20 Απριλίου 2010

09:01
4.8.
Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 170.495.576 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 499.552.037,68 οι οποίες ανήκουν στον ΟΑΣΑ.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε:
1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Η.Λ.Π.Α.Π. αποτελέσθηκε από την αξία του συνόλου των μεταβιβασθέντων, βάσει της συμβάσεως εξαγοράς Δημοσίου και Η.Ε.Μ., εις το Ελληνικόν Δημόσιον, κατά τα άρθρα 7 και 9 της συμβάσεως από 17 Οκτωβρίου 1925 παραχωρήσεως, «Φυσικών Στοιχείων», της αποθήκης και πασών των προμηθειών ταύτης, ως επίσης και παντός τυχόν μεταβιβασθέντος, σύμφωνα με τη σύμβαση εξαγοράς, περιουσιακού στοιχείου, των οποίων ο Η.Λ.Π.Α.Π. αποκτά την κυριότητα κατ’ άρθρον τρίτον Ν.Δ. 768/1970 (άρθρον όγδοον παρ. 1 Ν.Δ. 76
8/70). 2. Για το, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετοχικό κεφάλαιο εκδόθηκε ένας (1) τίτλος αναπαλλοτρίωτος ανήκων στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος του Η.Λ.Π.Α.Π. Ο τίτλος αυτός υπογράφηκε υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον όγ
δοον παρ. 4 Ν.Δ. 768/1970).
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει
καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
Έ κ θ ε σ η Δ ι α χ ε ίρ ι σ η ς έ τ ο υ ς 2 00 8 κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 1 η Ι α ν ο υ α ρί ο υ έ ω ς 3 1η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2008
Β.Γ./B.T./ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2008.doc/04.2009 σελίδα
35 ανήλθε στο ποσό των 36.120.298.000 δρχ. Το ανωτέρω συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2669/1998, διηρέθη σε 36.120.298 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και εκδόθηκε ένας (1) πολλαπλός ονομαστικός μετοχικός τίτλος ανήκων στον
4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της έγκρισης της σχετικής
τροποποίησης του καταστατικού. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του
άρθρου 15 του παρόντος. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού δεν
αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται κατ’ ακολουθία κεφαλαιοποιήσεως είτε ποσών επιχορηγήσεων που έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται στην Εταιρία μέσω του ΟΑΣΑ , εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα επενδυτικά προγράμματά της κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998, είτε ποσών χρηματοδοτήσεως προγραμματικών συμβάσεων κατά την παρ.3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, είτε ποσών εξ υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΟΑΣΑ προερχομένων εκ καταπτώσεων ληφθέντων ή λαμβανομένων μέσω του ΟΑΣΑ και εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων κατά τις παρ. 13, 15 και 18 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, δεν συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού, αλλά πραγματοποιούνται με Αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας, και στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως που δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές η παρ. 4 του
άρθρου 6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προσδιορίζεται ως εξής: (εναρμόνιση με το Ν. 2669/1998, άρθρ
α 3, 5) (α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του ογδόου άρθρου του Ν.Δ. 768/1970, καθορίσθηκε στο ποσό των 274.967.000 δρχ. και εκδόθηκε ένας (1) Τίτλος ανήκων στο Ελληνικό Δημόσιο.
(β) Με απόφαση της 30ης/24.6.1999 τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13, 14, 16 και 17 του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998, και της σε εκτέλεση αυτών εκδοθείσης Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών αριθ. 2/14854/0025/7.3.1999 κατά 35.845.331.000 και
Έ κ θ ε σ η Δ ι α χ ε ίρ ι σ η ς έ τ ο υ ς 2 00 8 κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 1 η Ι α ν ο υ α ρί ο υ έ ω ς 3 1η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2008
Β.Γ./B.T./ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2008.doc/04.2009 σελίδα 36
Ο.Α.Σ.Α., των 36.120.298 μετοχών, ακυρωθέντος του παλαιού υφιστάμενου μοναδικού τίτλου. (γ) Με απόφαση της 31ης/26.6.2000 τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998 και της εις εκτέλεση αυτών εκδοθείσης Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών αριθ. 2/30574/0025/13.6.2000 κατά 10.208.764.000 και ανήλθε στο συνολικό ποσό των
46.329.062.000 δραχμών. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκε ένας (1) νέος πολλαπλός ονομαστικός μετοχικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Σ.Α., των 10.208.764 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και κατεβλήθη στον Ο.Α.Σ.Α. σε μετρητά η διαφορά στρογγυλοποίησης
εκ δραχμών 653. (δ) Με απόφαση της 34ης/26 Ιουνίου 2001 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2669/1998 και της εις εκτέλεσιν αυτών εκδοθείσης Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ. 2/19.991/0025/21.5.2001, καθώς επίσης και με κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων μέχρι και του έτους 1996 δωρεάν επιχορηγήσεων του Π.Δ.Ε. κατά 14.613.387.000 δραχμές και ανήλθε στο συνολι
κό ποσό των 60.942.449.000 δραχμών. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκε ένας (1) νέος πολλαπλός ονομαστικός μετοχικός τίτλος (αριθ. Τίτλου 3) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α.των 14.613.387 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και κατεβλήθη στον Ο.Α.Σ.Α. σε μετρητά η διαφορά στρογγυλοποίησης εκ δραχμών
772. 9. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της υπ’ αριθμ. 35/12.2.2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετετράπη σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2842/2000 και προσδιορίσθηκε στο ποσό των 178.561.375,57 ΕΥΡΩ, διαιρείται δε σε 60.942.449 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης. Για το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο που προέκυψε μετά την μετατροπή σε ΕΥΡΩ, εκδόθηκε ένας πολλαπλός ονομαστικός μετοχικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 60.942.449 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ (αριθμός πολλαπλού τίτλου 1 με αρίθμηση από Νο. 1 έως Νο. 60.942.449), αντ
ικαθισταμένων και ακυρουμένων των τριών μετοχικών τίτλων σε δραχμές. 10. Με απόφαση της 36ης/25 Ιουνίου 2002 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998 και της εις εκτέλεση αυτών εκδοθείσης αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ. Πρωτ. 2/10175/0025/2‐4‐2002 (ΦΕΚ 431/3‐4‐2002 τ. δεύτερο) κατά 69.043.229,06 ΕΥΡΩ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 247.604.604,63 ΕΥΡΩ), δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. Πολλαπλού τίτλου 2 με αρίθμηση από Νο 50.942.450 έως 84.506.691) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 23.564.242 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης και κατεβλήθη στον Ο.Α.Σ.Α. σε μετρητά η διαφορά στρογγυλοποίησης 0,21 ΕΥΡΩ.
