21 Νοεμβρίου 2010

00:21
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


1. Καθορίζουμε τα συμβατικά έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. χρήσης 2010 σύμφωνα με το άρθρο έκτο της από 30/4/2001 αρχικής οικονομικής συμφωνίας και το άρθρο όγδοο της από 4/8/2003 συμπληρωματικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ. στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι λεπτών (63.882.690,56)Ευρώ.
Τα ως άνω καθοριζόμενα συμβατικά έσοδα θα οριστικοποιηθούν διά της κοινής απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου έβδομου της από 30/4/2001 Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτά θα προκύπτουν από τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της 31/12/2010.

2. Καθορίζουμε τις δαπάνες λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. χρήσης 2010, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, το άρθρο έβδομο της υπ’ αριθμ. Α/Οικ. 46179/3494/4/8/2003 συμπληρωματικής συμφωνίας και του ν. 3652/2008 «Κύρωση νέας Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.», ως εξής:

α. Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1),
το ποσό 2.082.013,98 €.

β. Δαπάνες προσωπικού (Α2), το άθροισμα:

βα. Των δαπανών προσωπικού χρήσης 2009, που απα σχολούνταν από 1/1/2009 και δεν συνταξιοδοτήθηκαν έως 31/12/2009, ποσού 80.486.739,20 €.

ββ. Της δαπάνης μισθοδοσίας έτους 2010 για 96 οδηγούς, 26 εργατοτεχνίτες και 3 συγκοινωνιολόγους, που έχουν προσληφθεί σταδιακά εντός του 2009, ποσού 3.326.842,23 €.

βγ. Το 50% της δαπάνης μισθοδοσίας για 65 οδηγούς, 5 τεχνίτες και 10 διοικητικούς υπαλλήλους, που θα προσληφθούν σταδιακά εντός του 2010 προς κάλυψη κενών θέσεων, ποσού 1.187.429,12 €.
Οι δαπάνες αυτές θα οριστικοποιηθούν με τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2010.

βδ. Των δαπανών αποζημιώσεων λόγω (εκτιμούμενων) αποχωρήσεων 80 περίπου εργαζόμενων κατά το 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2898/2001, ποσού 1.173.880,80 €. Οι δαπάνες αυτές θα οριστικοποιηθούν με τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2010.

βε. Των εργοδοτικών εισφορών, όλων των κατηγοριών προσωπικού, ποσού
24.464.666,64 €.

Ήτοι, συνολικές δαπάνες προσωπικού (Α2): 110.639.557,99 Ευρώ.

γ. Πάγιες δαπάνες (Α3), το άθροισμα :

αα. Των δαπανών για δημοτικό φόρο και δημοτικά τέλη εν γένει ποσού 364.042,16 €.

ββ. Των δαπανών για τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης οχημάτων ποσού 188.466,67 €

γγ. Των δαπανών για τον σχηματισμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου, οριζόμενο, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου ένατου της από 30/11/2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ σε ποσοστό 1,5% από την χρήση 2010 και εφεξής, ήτοι 1.659.593,37 €.

Κατά συνέπεια οι Πάγιες Δαπάνες (Α3) διαμορφώνονται 2.212.102,20 €.

δ. Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), ποσό 10.422.335,72 Ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφορά 1% ήτοι ποσό 486.022,30 €.

ε. Μεταβλητές δαπάνες καυσίμων 17.103.764,07 € (Β1), λιπαντικών 247.298,62 € (Β2) και ελαστικών 251.747,97 € (Β3), ήτοι σύνολο 17.602.810,66 Ευρώ.

στ. Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το άθροισμα:
στ-α. Του ποσοστού 11,932% επί των προϋπολογιζομένων εσόδων 48.602.229,53€ προηγούμενης χρήσης 2009 από κόμιστρα και άλλες πηγές, ήτοι ποσού 5.799.218,03 €.
στ-β. Του ποσοστού 7,001% επί της λογιστικής αξίας 144.342.874,21 € κτήσης των επενδύσεων (πάγια) όπως θα αποτυπώνονται στο ισολογισμό της 31.12.2009, ήτοι ποσού 10.105.444,62 €.

Συνολικό συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος χρήσης 2010, ποσό 15.904.662,65 Ευρώ.

ζ. Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων (Δ1) για λεωφορεία, για λοιπά μεταφορικά μέσα, για κλιματιστικά μηχανήματα λεωφορείων, για ακίνητα (Δ2), για μηχανήματα και εργαλεία μηχανογραφικού εξοπλισμού και παγίων επενδύσεων (Δ3), το ποσό των
7.608.666,32 Ευρώ.

Ήτοι, ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 166.472.149,52 Ευρώ.

3. Καθορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2010 του Ο.Α.Σ.Θ. (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζομένων δαπανών λειτουργίας της παρούσας 166.472.149,52 Ευρώ, μείον τα προϋπολογιζόμενα (καθοριζόμενα από τις οικονομικές συμφωνίες) έσοδα 63.882.690,56 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 9% ποσού 9.233.051,31 Ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό αντισταθμιστικής καταβολής εκατόν έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιαδέκα και είκοσι επτά λεπτά (111.822.510,27) Ευρώ.

4. Η ως άνω καθορισθείσα, προϋπολογιστικά, αντισταθμιστική καταβολή των 111.822.510,27 Ευρώ στη χρήση 2010, καταβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου έβδομου της οικονομικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ. σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (9.318.542,52) Ευρώ εκάστη, στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

5. Η ως άνω καθοριζόμενη, προϋπολογιστικά, αντισταθμιστική καταβολή επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου έβδομου της οικονομικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ


Βλέπετε πόσο ωραία είναι συγκεντρωμένα και αναλυτικά όλα τα στοιχεία του ΟΑΣΘ και στέλνονται πακέτο στο υπουργό και υπογράφονται χωρίς πολλά - πολλά ;

Βλέπετε πως όλα τα παραπάνω ταιριάζουν απόλυτα με αυτά που λέει η Ε.Ε. ( η απόφαση που σας παρουσιάζω είναι του 2007 )

Και τώρα μερικές ερωτήσεις :

Γιατί το σύστημα πληρωμής του ΟΑΣΘ (το οποίο είναι σωστό - και υπογράφτηκε παρακαλώ το 2001 !!!!!! ) δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο ΟΑΣΑ ;;;;;;;;;;

Γιατί από τον ΒΕΡΕΛΗ που υπέγραψε την οικονομική συμφωνία με τον ΟΑΣΘ μέχρι σήμερα ΟΛΟΙ όσοι διετέλεσαν στα υπουργεία μεταφορών και οικονομίας γνώριζαν το τι γίνονταν και κανένας δεν διόρθωσε αυτή την αδικία εδώ και μια δεκαετία σχεδόν ;

Γιατί φτάσαμε σήμερα και τα χρέη του Κράτους προς τον ΟΑΣΑ και τους φορείς του , τα βαφτίσαμε ελλείμματα και τους φορείς ζημιογόνους ;

Καλοστημένο σχέδιο και με συμμάχους μερικούς ελεγχόμενους δημοσιογράφους φαίνονταν ότι τα πράγματα θα είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα .

Δεν υπολόγισαν όμως το ΔΝΤ , το οποίο απαίτησε ορισμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό .


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...........................

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.