2 Οκτωβρίου 2008

22:49
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σ.ν. «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών»


Με το προτεινόμενο άρθρο, το οποίο προστίθεται ως άρθρο 14Α στο τέλος του Α' Κεφαλαίου του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», επιδιώκεται η πρόβλεψη δυνατότητας ταχείας εκκαθάρισης των δημόσιων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επιβαρύνουν σημαντικά τον Έλληνα φορολογούμενο. Η προβλεπόμενη από την προτεινόμενη διάταξη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης σκοπό έχει αφ'ενός να επιτρέψει στον εκκαθαριστή να αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς όφελος των πιστωτών, των μετόχων και του κοινωνικού συνόλου και αφ'ετέρου να επιτρέψει στους συναρμοδίους υπουργούς να λάβουν κοινωνικά μέτρα προστασίας υπέρ των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών.

1. Στο Κεφάλαιο Α' του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α' 314) προστίθεται νέο άρθρο 14 Α το οποίο έχει ως εξής:
Αρθρο 14Α
Ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων
4. Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση .......................................
..........Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου καθώς και με συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, μπορούν, όλες ή μερικές από αυτές, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Εφετείου, κατά την κρίση του εκκαθαριστή και με αποφάσεις του εκκαθαριστή λαμβανόμενες προς το συμφέρον και τις ανάγκες της εκκαθάρισης, να λύονται με αζήμια για την επιχείρηση καταγγελία ή ακόμη και να αναστέλλονται.

Και η δηλώση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών :
Το τονίζω αυτό, ότι η τροπολογία αφορά πρακτικά μόνο την Ολυμπιακή. Διότι ακούω διάφορες θεωρίες, ότι μπορεί να αφορά δήθεν και άλλες, ΔΕΚΟ. Είναι απολύτως ψευδές. Την τροπολογία, αν τη διαβάσετε, λέει ότι «θα πρέπει να είναι μια ΔΕΚΟ προβληματική και μια ΔΕΚΟ, που σωρευτικά, θα πρέπει να έχει προβλήματα σε σχέση με το Κοινοτικό Δίκαιο». Δεν υπάρχει καμιά άλλη τέτοια ΔΕΚΟ. Και επομένως για μία ακόμη φορά, σημειώνω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Η μικροκομματική αντιπολίτευση, πρέπει να έχει και κάποια όρια.

KAI O ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ !!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.