23 Ιανουαρίου 2010

06:59
Ανανέωση: Oct 1, 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Προμήθειες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Α.Ε., Μετσόβου 15, Αρμόδιος: Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, Υπόψη: Ν. Βιλαέτη, GR-106 82 Αθήνα. Τηλ. +30 2108200999/808.
E-mail: oasa@oasa.gr. Φαξ +30 2108212219 / 2108220620.
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.oasa.gr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:
Προμήθεια έντεκα (11) ηλεκτρικών λεωφορείων μεσαίου μεγέθους (midi), του συναφούς εξοπλισμού φόρτισης και του αντίστοιχου πρόσθετου εξοπλισμού-υπηρεσιών (συνήθη παρελκόμενα, υπηρεσίες εκπαίδευσης-υποστήριξης μετά την πώληση κλπ.).
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(ών): Η σύμβαση αφορά την
ανάθεση προμήθειας έντεκα (11) ηλεκτρικών λεωφορείων μεσαίου μεγέθους
(midi), του συναφούς εξοπλισμού φόρτισης και του αντίστοιχου πρόσθετου
εξοπλισμού-υπηρεσιών (συνήθη παρελκόμενα, υπηρεσίες
εκπαίδευσης-υποστήριξης μετά την πώληση κλπ.).
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Έντεκα (11) λεωφορεία. Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 900 000 EUR

Θέμα: CPV: 34144910.
Ηλεκτρικά λεωφορεία.
Αντί: IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
26.3.2009 (11:00).
Διάβαζε: IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων
συμμετοχής: 6.4.2009 (11:00).


Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε., Μετσόβου 15, Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, attn: Ν. Βιλαέτη, GR-106 82 Αθήνα. Tel. +30 2108200999/808.
E-mail: oasa@oasa.gr. Fax +30 2108212219 / 2108220620.
(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4.2.2009, 2009/S
23-033540)
Θέμα: CPV: 34144910.
Ηλεκτρικά λεωφορεία.
Ελλιπής διαδικασία
Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.Λοιπές συμπληρωματικές
πληροφορίες

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε με την απόφαση 2380/2009 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.