25 Αυγούστου 2010

00:37
Τα παρακάτω είναι απο το 1995!!!!
Τα βρήκε ο ¨Καλαματιανός"

Βρυξέλλες, 29.11.1995

Οι προκλήσεις που απορρέουν από τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών
καταδεικνύουν τον κύριο στόχο στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής στον τομέα
της μεταφοράς επιβατών στην Ευρώπη: την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης
μεταφορών με τον πλέον αποδοτικό τρόπο για την καλύτερη υλοποίηση των
οικονομικών και κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Για το σκοπό αυτό,
πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
υφιστάμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης καταλληλότερων
μηχανισμών τιμολόγησης, για την ενσωμάτωση τους και την αξιοποίηση των
αντίστοιχων συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Μεγάλο μέρος του έργου αυτού
πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε
εθνικό ή/και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ένας αριθμός κοινών
χαρακτηριστικών έχει αναδυθεί υποδεικνύοντας ορισμένες από τις επιλογές που
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση των
συστημάτων δημόσιας μεταφοράς επιβατών.

Η πρόσβαση σε συστήματα μεταφοράς επιβατών είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
Η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στο σύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
τομέων, στους οποίους περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός τροχαίου υλικού και
σταθμών (συνδυασμένων μεταςφορών), η σύνδεση οικιστικών περιοχών με
κεντρικούς κόμβους δραστηριοτήτων (τόπους εργασίας, καταστήματα,
δραστηριότητες ψυχαγωγίας), η εξυπηρέτηση αγροτικών και απομακρυσμένων
περιοχών και η κάλυψη των αναγκών των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.
Οι ανάγκες των ατόμων που δεν διαθέτουν ιδιωτικά αυτοκίνητα επιβάλλουν το
"Δίκτυο των Πολιτών" να στοχεύει στην παροχή ευλαιριών μετακίνησης από
πόρτα σε πόρτα, χωρίς να επαφίεται στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Εκτός από τη διασφάλιση της πρόσβασης στο σύστημα, τα συστήματα μεταφοράς
επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι προσιτά, ασφαλή (όσον
αφορά τόσο την προσωπική ασφάλεια όσο και τα ατυχήματα) και αξιόπιστα.
Επιπλέον, οι απαιτήσεις ποιότητας, όπως η συχνότητα, η καθαριότητα και η
άνεση συνιστούν σημαντικές προϋποθέσεις προκειμένου οι δημόσιες μεταφορές
να καταστούν πιο ελκυστικές. Το ειδικευμένο και πρόθυμο προσωπικό αποτελεί,
επίσης, βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση των σημαντικών κριτηρίων
ποιότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ "ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ"
Δυνατότητα πρόσβασης στο
σύστημα
Προσιτές τιμές
Προστασία / Ασφάλεια
Διευκολύνσεις κατά τη
μεταφορά
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
ανάγκες ατόμων με περιορισμένη
κινητικότητα
υλικός σχεδιασμός τροχαίου υλικού
σχεδιασμός σταθμών,
περιλαμβανομένων των
συνδυασμένων μεταφορών
σύνδεση των δημοσίων μεταφορών με
κόμβους δραστηριοτήτων
σύνδεση αγροτικών και
απομακρυσμένων περιοχών
φθηνά εισιτήρια
κοινωνικά ελκυστικές υπηρεσίες
(εκπτώσεις)
προδιαγραφές ασφάλειας
ποιότητα φωτισμού
ειδίκευση προσωπικού
αριθμός προσωπικού εν
υπηρεσία/σύστημα επιτήρησης
χρόνος μετακίνησης
αξιοπιστία
συχνότητα
καθαριότητα
άνεση
ενημέρωση
ολοκληρωμένο σύστημα εισιτηρίων
ευελιξία
εκπομπές
θόρυβος
υποδομή

