19 Νοεμβρίου 2011

12:33
Την απόλυτη διαφάνεια και το αδιάβλητο στη διαδικασία, εξασφαλίζει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων από το ΑΣΕΠ με γραπτή εξέταση.


Η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή του Ν3839/2010 (άρθρο 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), υιοθετώντας πλήρως την εισήγηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 9/2011 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.


Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση ορίζει:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 (138 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (180 Α΄).
β. Της υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 (1854 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα».
2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2011 εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. η οποία έγινε δεκτή με την 9/2011 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1

Προκήρυξη γραπτής εξέτασης

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων (5), (5) και (4) της περίπτωσης γ’ των παραγράφων 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Η προκήρυξη της γραπτής εξέτασης μπορεί να γίνεται:
α. ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα,
β. ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊσταμένων ή
γ. ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων

4. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α. Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.
β. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.
γ. Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.
δ. Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.
ε. Τον τρόπο εξέτασης.
στ. Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
ζ. Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.
η. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

Άρθρο 2

Διαδικασία γραπτής εξέτασης

Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης και ειδικότερα τη δημοσίευση της προκήρυξης, τις αιτήσεις των υποψηφίων, το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, τη συγκροτούμενη προς τούτο Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, τους πίνακες υποψηφίων, τα εξεταστικά κέντρα, την εποπτεία του διαγωνισμού, τα τετράδια εξέτασης - απαντητικά φύλλα, την περίπτωση αναβολής της γραπτής εξέτασης, το πρόγραμμα της γραπτής εξέτασης, την κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες, την εποπτεία αιθουσών και τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, τον προσδιορισμό των θεμάτων, τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης, τα πρακτικά περατώσεως της διαδικασίας, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την εξέταση ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υπ΄ αριθ. 42948/11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την πλήρωση θέσεων του δημόσιου τομέα με γραπτό διαγωνισμό.

Άρθρο 3

Κατάρτιση, κύρωση και δημοσίευση πίνακα βαθμολογίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας αναγράφοντας παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου το βαθμό που συγκέντρωσε στη γραπτή εξέταση.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. μετά το πέρας της διαδικασίας δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.
3. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων δεν επιτρέπεται.
4. Το Α.Σ.Ε.Π., αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που αφορούν τη σύνταξη του πίνακα βαθμολογίας και επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί να αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού την αναγκαία συμπλήρωση ή διόρθωση του πίνακα αυτού.
5. Ο πίνακας βαθμολογίας κυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα αποστέλλεται στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 157 του Υ.Κ., όπου και τηρείται σε ειδικό προς τούτο αρχείο. Επίσης, καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όπου οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν γνώση της ατομικής τους μόνο βαθμολογίας. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.