15 Δεκεμβρίου 2012

01:30
Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α). 

Σας γνωστοποιούμε ότι την 12η-11-2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ως άνω νόμου αναφέρεται ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει για την βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού που εμπίπτει στις ανωτέρω ρυθμίσεις να γίνει αναλογική εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011.

 Ειδικότερα:

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες για την άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων των Ν.Π.Ι.Δ. στους νέους βαθμούς η οποία θα ανατρέχει στην 1η.1.2013, αφού σύμφωνα με τις ως άνω ρυθμίσεις, η κατάταξη ισχύει από 1.1.2013.

Μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, οι υπάλληλοι που έχουν πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό κατάταξης θα ενταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης γίνεται με διαπιστωτική πράξη.

 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Φορέων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων τους στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας που τους έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη κατά την 1η-1-2013 (ημερομηνία αναλογικής εφαρμογής του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου). Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31-12-2012.

Τυχόν προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 και μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Για την ως άνω κατάταξη, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αφαιρούνται τα εξής χρονικά διαστήματα:
- ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας,
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
 - χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

 Η κατάταξη διενεργείται ως εξής:
 Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
    Έτη Υπηρεσίας ——– Βαθμός
 —- 0-3 ——————— ΣΤ
 —-3-9 ———————- Ε
 —- 9-15 ——————– Δ
 — 15-21 ——————– Γ
 —– >21 ——————— Β

 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
   Έτη Υπηρεσίας ——– Βαθμός
  —- 0-3 ——————— ΣΤ
  —- 3-9 ———————- Ε
   —- 9-15 ——————– Δ
   — 15-23 ——————– Γ  
  —– >23 ——————— Β

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
   Έτη Υπηρεσίας ——– Βαθμός 
  —- 0-3 ——————— ΣΤ 
 —- 3-11 ——————— Ε
  — 11-19——————— Δ
   — 19-27 ——————– Γ
  —– >27 ——————— Β

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
   Έτη Υπηρεσίας ——– Βαθμός
   —- 0-3 ——————— ΣΤ
   —- 3-15 ——————— Ε
   — 15-25——————— Δ
   —– >25 ——————— Γ

Ειδικότερα ως προς την κατάταξη επισημαίνονται τα εξής:

• Δεν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία (παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4024/2011). Ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, για τους οποίους ο μη υπολογισμός στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τους του μισού του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, θα είχε ως συνέπεια την κατάταξή τους σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμεναν σε χαμηλότερη κατηγορία, η κατάταξή τους τελικά θα γίνει δυνάμει της επιφύλαξης που θέτει η διάταξη της παρ.3, δηλ. στο βαθμό που θα κατατάσσονταν αν παρέμεναν στην κατώτερη κατηγορία χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται και πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

Άλλωστε, εάν αναγνωριστεί ο πλεονάζων χρόνος και στις περιπτώσεις ενεργοποίησης της ως άνω επιφύλαξης, θα προκύψουν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης μεταξύ αφενός των υπαλλήλων για τους οποίους δεν θα εφαρμοστεί η σχετική επιφύλαξη και αφετέρου των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην επιφύλαξη αυτή και θα καταταγούν εξ αυτού του λόγου σε ανώτερο βαθμό.

Για παράδειγμα:

α) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη κατά την 1.1.2013, εκ των οποίων τα πέντε (5) έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ και τα δέκα πέντε (15) έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 5 +10 + 5/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 17,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη, θα κατατασσόταν πάλι στο βαθμό Γ. Επομένως, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ.

β) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη κατά την 1.1.2013, εκ των οποίων τα τρία (3) έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ και τα είκοσι πέντε (25) έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 3 +10 + 15/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΤΕ. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη, θα κατατασσόταν στο βαθμό Β. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη της ανωτέρω ρύθμισης, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο υπάλληλος να καταταγεί σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στη χαμηλότερη κατηγορία, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Β της κατηγορίας ΤΕ, αλλά χωρίς πλεονάζοντα χρόνο.