Για να αποτελέσουν τα συστήματα δημόσιας μεταφοράς επιβατών
αποτελεσματική εναλλακτική λύση και να υποκαταστήσουν τη χρήση των
ιδιωτικών αυτοκινήτων, θα πρέπει να αναταποκρίνονται στις προαναφερθείσες
απαιτήσεις ποιότητας. Εντούτοις, "μεμονωμένες" ποιοτικές βελτιώσεις στις
δημόσιες συγκοινωνίες έχουν περιορισμένα αποτελέσματα σε περίπτωση που το
σύστημα στο σύνολο του δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι κύριοι τομείς που άπτονται
της ολοκλήρωσης του συστήματος είναι οι εξής:
Ολοκλήρωση των ιδιωτικών και δημόσιων μέσων μεταφοράς

Η αποτελεσματική ενοποίηση των επιμέρους μέσων (στα οποία
συμπεριλαμβάνεται το περπάτημα και του ποδήλατο) και των δημόσιων
μεταφορών έχει κεφαλαιώδη σημασία. Ειδικά, η κατασκευή υποδομής
διασυνδεόμένων συγκοινωνιών (π.χ. τερμάτων συνδυασμένων γραμμών, χώρων
στάθμευσης και επιβίβασης) και η καθιέρωση ενός συστήματος ενημέρωσης και
διαχείρισης της κυκλοφορίας (που θα περιλαμβάνει τη χρήση τηλεματικής
μεταφορών), το οποίο θα επιτρέπει την επανεκτίμηση των επιλογών μετακίνησης
πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ολοκλήρωση των δημοσίων μεταφορών επιβατών

Ο καλύτερος συντονισμός της λειτουργίας υποσυστημάτων όπως το λεωφορείο,
το τραμ, το μετρό και το τρένο, είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι δημόσιες μεταφορές. Αυτό ισχύει για τις
βελτιώσεις τόσο στον τομέα της υποδομής (σταθμοί, συνδυασμένη χρήση
σιδηροδρομικών γραμμών), όσο και στα ζητήματα προγραμματισμού
(συνδυασμένα εισιτήρια, συστήματα ενημέρωσης και τιμολόγησης).

Προκειμένου οι επιμέρους βελτιώσεις σε κάθε μέσο μεταφοράς να αποδώσουν τα
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη θα πρέπει να ενοποιηθεί ο σχεδιασμός όλων των
μεταφορικών μέσων ώστε, για παράδειγμα, ένας επιβάτης να μπορεί να αγοράζει
ένα εισιτήριο που θα καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή του - ακόμη κι αν σε αυτή
περιλαμβάνεται αλλαγή, π.χ. από τραμ σε λεωφορείο. Στον σχεδιασμό των
μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εφαρμογή τεχνικών συνδυασμένων
μεταφορών (π.χ. σταθμοί μετεπιβίβασης, εισιτήρια, κλπ.), η καθιέρωση και η
χρήση μέτρων για την απόδοση προτεραιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες,
όπως λεωφορειόδρομοι καθώς και ένας συνδυασμός μέτρων που ως στόχο θα
έχουν να ενθαρρύνουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες
(μέτρα "προσέλκυσης") και, όπου είναι απαραίτητο, να αποθαρρύνουν τη χρήση
ιδιωτικών αυτοκινήτων (μέτρα "απώθησης").

