16 Φεβρουαρίου 2011

06:30
Πόσο κοστίζει για να θεωρηθούν συντάξιμα!
Οδηγίες για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου παρέχει με εγκύκλιο που εξέδωσε προς τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος η διοίκησή του.
Η εξαγορά μπορεί να γίνει για τη συμπλήρωση του χρόνου, που απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα:
Τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση του χρόνου σπουδών σαν συντάξιμου είναι όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου καθώς και όσοι σπούδασαν σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.
Οι μέσες επαγγελματικές σχολές θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος που συντάσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο αποφοίτησης.

Αν κατά το χρόνο φοίτησης υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος και η αναγνώριση θα γίνεται μόνο για τα κενά ασφάλισης χρονικά διαστήματα.

Η αναγνώριση θα γίνεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για 25 ημέρες ανά μήνα και 300 κατ' έτος. Αν η ασφάλιση που τυχόν έλαβε χώρα κατά το χρόνο σπουδών είναι λιγότερη από 25 ημέρες κατά μήνα, θα πρέπει να συμπληρωθεί με χρόνο σπουδών μέχρι τις 25 ημέρες μηνιαίως.

Για την αναγνώριση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ασφαλισμένου στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.
2) Ασφαλιστικά βιβλιάρια και στοιχεία άλλων φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς κατά το χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι για το χρόνο αυτό δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και τον αιτούμενο αριθμό ημερών αναγνώρισης.
Ακόμη, θα δηλώνεται ότι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα καθώς και τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη).
4) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης. Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το πτυχίο να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Ελληνική Αρχή.
5) Βεβαίωση της σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν, καθώς και την συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο Πτυχίο ή στο Δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση. Αν η σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία, θα προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα, (Υπουργείο Παιδείας κ.λπ.).
6) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν αναγνώριση χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές).

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται για κάθε μήνα με βάση το 25πλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, επί του ποσοστού του 29% της κύριας ασφάλισης.

Η καταβολή μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις, ενώ ο αριθμός των δόσεων είναι ισάριθμος με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, συνεπάγεται επιβάρυνση με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Εάν, πριν από την ολοσχερή εξόφληση των εισφορών θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης, το υπόλοιπο του ποσού της εξαγοράς εξοφλείται με παρακράτηση κάθε μήνα από την σύνταξη ποσού ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης.

Αν οι ασφαλιστικές εισφορές πληρωθούν εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.

Το ποσοστό των εισφορών για την αναγνώριση είναι 6%, (3% του εργοδότη και 3% του ασφαλισμένου).

ΠΗΓΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.