29 Σεπτεμβρίου 2008

11:23
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝHΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κανονική άδεια.
Η έκταση της ετήσιας κανονικής άδειας ανέρχεται σε 20 εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με πενθήμερο σύστημα εργασίας και σε 24 εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με εξαήμερο σύστημα εργασίας. Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν του πρώτου προσαυξάνεται κατά μια ημέρα και μέχρι τις 22 εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με πενθήμερο σύστημα εργασίας και τις 26 εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με εξαήμερο σύστημα εργασίας. Όσοι έχουν προϋπηρεσία 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες εφόσον απασχολούνται με πενθήμερο σύστημα εργασίας και 30 εργάσιμες ημέρες εφόσον απασχολούνται με εξαήμερο σύστημα εργασίας.
Προγραμματισμός κανονικής αδείας.
Η χορήγηση της κανονικής αδείας προγραμματίζεται σε ετήσια βάση.
Ο ετήσιος προγραμματισμός περιλαμβάνει δυο περιόδους, την θερινή που διαρκεί από 16 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου (6 δεκαπενθήμερα) και την χειμερινή που διαρκεί από 1 Ιανουαρίου έως 15 Ιουνίου και από 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου (18 δεκαπενθήμερα).
Ο εργαζόμενος προγραμματίζει τις δυο περιόδους της κανονικής του άδειας εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά την θερινή περίοδο. Με αίτησή του ο εργαζόμενος δηλώνει τα δυο δεκαπενθήμερα που επιθυμεί. Η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα προγραμματισμού του Αμαξοστασίου) αφού λαμβάνει υπόψη τα ποσοστά αδείας ανά δεκαπενθήμερο, προγραμματίζει τους εργαζομένους, προσπαθώντας να ικανοποιήσει όσο είναι δυνατόν την επιθυμία τους και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων κοινοποιώντας τα στο Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Δικτύου (ΔΕΔ). Μετά την ανακοίνωση του προγραμματισμού της κανονικής άδειας των εργαζομένων του Αμαξοστασίου και εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει αλλαγή του προγραμματισμού της κανονικής του αδείας εάν οι επιθυμίες του δεν έχουν ικανοποιηθεί. Επίσης επιτρέπονται οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ των εργαζομένων με κοινή αίτηση τους. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση αλλαγής του προγραμματισμού της κανονικής άδειας, είναι η Υποδιεύθυνση Κίνησης του Αμαξοστασίου και σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει το αίτημα στον Διευθυντή του Αμαξοστασίου και εάν και από εκεί δεν ικανοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Δικτύου (ΔΕΔ).
Ο εργαζόμενος εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν μπορεί να προγραμματίσει ολόκληρη την κανονική του άδεια σε μια περίοδο (θερινή ή χειμερινή).
Το υπόλοιπο της κανονικής αδείας, μετά τον προγραμματισμό των δυο περιόδων, χορηγείται στους εργαζομένους τμηματικά ή και ολόκληρο για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών κατόπιν αιτήσεως τους (ΣΣΕ 1999).
Χορήγηση κανονικής αδείας.
Η άδεια χορηγείται κατά κανόνα μετά τα τακτικά ρεπό και τελειώνει πριν τα τακτικά ρεπό.
Στον υπολογισμό των ημερών κανονικής αδείας δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι αργίες.
Παράδειγμα:

Σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου κατά την διάρκεια της κανονικής του άδειας, γίνεται διακοπή της άδειας με την προσκόμιση της έγγραφης πιστοποίησης του αρμόδιου ιατρού του ΙΚΑ. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση προγραμματισμένου δικαστηρίου, όταν πρόκειται για υπόθεση της Εταιρείας.

Επίδομα αδείας.
Εκτός από τις αποδοχές άδειας ο εργαζόμενος που λαμβάνει την ετήσια κανονική άδεια, δικαιούται επίδομα αδείας 13 ημερομίσθιων όταν αμοίβεται με ημερομίσθιο και ½ του μισθού όταν αμοίβεται με μηνιαίο μισθό.

Έκταση κανονικής αδείας της ειδικότητας των Οδηγών.
Οδηγοί με κυλιόμενα ρεπό.
Κατά το 1ο ημερολογιακό έτος (έτος πρόσληψης) δικαιούνται αναλογία των 24 ημερών εκτός εάν έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών εξαρτημένης εργασίας σε άλλους εργοδότες, οπότε δικαιούνται αναλογία 30 ημερών.
Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος δικαιούνται 25 ημέρες εκ των οποίων την 25η όταν κλείσουν ένα χρόνο συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας.
Κατά το 3ο ημερολογιακό έτος δικαιούνται 26 ημέρες εκ των οποίων την 26η όταν κλείσουν δυο χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας.

Οδηγοί με σταθερά ρεπό.
Κατά το 1ο ημερολογιακό έτος (έτος πρόσληψης) δικαιούνται αναλογία των 20 ημερών εκτός εάν έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών εξαρτημένης εργασίας σε άλλους εργοδότες, οπότε δικαιούνται αναλογία 25 ημερών.
Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος δικαιούνται 21 ημέρες εκ των οποίων την 21η όταν κλείσουν ένα χρόνο συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας.
Κατά το 3ο ημερολογιακό έτος δικαιούνται 22 ημέρες εκ των οποίων την 22η όταν κλείσουν δυο χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας.

Παραθέτουμε πίνακες που δείχνουν λεπτομερώς την αναλογία ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως του κατά το ημερολογιακό έτος προσλήψεως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.