Γενικά, τα μέτρα "απώθησης" μπορούν να διαχωριστούν σε οικονομικά μέσα, τα
οποία είτε είναι γενικής εφαρμογής (π.χ. αύξηση των φόρων καυσίμων) είτε
εφαρμόζονται σε σημεία στένωσης των συστημάτων (π.χ. διόδια για την
κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, αύξηση των τελών στάθμευσης) και σε
τεχνικούς και κανονιστικούς περιορισμούς (απαγόρευση της χρήσης αυτοκινήτων
σε ορισμένες περιοχές, κατάργηση χώρων στάθμευσης). Το παρόν έγγραφο
επικεντρώνει κυρίως την προσοχή του στα μέτρα "προσέλκυσης" για τη βελτίωση
των δημόσιων μεταφορών. Όμως, καθαυτά τα μέτρα προσέλκυσης δεν επαρκούν
πάντοτε για τη βελτίωση των δημοσίων μεταφορών. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός μέτρων προσέλκυσης και απώθησης με στόχο
τη διεύρυνση των αποτελεσματικών επιλογών και τη βελτίωση της πρόσβασης
στις μετακινήσεις. Ο καλύτερος συνδυασμός για κάθε δεδομένη περίπτωση
ποικίλλει. Όμως ο συνδυασμός των πολιτικών θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
ορισμένες βασικές απαιτήσεις:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ
"ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ" ΚΑΙ "ΑΠΩΘΗΣΗΣ"
επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης (διάρκεια διαδρομής)
συνέπειες των ποιοτικών βελτιώσεων στα συστήματα δημοσίων μεταφορών
συνέπειες των μέτρων για την απόδοση προτεραιότητας στις δημόσιες
συγκοινωνίες
ευελιξία όσον αφορά την αντιμετώπιση της ροής της κυκλοφορίας
επίτευξη κρίσιμης μάζας για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών
επιχειρηματικές και εμπορικές ανάγκες
ιδιαιτερότητες του κατά τόπους αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού
χρήσεων γης

Το ζήτημα των μέτρων απώθησης συνδέεται στενά με το ζήτημα της
αποτελεσματικότερης και δικαιότερης τιμολόγησης των μεταφορών (δηλ. με τη
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους). Εάν ζητηθεί, για παράδειγμα, από τους
χρήστες των μέσων μεταφοράς να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο ποσοστό του
πραγματικού κόστος των μετακινήσεων τους (συμπεριλαμβανομένου του κόστους
της ρύπανσης, των ατυχημάτων και της υποδομής), θα αποθαρρυνθεί η χρήση των
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων στις αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή
συμφόρηση. Το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες για την αποσυμφόρηση των πόλεων
μας, καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης και των ατυχημάτων. Το έργο που
έχει αναληφθεί σε αρκετά κράτη μέλη σχετικά, είναι σημαντικό. Η Επιτροπή θα
παρουσιάσει ένα Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Με στόχο τη δίκαιη και
αποτελεσματική τιμολόγηση" σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για την
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, επιδιώκοντας την προώθηση του σχετικού
διαλόγου. Η επίτευξη προόδου σε αυτόν τον τομέα είναι καθοριστικής σημασίας
προκειμένου οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των μεταφορών
να έχουν στη διάθεση τους τα αναγκαία μέσα για να μπορέσουν να
εξισορροπήσουν τα συστήματα μεταφορών.
Ενσωμάτωση με άλλους τομείς πολιτικής

Η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού για τη μεταφορά επιβατών εξαρτάται από
τον κατάλληλο συντονισμό με άλλους τομείς πολιτικής. Ένα ενδεδειγμένο
σύστημα επιβολής τελών και ο συντονισμός με τον σχεδιασμό των χρήσεων γης
και με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας αποτελούν ιδιαίτερα
σημαντικά μέσα.

Η δημόσια πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη αφενός τη σχέση
μεταξύ του κόστους των μεταφορών, των αναγκών και του κόστους υποδομής
και των αποφάσεων σχεδιασμού και αφετέρου το ευρύτερο κοινωνικό κόστος και
τα οφέλη των δημοσίων μεταφορών. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου
να εκτιμηθούν τα συνολικά οφέλη που απορρέουν από τη βελτίωση των δημοσίων
συγκοινωνιών για την κοινωνία. Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο ΗΒ

εκτιμά ότι για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών το ετήσιο όφελος είναι μεταξύ 200 και 900 εκατ. ECU, ως αποτέλεσμα
της αυξημένης χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών από τα άτομα με
περιορισμένη κινητικότητα8.

