8 Μαρτίου 2009

11:41
1


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής ανήκει:
• Ό,τι αφορά την κυκλοφορία και εκμετάλλευση όλων των συγκοινωνιακών μέσων του Οργανισμού, την ομαλή, εύρυθμη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της συγκοινωνίας, τον έλεγχο των μέσων και του προσωπικού η συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων, η εισήγηση για παρεμβάσεις αριστοποίησης του παρεχόμενου συγκοι¬νωνιακού έργου.
• Η λήψη των απαραίτητων μέτρων, σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις του Η.Λ.Π.Α.Π., τις αρμόδιες Αρχές και φορείς, για την ομαλή διεξαγωγή της συγκοινωνίας.
• Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς το προσωπικό της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την τήρηση τους.
• Η οργάνωση και κατανομή του διατιθέμενου προσωπικού Εποπτείας, Οδηγών και Υποστήριξης έτσι ώστε να αριστοποιείται η αξιοποίηση και απόδοση του.
1.1. Τμήμα Διαχείρισης Οδηγών Πόρων
• Η σύνταξη πινάκων εργασίας του προσωπικού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του συγκοινωνιακού έργου, σε συνάρτηση με την καθορισμένη δρομολόγηση και τον αριθμό των διατιθέμενων οχημάτων.
• Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας και αναπαύσεων των Οδηγών σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς.
• Η επιμέλεια για την ανάρτηση των πινάκων υπηρεσιών και αναπαύσεων και την υποβολή τους στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
• Η τήρηση καταστάσεων της εργασιακής εικόνας του προσωπικού (εργασία, αναπαύσεις, ασθένειες, απουσίες, ποινές, άδειες, κλπ.).
• Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών του προσωπικού.
• Η διεκπεραίωση δηλώσεων ζημιών, συγκρούσεων, ατυχημάτων, κλπ.
• Η διοικητική μέριμνα στο προσωπικό κυκλοφορίας (ιματισμός του προσωπικού της Διεύθυνσης, συνθήκες υγιεινής και παραμονή στα τέρματα, σταθμαρχεία κλπ.).
• Η λειτουργία σχολής εκπαίδευσης των υπό πρόσληψη οδηγών.
• Η τήρηση βιβλίων εισαγωγής-εξαγωγής οχημάτων, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων δρομολόγησης των οχημάτων και του προσωπικού.
• Η σύνταξη ημερήσιας αναφοράς κινήσεως των οχημάτων.
• Η συγκέντρωση και καταχώρηση των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων για συγκρούσεις, εκτροχιάσεις κεραιών, ατυχημάτων, απωλειών δρομολογίων, διακοπών ρεύματος, αποκοπών κυκλοφορίας, κλπ.
• Η σύνταξη φύλλων πορείας οχημάτων από τους οδηγούς με καταγραφή όλων των στοιχείων που προβλέπονται κάθε φορά.
• Η μέριμνα για την άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου.
• Η μηνιαία αναφορά δεικτών παραγωγικότητας του προσωπικού.
1.2. Τμήμα Διαχείρισης Συγκοινωνιακού Έργου
• Το τμήμα αυτό ασχολείται με την εκτέλεση, τον έλεγχο και την εποπτεία εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, μέσω του Συστήματος Τηλεματικής και με επιτόπιους ελέγχους και παρεμβάσεις στις γραμμές που έχουν δρομολογηθεί οχήματα.
Στις αρμοδιότητες του επίσης ανήκουν:
• Η υλοποίηση του προγράμματος δρομολόγησης και προτάσεις για την βελτίωση του σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης.
• Η συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία των ημερήσιων αναφορών των προϊσταμένων των γραμμών και σταθμαρχών και η υποβολή προτάσεων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.
• Η βέλτιστη εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος δρομολογίων.
• Παρεμβάσεις για ελαχιστοποίηση απωλειών δρομολογίων,
• Έλεγχος προσωπικού που απασχολείται επί του οχήματος (οδηγών, ελεγκτών κομίστρου).
• Παρεμβάσεις για ικανοποίηση έκτακτων περιπτώσεων επιβατικής ζήτησης, ατυχημάτων, παραπόνων πολιτών,
• Εκθέσεις για προβλήματα στο εναέριο ή οδικό δίκτυο, στους χρόνους δρομολογίων, στην κατάσταση των οχημάτων.
• Αναφορές παραπτωμάτων προσωπικού, κυκλοφορίας οχημάτων, κλπ.
• Ο προγραμματισμός της εργασίας των Προϊσταμένων Γραμμών και Ρυθμιστών.
• Η καθοδήγηση των Προϊσταμένων Γραμμών και Ρυθμιστών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
• Η σύνταξη αναφοράς βάρδιας από τους προϊσταμένους γραμμών.
• Ο έλεγχος λειτουργίας των ακυρωτικών συσκευών και η επιμέλεια για αντικατάσταση τους.
• Μηνιαία αναφορά δεικτών του παραγόμενου έργου.
• Τριμηνιαία επικαιροποίηση του προγράμματος δρομολόγησης των γραμμών.
• Στο τμήμα διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου ανήκουν:
Οι προϊστάμενοι όλων των γραμμών, οι οποίοι θα ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των γραμμών και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, οι ρυθμιστές και οι οδηγοί.
Επίσης στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού ανήκει η ρύθμιση των δρομολογίων μέσω των ρυθμιστών στα τέρματα κάθε γραμμής. Στο βαθμό επέκτασης και ολοκλήρωσης της Τηλεματικής, θα προσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των θέσεων των ρυθμιστών.
1.3. Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Συγκοινωνιακού Έργου
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει:
• Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των ημερήσιων και περιοδικών αναφορών του προσωπικού εποπτείας της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.
• Η μέριμνα για την υποβολή συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων στις αρμόδιες διευθύνσεις για την βελτίωση της ποιότητας του συγκοινωνιακού έργου.
• Η μέριμνα για την υποβολή περιοδικών εκθέσεων -αναφορών.
• Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
Ως συγκεντρούμενα και επεξεργαζόμενα στοιχεία, ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:
(α) Καθαριότητα οχήματος (εσωτερική - εξωτερική)
(β) Συνθήκες λειτουργίας κλιματισμού.
(γ) Ακρίβεια εκτέλεσης δρομολογίων.
(δ) Χρόνος αναμονής στη στάση.
(ε) Τρόπος οδήγησης.
(στ) Εμφάνιση - Συμπεριφορά Οδηγών.
(ζ) Συμπεριφορά Ελεγκτών.
(η) Πληροφόρηση στο όχημα - ένδειξη δρομολογίου
(θ) Λειτουργία ακυρωτικών συσκευών.
(ι) Συνθήκες μεταφοράς - Άνεση
(ια) Κατάσταση υλικών θέσης (στάσεις, κουβούκλια).
(ιβ) Παράπονα και υποδείξεις κοινωνικών εταίρων και πολιτών.

1 σχόλια:

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.