• Οι υπάλληλοι που κατά την 1.1.2013 ασκούν καθήκοντα επιπέδου αντίστοιχου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας κατόπιν επιλογής/ορισμού από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7, ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄. Τα επιπλέον της εικοσαετίας έτη θεωρούνται πλεονάζοντα έτη στο βαθμό αυτό.

• Στις περιπτώσεις που από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ. προβλέπεται βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη για τους υπαλλήλους που κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο και συναφή με τα αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας του φορέα τους, να απασχοληθούν, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική τους κατάταξη, έξι (6) ή δύο (2) έτη αντίστοιχα. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), για την κατάταξη των υπαλλήλων που έχουν αθροιστικά τις ιδιότητες του κατόχου αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου, κατά τα ανωτέρω, θα εφαρμοστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

 Για παράδειγμα:

Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με συνολικό χρόνο υπηρεσίας οκτώ (8) έτη κατά την 1.1.2013, θα προσμετρηθεί στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, λόγω της κατοχής του σχετικού τίτλου σπουδών. Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί με συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα (10) ετών στον Βαθμό Δ με ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό.

 Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με συναφές διδακτορικό δίπλωμα και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με συνολικό χρόνο υπηρεσίας εννέα (9) έτη κατά την 1.1.2013, θα προσμετρηθούν στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας το χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, λόγω της κατοχής του διδακτορικού διπλώματος και το μισό του χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών λόγω του μεταπτυχιακού τίτλου.. Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 + 6 +2/2 = δέκα έξι (16) ετών στον Βαθμό Γ με ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό.

• Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, η κατάταξή τους θα γίνει στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, με προσθήκη πλασματικού χρόνου, στην κλίμακα κατάταξης της κατηγορίας αυτής, τριών (3) ετών.

Για παράδειγμα:

Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, χωρίς το τυπικό προσόν της κατηγορίας αυτής, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη κατά την 1.1.2013, δεν θα καταταγεί στο Βαθμό Γ, αλλά στο βαθμό Δ με επτά (7) έτη πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό, δεδομένου ότι λόγω της μη κατοχής του τυπικού προσόντος της κατηγορίας ΔΕ, η αντίστοιχη κλίμακα με την προσθήκη πλασματικού χρόνου τριών (3) ετών διαμορφώνεται ως εξής:

 Κατηγορία ΔΕ:
       Έτη Υπηρεσίας(+3) ——– Έτη Υπηρεσίας ——– Βαθμός
      —- 0-3 —————————— 0-6 ——————– ΣΤ
     —- 3-11 —————————- 6-14 ——————— Ε
     — 11-19————————— 14-22 ——————— Δ
      — 19-27 ————————– 22-30 ——————— Γ
     —– >27 —————————– >30 ———————- Β

 Επισημαίνεται ότι, όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Σημειώνεται ότι, λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων μπορούν να ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

 Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται τα Ν.Π.Ι.Δ. να αποστέλλουν τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα για την κατάταξη των υπαλλήλων τους στις Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων που τους εποπτεύουν, στους οποίους έχουν δοθεί ήδη επαρκείς οδηγίες για την κατάταξη των υπαλλήλων τους και γενικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024/2011, ούτως ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο εκ της επιτελικής φύσεώς και αποστολής του, δεν μπορεί παρά να έχει τη γενική εποπτεία, την παροχή γενικών οδηγιών και το συντονισμό, όπου αυτό είναι απαραίτητο, των σχετικών ενεργειών.

Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων υποχρεούνται να αποστείλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2013, έγγραφο, με το οποίο να μας ενημερώνουν ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των τακτικών υπαλλήλων των ΝΠΙΔ που εποπτεύουν, στους νέους βαθμούς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011, καθώς και επισυναπτόμενο κατάλογο των εν λόγω φορέων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

 Ο Υπουργός
Αντώνης Μανιτάκης