Η εφαρμογή κανόνων για τη χρήση των γαιών με στόχο τη βελτίωση της
πρόσβασης στην εργασία και άλλες υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία για βελτίωση
των συστημάτων μεταφοράς επιβατών και μείωση των αναγκών μετακίνησης. Η
επικέντρωση της οικιστικής ανάπτυξης σε σταθμούς κατά μήκος των διαδρομών
που ακολουθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, η δημιουργία πυκνού δικτύου κόμβων
δραστηριοτήτων σε κεντρικές περιοχές επαρκώς εξυπηρετούμενες από τις
δημόσιες συγκοινωνίες και ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου
να διασφαλιστεί η πρόσβαση της νέας επέκτασης των οικιστικών περιοχών στις
δημόσιες μεταφορές, θα βοηθήσουν την προώθηση της χρήσης των δημοσίων
μεταφορών, χωρίς να χρειαστεί να επιβληθεί η χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου
μεταφοράς.
Επικουρικότητα: τι σημαίνει για το "Αίκτυο των Πολιτών"

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για τα
προβλήματα που θέτει η μεταφορά επιβατών αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των
εθνικών, τοπικών (δημοτικών) και περιφερειακών αρχών. Υπάρχουν όμως τομείς
όπου η αναλαμβανόμενη σε κοινοτικό επίπεδο δράση θα συμβάλλει στην επίτευξη
βελτιώσεων στα συστήματα δημόσιας μεταφοράς επιβατών. Για παράδειγμα, η
δημιουργία αποτελεσματικών διευρωπαϊκών δικτύων εξαρτάται εν μέρει από τη
δημιουργία κατάλληλων σημείων υποδοχής και συνδέσεων στις ευρωπαϊκές
πόλεις. Συνήθως όμως, οι πόλεις αυτές είναι που πλήττονται περισσότερο από
την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συμφόρηση και οι συνέπειες της επιδεινώνουν
την ποιότητα ζωής και υπονομεύουν τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων
εργασίας και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών και
η διάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προηγμένες
τεχνολογίες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα των μεταφορών σε κάθε
επίπεδο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα πολιτικής, όπως τα προγράμματα Ε&Α,
οι περιφερειακές πολιτικές και τα έργα που αφορούν την τεχνική εναρμόνιση και
τα διευρωπαϊκά δίκτυα, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων
δημόσιας μεταφοράς του επιβατικού κοινού στην Ευρώπη, και αυτό συμβαίνει
ήδη σε ορισμένους τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες μεταφορές
επιβατών μπορούν να συμβάλουν στις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πολιτικές θα καταστεί δυνατός ο καθορισμός σαφέστερων
κατευθυντήριων γραμμών προς χρήση των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων. Η
διατύπωση μίας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ για τα συστήματα δημόσιας
Διατομεακά Οφέλη από τις Προσβάσιμες Δημόσιες Μεταφορές, των Fowkes,
Oxley και Heiser, Cranfield, 1994.

μεταφοράς επιβατών θα παράσχει μία σαφή κατευθυντήρια γραμμή προς χρήση
των διαφόρων κοινοτικών οργάνων.

Τέλος, το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών και τα σχετικά μέτρα,
όπως έχουν ήδη καθοριστεί από την κοινοτική νομοθεσία, για παράδειγμα οι
κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά, για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις
κρατικές ενισχύσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτελεσματικότητα τόσο
των μέτρων εθνικής και περιφερειακής/τοπικής πολιτικής στον τομέα των
μεταφορών, όσο και των αποφάσεων των επιχειρήσεων μεταφορών και των
επενδυτών. Το υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να επανεξετασθεί, με σκοπό να
καθορισθούν επιλογές για τη βελτίωση των επιπτώσεων του στην ποιότητα και
στην ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων δημοσίων μεταφορών.

Ένα πλαίσιο θεσπισμένο από την Εε, το οποίο θα συνδυ;αζει όλα αυτά τα μέτρα
θα διασφαλίσει το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα για χιλιάδες αποφάσεις του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε ποικίλα επίπεδα, οι οποίες είναι
απαραίτητο να ληφθούν για την ανάπτυξη των συστημάτων δημόσιας μεταφοράς
επιβατών. Δεν θα εκπληρώσει απλώς τις απαιτήσεις της Συνθήκης περί
επικουρικότητας αλλά θα ενισχύσει επίσης την εφαρμογή της αρχής αυτής σε
εθνικό επίπεδο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.