26 Αυγούστου 2008

23:46

6.3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι παροχές προς τα μέλη της διοίκησης για τις παρουσιαζόμενες περιόδους έχουν ως εξής

ΠΟΣΑ ΣΕ

31/12/2007

31/12/2006

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ

213.890,85

105.040,84

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΙΕΥθΥΝΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1.266.165,64

806.173,04

ΣΥΝΟΛΟ

1.480.056,49

911.213,88

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1)ΠΡ0ΕΔΡ0ΣΔ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΜΠΟΥΡΑΣ

2)ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

3)ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΑΡΗΣ

4)ΜΕΛΟΣΔ.Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

5)ΜΕΛΟΣΔ.Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΗΠΑΝΝΗΣ

6)ΜΕΛΟΣΔ.Σ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ

7)ΜΕΛΟΣΔ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

8)ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟ Σ

9)ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ) XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟ Σ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΠΑΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΙΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΗΛΠΑΠ


Οι παροχές στο προσωπικό της εταιρίας αναλύονται ως εξής

ΠΟΣΑ ΣΕ Ό00

31/12/2007

31/12/2006

ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

49.297764,61

44.680.854,28

ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

13.437.148,20

12.686.324,40

συνταξιοδοτικές

ΠΑΡΟΧΕΣ

355.858,74

-158.985,55

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.540.328,76

1.272.804,46

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

904.592,82

1.008.760,23

ΣΥΝΟΛΟ

65.535.693,13

59.489.757,82

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.