22 Απριλίου 2010

23:23

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Αποδοχές

1. Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. που ισχύουν κάθε φορά.

2. Υπερωριακή αποζημίωση δεν δικαιούνται οι Προϊστάμενοι των Οργανωτικών Μονάδων και

δεν υπόκεινται στους περιορισμούς περί ωρών εργασίας. Σε όλως έκτακτες περιπτώσεις και

με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να δοθεί αποζημίωση ως πριμ.

3. Οι εργαζόμενοι που δεν ασκούν τα καθήκοντα της κατηγορίας ή της θέσης που έχουν

ενταχθεί, δεν λαμβάνουν όσα επιδόματα συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων

αυτών.

4. Μισθοί, γενικά και ειδικά επιδόματα, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα άδειας και

αποζημιώσεις κάθε φύσης, καταβαλλόμενα τυχόν εκ παραδρομής, θεωρούνται ως

προκαταβολή και κρατούνται σε δόσεις ατόκως από τις αποδοχές επομένων μηνών εντός

εύλογου χρόνου. Η κάθε δόση δεν υπερβαίνει το 1/10 των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού.

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας κρατείται ολόκληρο το ποσό από τη σχετική

αποζημίωση.

5. Η καταβολή των τυχόν οφειλόμενων αποδοχών, σε εκείνους που για οποιονδήποτε λόγο

αποχωρούν, πραγματοποιείται μετά την πλήρη εκκαθάριση και μετά από την υπογραφή

δήλωσης εξόφλησης κάθε απαίτησης κατά του εργοδότη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.