Έ κ θ ε σ η Δ ι α χ ε ίρ ι σ η ς έ τ ο υ ς 2 00 8 κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 1 η Ι α ν ο υ α ρί ο υ έ ω ς 3 1η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2008
37Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 2,79 Ευρώ. Με απόφαση της 48ης/27 Ιουνίου 2006 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998 κατά 35.292.223,23 € και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 472.775.102,82 €, δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 6 με αρίθμηση από Νο. 149.311.564 έως 161.356.690) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 12.045.127 μετοχών, ονομαστικής αξίας
11. Με απόφαση της 40ης/24 Ιουνίου 2003 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998 κατά 52.903.543,81 € και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 300.508.148,44 €, δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. τίτλου 3 με αρίθμηση από Νο. 84.506.692 έως 102.562.508) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 18.055.817 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 €
εκάστης, κατεβλήθη δε στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποιήσεως 2,76€. Η απόφαση Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. της υπ’ αριθμ. 181/14‐9‐2004 Συνεδρίασης με θέμα: «Πιστοποίηση Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου Η.Λ.Π.Α.Π.» με την οποία πιστοποίησε τις εγγραφές αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που διενεργήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση της 43ης/23‐7‐2004 (μετ’ αναβολή από την 23‐6‐2004) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων Η.Λ.Π.Α.Π. Από τα Λογιστικά Βιβλία προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής: Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου (την 30‐6‐2003) 300.508.148,44€ (ως η προηγούμενη Πιστοποίηση αυξήσεως και απόφαση Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την συνεδρίαση αριθμ. 152/10‐7‐
2003). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως του αποικονισθέντος, σύμφωνα με τον Ν. 2669/1998, ποσού στο λογαριασμό της καθαρής θέσης: «Πόσα προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου», κατόπιν αποφάσεως της 43ης/23‐7‐2004 τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις εγγραφές στα βιβλία μας την 30‐7‐2004 30.052.27
6,25€
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου (την 30‐7‐2004) 338.560.424,69 Για την τελευταία αυτή αύξηση εκδόθηκε ένας πολλαπλός μετοχικός τίτλος (Αριθμός τίτλου 4 με αρίθμηση από 102.562.509 έως 115.549.633) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 12.987.125 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης και κατεβλήθη στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποιήσεως
2,45 €. Με απόφαση της 47ης/27‐6‐2005 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2669/1998 κατά 98.922.454,90 Ευρώ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 437.482.879,59 Ευρώ, δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού τίτλου 5 με αρίθμηση από Νο. 115.549.634 έως 149.311.563) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 33.761.930 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης, κατεβλήθη δε στον
Έ κ θ ε σ η Δ ι α χ ε ίρ ι σ η ς έ τ ο υ ς 2 00 8 κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 1 η Ι α ν ο υ α ρί ο υ έ ω ς 3 1η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2008
Β
2,93 € εκάστης, κατεβλήθη δ στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά τρογγυλοποίησης 1,12 €. Με απόφαση της 51ης/27 Ιουνίου 2007 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 5 του Ν.2669/1998 κατά 6.260.454,82 € και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 479.035.556,52 €, δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 7 με αρίθμηση από Νο.161.356.691 έως 163.493.364) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 2.136.674 μετοχών, ονομαστικής αξίας στον
εσ
2,93€ εκάστης, κατεβλήθη δεΟ.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 2 €. Με απόφαση της 53ης/25 Ιουνίου 2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2669/1998 κατά 20.516.481,16€ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 499.552.037,68€, δι’ εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 8 με αρίθμηση από Νο.163.493.365 έως 170.495.576) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 7.002.212 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστης, κατεβλήθη δε στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 1,5€.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.