31 Οκτωβρίου 2011

21:01

Στις πέντε εγκυκλίους που υπέγραψε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός περιγράφεται το πως θα επηρεαστούν οι αποδοχές των υπαλλήλων ενώ ανοικτό μένει και το ενδεχόμενο των απολύσεων.

Πρόκειται για τις πρώτες εφαρμοστικές εγκυκλίους που αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς ρυθμίζουν ζητήματα όπως το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία, την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, καθώς και την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων.

Η ένταξη των 30.000 δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς εφεδρείας θα γίνει με διαδικασίες εξπρές. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν συνταχθεί οι λίστες με τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας ή σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, ενώ η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου.


“Η ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας μετράει ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εφεδρείας συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας”, όπως ξεκαθαρίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, περίπου 25.000 μόνιμοι υπάλληλοι σε δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπουν στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, λαμβάνοντας το 60% του βασικού μισθού τους πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

Ποιους αφορά το προσυνταξιοδοτικό

Το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς αφορά εκείνους που διανύουν σήμερα το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κατ' ελάχιστο 33 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ όσοι έχουν συγκεντρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είναι άνω των 55 ετών οδηγούνται σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση και καταργούνται αυτομάτως οι οργανικές θέσεις που κατέχουν.

Ποιοι εξαιρούνται από το προσυνταξιοδοτικό

Εκπαιδευτικοί, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων, διπλωμάτες, διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, ειδικοί επιστήμονες καλλιτεχνικό προσωπικό, ιερείς, φύλακες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, πυροσβέστες, υπάλληλοι της ΕΥΠ, γενικοί διευθυντές, πολύτεκνοι, ένας από τους δύο συζύγους αν υπάγονται και οι δύο στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ή εφεδρεία, υπάλληλοι που ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο, το οποίο βαρύνει φορολογικά και έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και οι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο.


Επίσης, από το Δεκέμβριο, θα βγουν στην εργασιακή εφεδρεία εκατοντάδες συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σήμερα σε 15 μικρούς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν καταργηθεί ή συγχωνευθεί με νόμο το καλοκαίρι, παρότι τότε είχε προβλεφθεί ότι θα μπορούσαν να μεταταγούν σε άλλους οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα 12 μηνών και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι 24 μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Διευκρινίζεται δε ότι "για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.".

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

Για την αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, προκειμένου "να αποκτήσει η χώρα ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό διοικητικό σύστημα", ως βασική προτεραιότητα προβλέπεται η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των δημοσίων υπηρεσιών και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού με την ορθολογική ανακατανομή των οργανικών του θέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιείται ήδη ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης με τη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και του ΟΟΣΑ.

Με τη συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής, που καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού, το ταχύτερο δυνατό θα πρέπει να διεξαχθεί ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου υπουργείου (της κεντρικής του υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του), των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών) και των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου ή του ΝΠΔΔ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλο το περιεχόμενο των εγκυκλίων που υπέγραψε ο Δημήτρης Ρέππας.

Πηγή :Newsit

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.