22 Οκτωβρίου 2010

23:47
Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ
«Δημόσια επιχείρηση» είναι μια επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές ασκούν αμέσως ή εμμέσως κυρίαρχη επιρροή υπό την έννοια ότι: α) κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου της επιχείρησης,
β) ελέγχουν την πλειονότητα των ψήφων που ανήκουν σε μετοχές τις οποίες έχουν εκδώσει οι επιχειρήσεις
και γ) είναι σε θέση να διορίσουν περισσότερα από τα μισά μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της επιχείρησης.
Το άρθρο 295 της συνθήκης ΕΚ τηρεί ουδέτερη στάση όσον αφορά τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα των μετόχων των επιχειρήσεων.

«Επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει ειδικά δικαιώματα ή αποκλειστικό δικαίωμα ή μονοπώλιο» είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ασκούν μια δεδομένη οικονομική δραστηριότητα κοινής ωφέλειας, για την οποία έχει δοθεί έγκριση από τις δημόσιες αρχές σε περισσότερους ή σε έναν φορέα, αντιστοίχως.

Η αρχή και οι εξαιρέσεις

Καταρχήν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το άρθρο 86 της συνθήκης ΕΚ απαγορεύει τη θέσπιση ή τη διατήρηση από τα κράτη μέλη μέτρων αντίθετων προς τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, ιδίως προς τους κανόνες για την εσωτερική αγορά και τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Εντούτοις, η δεύτερη παράγραφος του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις «που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου» υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού «κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί».
Η εξαίρεση των επιχειρήσεων αυτών επιτρέπεται μόνον αν είναι απαραίτη την προκειμένου να εκπληρώσουν την ιδιαίτερη αποστολή που τους έχει ανατεθεί.

Το άρθρο 31 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αποκλείεται οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών, ανεξαρτήτως αν το μονοπώλιο ασκείται από το ίδιο το κράτος ή έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

Τα καθεστώτα που βασίζονται σε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα μπορούν να διατηρηθούν υπό δύο προϋποθέσεις: η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού να μην εμποδίζει την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στην επιχείρηση· το εμπόριο να μη διαταράσσεται σε βαθμό που θα αντίκειτο στο συμφέρον της Κοινότητας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.