18 Μαρτίου 2010

09:08
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών & Αποθηκών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ν. ΠΑΞΙΝΟΣ
ΤΗΛ.: 2102527124

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. (Ηλεκτρικά Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς) είναι εταιρία ιδιωτικού
δικαίου που ανήκει στον όμιλο Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών). Η
κύρια αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες μεταφορικού έργου με ηλεκτρικά
λεωφορεία, σύμφωνα με τα δρομολόγια και το πρόγραμμα που διαρθρώνεται από τον
ΟΑΣΑ. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. εξυπηρετεί 80 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως χρησιμοποιώντας
εναέριο δίκτυο συνολικού μήκους 350 km προσφέροντας 23 διαφορετικές γραμμές
διαδρομών. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. κατέχει 366 οχήματα και απασχολεί περίπου
1450 εργαζόμενους κατανεμημένο σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του οργανισμού σε
4 αμαξοστάσια και στις ακόλουθες περιοχές :
- Κόκκινος Μύλος (Νέα Φιλαδέλφεια)
- Πλατεία Αττικής
- Πειραιάς
- Αγία Τριάδα (Πειραιώς)
Ενώ εντός του έτους 2010 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο αμαξοστάσιο στο Ρουφ.
Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του Η.Λ.Π.Α.Π. είναι η παροχή ασφαλούς
μεταφορικού έργου στο επιβατικό κοινό και η παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας στο
σύνολο των εργαζομένων. Για την επίτευξη των παραπάνω καθοριστικής σημασίας είναι η
εφαρμογή των σχετικών νόμων και κανονισμών για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο χώρο
εργασίας.
Σύμφωνα με το Νόμο 1568/1985 ορίζεται η υποχρέωση του εκάστοτε εργοδότη να
παρακολουθεί την επαγγελματική υγεία των εργαζομένων. Η παρακολούθηση
πραγματοποιείται από Ιατρό Εργασίας με ειδίκευση στην ιατρική της εργασίας σύμφωνα και
με τα όσα προβλέπονται και από το Νόμο 3667/2008.Οι ώρες απασχόλησης του Ιατρού
εργασίας προβλέπονται από τα άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 294 / 1988.
Ο Η.Λ.Π.Α.Π. για το σύνολο των εργαζομένων του, όπως αυτό είναι κατανεμημένο στις
παραπάνω αναφερθείσες εγκαταστάσεις προτίθεται να απασχολήσει Ιατρό Εργασίας ο
οποίος θα καλύπτει τις απαιτήσεις των παραπάνω αναφερθέντων Νόμων και Διατάξεων και
θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες.
1. Εκτέλεση των καθηκόντων όπως απαιτείται από τον κανονισμό Λειτουργίας του
Οργανισμού και το σύνολο της σχετικής Νομοθεσίας με την Υγιεινή και την
Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
2. Εξέταση των εργαζομένων κατά την πρόσληψη, περιοδική ιατρική εξέταση
εργαζομένων σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κινδύνους και αξιολόγηση
αποτελεσμάτων εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων.
3. Έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για τη θέση εργασίας.
4. Εξέταση εργαζομένων και επανεκτίμηση ικανότητας μετά από ατύχημα ή μακρά
ασθένεια.
5. Παρακολούθηση και ενημέρωση ιατρικού αρχείου εργαζομένων.
6. Αξιολόγηση συνθηκών εργασίας και ειδικότερα επικινδυνότητας φυσικών, χημικών
και βιολογικών κινδύνων.
7. Συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας του οργανισμού για την εκπόνηση γραπτής
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
8. Συμβολή στην εκπόνηση διαδικασιών που αφορούν στην ιατρική της εργασίας για
την εγκατάσταση συστήματος ΕΛΟΤ 1801 περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
9. Οργάνωση Α' βοηθειών σε όλα τα αμαξοστάσια και επιλογή φαρμακευτικού
εξοπλισμού.
10. Καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και στατιστική ανάλυση των
προβλημάτων υγείας εργαζομένων, ανάδειξη σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου
και σχεδιασμός προγράμματος προαγωγής της υγείας.
11. Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα των κύριων αιτιάσεων των εργαζομένων για την
υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας, κατ' έτος.
12. Συμμετοχή στην υλοποίηση προγράμματος προαγωγής της υγείας και συνεργασία σε
προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων (ΕΑΡ).
13. Συμβολή στη μελέτη και εφαρμογή εργονομικών διευθετήσεων.
14. Υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού και πρόταση δημιουργίας τράπεζας
αίματος.
15. Παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου κατά τη
διάρκεια της παρουσίας του στην επιχείρηση
16. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και Α' Βοηθειών.
17. Ενημέρωση της Διοίκησης, των στελεχών των εργαζομένων και των εκπροσώπων
τους επί των απαιτήσεων της νομοθεσίας στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της
εργασίας.
18. Τήρηση των θεωρημένων βιβλίων που επιβάλλει ο νόμος ( βιβλίο υποδείξεων Ι.Ε-
Τ.Α. και βιβλίο ατυχημάτων).
19. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης και πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας.
20. Επιθεώρηση των χώρων και θέσεων εργασίας, του εξοπλισμού ασφαλείας και
πρόταση μέτρων βελτίωσης.
21. Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και πρόληψης για την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών.
22. Παροχή ιατρικών συμβουλών προς του εργαζομένους όποτε απαιτείται.
23. Παρουσία στην επιχείρηση τις συμφωνηθείσες ώρες με την κατάλληλη περιβολή και
Ιατρικό εξοπλισμό.
24. Ενημέρωση για τη Νομοθεσία που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και
τις σύγχρονες πρακτικές εφαρμογής της και σχετική ενημέρωση της Διοίκησης της
εταιρίας, των εργαζομένων και των εκπροσώπων της.
25. Τήρηση και ενημέρωση αρχείου νομοθεσίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της
εργασίας.
26. Περαιτέρω για την πληρέστερη περάτωση των εργασιών ο απασχολούμενος ιατρός
εργασίας είναι απαραίτητο να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις χρήσης Η/Υ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την
ανάθεση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών μέχρι και την Τρίτη 23/3/2010 και
ώρα 12:00.
Η Οικονομική σας προσφορά θα αφορά την αμοιβή σας ανά μήνα και συνολικά για ένα έτος
με έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί την 1/6/2010. Η πληρωμή θα
γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να παραταθεί
μονομερώς από τον ΗΛΠΑΠ μέχρι ένα ακόμα έτος (σταδιακά ή εφ΄απαξ) με τους
ίδιους όρους και τιμές.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα περιληφθούν σε σχετική σύμβαση την οποία θα
υπογράψουν ο ΗΛΠΑΠ και ο ανάδοχος.

=====================

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.