεπτεμβρίου μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από

την ετήσια κανονική του άδεια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.