13 Απριλίου 2011

19:53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 443
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΤΗΣ 11-04-2011
................................................


ΘΕΜΑ 5ο
Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. στους συμμετέχοντες στον 28ο
Γύρο της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί στις 15.05.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2578/2011

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη του:
Α. Το με αριθ. πρωτ. 1392/01-04-2011 έγγραφο του Οργανισμού Νεολαίας &
Άθλησης του Δήμου Αθηναίων

Β. Την με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 36/07-04-2011 σχετική με το θέμα εισήγηση
Γ. Τις διευκρινίσεις του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από
συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δωρεάν μετακίνηση με τους συγκοινωνιακούς φορείς
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. των συμμετεχόντων στον 28ο Γύρο της Αθήνας την
Κυριακή 15 Μαΐου 2011 από 07:00 έως 14:00, με την επίδειξη της κάρτας
συμμετοχής που θα τους έχει χορηγηθεί από τον Δήμο Αθηναίων
2. Τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Ο.Α.Σ.Α. με τον Δήμο
Αθηναίων (Ο.Ν.Α.) για την καλύτερη προβολή των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς στη συγκεκριμένη εκδήλωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση η οποία
και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.
..........................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ................................................................................................... ΤΑ ΜΕΛΗ
Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστιάνα Πανταζή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.