12 Νοεμβρίου 2009

17:35
9.5. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9.5.1.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. κατά πάγια τακτική ασφάλιζε το προσωπικό του έναντι κινδύνων θανάτου και μερικής ή ολικής αναπηρίας συνέπεια ατυχήματος από οποιαδήποτε αιτία και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου σε ασφαλιστική εταιρεία με την διαδικασία διαγωνισμού. Από το έτος 2005 η παραπάνω κάλυψη συμπεριλήφθηκε ως υποχρέωση του Η.Λ.Π.Α.Π. και στις Συλλογικές Συμβάσεις όλων των Σωματείων των εργαζομένων στην επιχείρηση. • Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου προσώπου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό 50.000 €.


9.5.2.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου προσώπου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό 50.000 € και σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 100.000 €.


Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα, ολικά ανίκανο εξ αιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ' αυτό, ποσό 50.000 €


Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα, μερικά ανίκανο εξ αιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ' αυτό, ποσοστό % των 50.000 € σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής Ανικανότητος από ατύχημα.


9.5.3. Ο αριθμός, η ηλικία και το φύλο του προσωπικού φαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα III. Μετά την κατακύρωση της ασφάλισης θα δοθεί ονομαστική κατάσταση του προσωπικού με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Η είσοδος νέων προσώπων στην ασφαλιζόμενη ομάδα και η έξοδος ασφαλισμένων θα γνωστοποιείται εγγράφως στο τέλος εκάστου μηνός για όλες τις μεταβολές του συγκεκριμένου μήνα και θα ισχύει αναδρομικά από του χρόνου της μεταβολής.


9.5.4. Στην ανωτέρω Ομαδική ασφάλιση του προσωπικού υπάγεται το σύνολο των μισθωτών του Η.Λ.Π.Α.Π. και για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί αυτή την ιδιότητα.


Μισθωτός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει έναντι αμοιβής τις υπηρεσίες του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά πλήρη ή μερική απασχόληση. Για την παρούσα Ομαδική ασφάλιση στην έννοια του «μισθωτού» θα συμπεριλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι εκάστοτε στην εταιρεία μας με οποιοδήποτε είδος εργασίας ή μορφή απασχόλησης (π.χ. ορισμένου χρόνου, ορισμένου έργου, σύμβαση έμμισθης εντολής, σύμβαση μαθητείας, κλπ.). Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα μέλη του Δ.Σ. - Η.Λ.Π.Α.Π., οι πραγματοποιούντες πρακτική άσκηση σπουδαστές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς επίσης και άτομα τα οποία εκτελούν χωρίς αμοιβή και κατ' εντολήν και άμεση εποπτεία του Η.Λ.Π.Α.Π., διάφορες μετρήσεις συγκοινωνιακών μεγεθών (σπουδαστές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κλπ.). Η ασφάλιση ισχύει καθ' όλην την διάρκεια του 24ώρου εντός και εκτός Ελλάδος, ισχύει και στην περίπτωση προϋπάρχουσας ασθενείας. Επίσης ισχύει για όλους τους ανωτέρω (πλην των σπουδαστών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) έστω και εάν κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης το πρόσωπο νοσηλεύετο σε νοσοκομείο ή στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού για οποιαδήποτε αιτία και ως εκ τούτου δεν ευρίσκετο σε «ενεργό απασχόληση».


9.6. Γενικά από τις οικονομικές προσφορές πρέπει να προκύπτουν τα προσφερόμενα ασφάλιστρα χωριστά για κάθε περίπτωση του άρθρου 9

0u με ανάλυση σε καθαρά ασφάλιστρα, λοιπές επιβαρύνσεις
αναλυτικά, καθώς και τα συνολικά ασφάλιστρα. Επίσης θα πρέπει να προκύπτουν τα προσφερόμενα ασφάλιστρα για το πρώτο έτος ασφάλισης και τα ασφάλιστρα για το δεύτερο έτος είτε ως απόλυτο ποσό είτε ως ποσοστό αυξήσεως.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Ιωάννης Ζάραγκας


ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.