1 Φεβρουαρίου 2009

00:30
ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Άδειες Προσωπικού
Οι άδειες χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού.
1. Κανονική άδεια
α. Το προσωπικό δικαιούται ετήσιας άδειας με αποδοχές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εκάστοτε εν ισχύι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
β. Στις ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος δεν συμψηφίζονται οι
ημέρες αποχής από την εργασία λόγω βραχείας ασθένειας, στράτευσης, συμμετοχής σε
νόμιμη απεργία ή λόγω ανώτερης βίας ή σπουδαίου λόγου κατά το άρθρο 975 Α.Κ. ή οι
ημέρες μη παροχής της εργασίας με τους όρους του άρθρου 656 Α.Κ.. Οι ημέρες αποχής που
οφείλεται στους ίδιους λόγους θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης,
προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα λήψης άδειας. Βραχεία ασθένεια θεωρείται αυτή που
δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, μέσα στο αυτό έτος.
γ. Εφόσον ο μισθωτός δεν ζητήσει και δεν λάβει εντός του τρέχοντος έτους την άδειά του, δεν
συντρέχει η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 περίπτωση αμέλειας της Εταιρείας και
συνεπώς δεν οφείλεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτήν αστική κύρωση.
δ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός δεν κάνει χρήση της χορηγηθείσας σε αυτόν
κανονικής άδειας, δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει τη χορήγηση αυτής κατά το επόμενο έτος.
ε. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας χωρίς να έχει ληφθεί η ετήσια άδεια με
αποδοχές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
στ. Οι άδειες χορηγούνται σε δύο περιόδους θερινή και χειμερινή. Κάθε μισθωτός δικαιούται
να λάβει από 1ης Μαΐου έως 30ής Σεπτεμβρίου μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από
την ετήσια κανονική του άδεια.
2. Άδεια χωρίς αποδοχές.
α. Το προσωπικό μπορεί να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
και υπό την προϋπόθεση εξάντλησης της κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας
που ο εργαζόμενος θα μπορούσε να ζητήσει για το λόγο τον οποίο επικαλείται.
β. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χωρίς αποδοχές, ο εργαζόμενος οφείλει να υποβάλει
έγγραφη αίτηση για τη χορήγηση αυτής, στην οποία πρέπει να εκθέτει τους σοβαρούς
προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους οι οποίοι κατά τη γνώμη του επιβάλλουν τη χορήγηση
της άδειας, καθώς και την αιτούμενη διάρκεια και χρονική περίοδο χορήγησής της.
γ. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους προβαλλόμενους λόγους, η έγκριση ή η
απόρριψη της αιτούμενης άδειας χωρίς αποδοχές, υπόκειται στην αποκλειστική εκτίμηση του
αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των αναγκών της
Εταιρείας. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, κατ' εκτίμησή του και με βάση τις ανάγκες της
Εταιρείας, να εγκρίνει μικρότερης διάρκειας άδεια ή/και τη χορήγησή της κατά διαφορετική
περίοδο από την αιτούμενη.
3. Λοιπές περί αδειών διατάξεις.
α. Οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τη
διάταξη που τις προβλέπει.
β. Το προσωπικό δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του πριν του κοινοποιηθεί η περί
χορήγησης άδειας απόφαση.
γ. Εφόσον πρόκειται για θέση για την οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικαταστάτη, θα
πρέπει ο αναχωρών σε άδεια να παραδώσει σ' αυτόν πριν την αναχώρησή του την υπηρεσία
κανονικά.
δ. Ανάκληση άδειας είναι δυνατή μόνο σε ιδιαίτερα σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους ή μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον εκτιμηθεί η σοβαρότητα των λόγων που ο
εργαζόμενος επικαλείται και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην υπηρεσία.
ε. Η υπέρβαση του χρόνου άδειας, εάν δεν δικαιολογείται από σπουδαίο λόγο που
αποδεικνύεται δεόντως, συνιστά αυθαίρετη απουσία του εργαζομένου, με όλες τις σχετικές
συνέπειες. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο εργαζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα και με τον
δέοντα ιεραρχικό τρόπο την υπηρεσία του σχετικά με το λόγο και το χρόνο της καθυστέρησης
επανόδου του. Αδικαιολόγητη παράλειψη ειδοποίησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.