20 Οκτωβρίου 2009

09:00
Είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφο κι με ρωτούσε σχετικά με την εξαγορά του χρόνου για να βγει στην σύνταξη,και τι ισχύει ακριβώς.
Ελπίζω να τον βοηθήσω με αυτό το άρθρο όπως επίσης και άλλους συνάδελφους που είχαν την ίδια ακριβώς απορία,διότι θα έχουμε πολλές συνταξιοδοτήσεις μέχρι τα τέλη του 2011 στον Η.Λ.Π.Α.Π.

1.Ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του υπουργείου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας,που έχουν συμπληρώσει σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς μισθωτών αθροιστικά τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα(4350)ήμερες, είναι άνω των 65 ετών για τους άντρες και 60 ετών για τις γυναίκες και δεν παίρνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α,ή άλλο οργανισμό ή κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα,μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται για την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και μέχρι εκατό πενήντα (150)ήμερες ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του αρμόδιου οργανισμού. Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη γήρατος ή πριν την εξόφληση του ποσού εξαγοράς, το δικαίωμα μπορεί
να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται

ανωτέρω και αφορούν τον άμεσα ασφαλισμένο.
Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και μέχρι
πενήντα (50) ημέρες κατ' ανώτατο όριο παρέχεται και για συμπλήρωση των κατ' ελάχιστο απαιτούμενων χρονικών
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες
ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών
χρονικών προϋποθέσεων(ενεργού ασφαλιστικού δεσμού),
όπου αυτές απαιτούνται. Τα δικαιοδόχα
πρόσωπα μπορούν επίσης,σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν
μέχρι και πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης για τη
συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες
ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των
ειδικών χρονικών προϋποθέσεων,όπου αυτές απαιτούνται.

2. Αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση του χρόνου
είναι εκείνος στην ασφάλιση του οποίου έχει υπαχθεί
ο εργαζόμενος, αν έχει ασφαλιστεί σε ένα μόνο οργανισμό,
ή εκείνος στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο
χρόνο ασφάλισης κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, αν έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους
διαδοχικά οργανισμούς.

3. Το δικαίωμα που παρέχεται με τις πιο πάνω διατάξεις ασκείται
μόνο σε έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών και έναν
οργανισμό επικουρικής ασφάλισης.

4. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το ανωτέρω
δικαίωμα ασκείται με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος
ασφάλισης σε όλους τους οργανισμούς που ασφαλίστηκε διαδοχικά ο ασφαλισμένος δεν επαρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας οποιουδήποτε από τους ασφαλιστικούς αυτούς
οργανισμούς.

5. 'Όπου υπάρχει παράλληλη ασφάλιση το δικαίωμα αυτό
παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει διακόψει οριστικά
την απασχόληση και την ασφάλισή του και δεν θεμελιώνει
δικαίωμα για σύνταξη σε κανέναν από τους οργανισμούς
αυτούς.
6. Χρόνος ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού είναι εκείνος που σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας του κάθε οργανισμού λαμβάνεται υπόψη για
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
7. Η εξαγορά του χρόνου αυτού που αναγνωρίζεται σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους γίνεται ως εξής:
Ασφαλισμένοι που ασκούν το δικαίωμα αναγνώρισης στους
οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης μισθωτών καταβάλλουν το άθροισμα του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη κλάδου σύνταξης που ισχύει
σε κάθε οργανισμό κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και που δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από το άθροισμα του ποσοστού εισφοράς
ασφαλισμένου και εργοδότη για τον κλάδο συντάξεων
του ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Το ποσό της εισφοράς
για κάθε ημέρα ασφάλισης που εξαγοράζεται υπολογίζεται
με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη,όπως αυτό
ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
'Όπου η ασφάλιση καθορίζεται σε μήνες ή έτη,ο ασφαλισμένος
θεωρείται ότι πραγματοποίησε είκοσι πέντε (25)ημέρες
κάθε μήνα.

8.Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τον
εξαγοραζόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις,
εξοφλείται σε εφάπαξ.

9. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννάται και η σύνταξη
καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της εξόφλησης
της οφειλής μήνα.

10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τρία (3)έτη
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.